8 min

قسمت صفر: نقطه نگذاشت‪ن‬ Mohakat | محاکات

    • Philosophy

رادیو مد؛ یک بستر صوتیِ جمعی که در آن هیچ چیزی را آغاز نکردهایم، بلکه ادامه دادیم؛ جادههای نیمه رفته را، شعرهای نیمه سروده را، غنچههای نیمه شکفته را، پروازهای نیمه پریده را، موج های به ساحل نرسیده را و تمام آنچه بر تابلوی خیالمان نقش تحققش را میزدیم.

با دستی بر زانو، چشمی به فردا و فانوسی بر پشت، توسعه و فلسفه و روانشناسی و اجتماع و ادبیات را بهانه کردیم و قطرههای جدا افتاده را به هم رساندیم و ادامه دادیم که ادامه دادن همینجا معنا پیدا میکند. 

پس ما ادامه دادیم؛ آنها را، شما را، خودمان را، در دل روایتهایی از شب.

اینستاگرام رادیو مد

تلگرام رادیو مد

اینستاگرام محاکات

رادیو مد؛ یک بستر صوتیِ جمعی که در آن هیچ چیزی را آغاز نکردهایم، بلکه ادامه دادیم؛ جادههای نیمه رفته را، شعرهای نیمه سروده را، غنچههای نیمه شکفته را، پروازهای نیمه پریده را، موج های به ساحل نرسیده را و تمام آنچه بر تابلوی خیالمان نقش تحققش را میزدیم.

با دستی بر زانو، چشمی به فردا و فانوسی بر پشت، توسعه و فلسفه و روانشناسی و اجتماع و ادبیات را بهانه کردیم و قطرههای جدا افتاده را به هم رساندیم و ادامه دادیم که ادامه دادن همینجا معنا پیدا میکند. 

پس ما ادامه دادیم؛ آنها را، شما را، خودمان را، در دل روایتهایی از شب.

اینستاگرام رادیو مد

تلگرام رادیو مد

اینستاگرام محاکات

8 min