28 min

قسمت 93 رادیو مالی: دفاع در هیات‌های تأمین اجتماعی رادیو مالی سپیدار سیستم | RadioMali

    • Education

وقتی لایحه بدهی برای شما ارسال شد، 30 روز مهلت اعتراض دارید. بعد از شرکت در هیات بدوی، اگر در مورد بدهی صادر شده باز هم اعتراضی داشتید، باز هم هیات تجدید نظر می‌توانید بروید و این بار 20 روز وقت دارید. پس از گذشت این زمان، بدهی از نظر سازمان تأمین اجتماعی قطعی تلقی می‌گردد اما باز هم در این نقطه به پایان نمی‌رسد. شما می‌توانید بدهی را با سازمان تسویه کنید اما مابقی بدهی را به دیوان عدالت اداری ببرید و با کمک یک وکیل موضوعات را پیش ببرید.شما باید در هیات ها حتماً مبنایی را که برای حق بیمه‌ها در نظر گرفته شده است را ببینید که حق بیمه کارکنان چگونه محاسبه شده است. مورد بعدی محسباتی است که در ذیل بخشنامه 14 وجود دارد. همچنین در زمان اعتراض باید بدانید این بدهی‌های برآوردی تا چقدر قابل اعتراض است. بدهی‌هایی هم که ناشی از حسابرسی است از مواردی است که شما می‌توانید نسبت به آن اعتراض کنید.در مورد بدهی‌های اولیه یک نکته‌ای وجود دارد که از تاریخ ابلاغ به کارفرما تا 30 روز مشمول تأخیر نیستید. اگر بعد از آن اعتراض بزنید وارد هیات می‌شوید اما اگر این 30 روز گذشت و شما متوجه نشدید، ماهی 20 درصد جریمه تأخیر به آن تعلق می‌گیرد و اگر پرداخت نشود، مطابق ماده 50 تأمین اجتماعی که بحث اجرائیات است، از شما مطالبه خواهد شد.تمامی موارد گفته شده در ماده 42 تأمین اجتماعی  قابل مشاهده است. این قانون می‌گوید : در صورتی که کارفرما به میزان حق‌بیمه و خسارات تأخیر تعیین شده از طرف سازمان معترض باشد می‌تواندظرف سی روز از تاریخ ابلاغ ، اعتراض خود را کتباً به سازمان تسلیم‌نماید. سازمان مکلف است اعتراض کارفرما را حداکثر تا یک ماه پس‌از دریافت آن در هیات بدوی تشخیص مطالبات مطرح نماید در صورت عدم اعتراض کارفرما ظرف مدت مقرر تشخیص سازمان قطعی و میزان‌حق بیمه و خسارات تعیین شده طبق ماده ۵۰ این قانون وصول خواهدشد.اما اعتراض کتبی به چه شکلی است؟ شما وقتی برگه بدهی را گرفتید باید از شعبه مربوطه یک فرمی را دریافت کنید که نام آن فرم اعتراض به محاسبه حق بیمه است. آن را گرفته و تکمیل و مهر و امضا کنید و حتماً شماره بدهی را بنویسید و کدکارگاهی و آدرس نوشته شده و تسلیم شعبه می‌شود. در کادری در قسمت پایین آن روز تاریخ هیات بدوی را برای شما مشخص می‌کنند.در روز تشکیل هیات شما باید بدانید هیات بدوی تا چقدر می‌تواند به شما کمک کند. این هیات ها با حضور نمایندگانی از سازمان، اتاق بازرگانی، یک نماینده از کارگران در محل شعبه برگزار خواهد شد و اختیارات خاصی دارد.ماده 43 قانون تأمین اجتماع

وقتی لایحه بدهی برای شما ارسال شد، 30 روز مهلت اعتراض دارید. بعد از شرکت در هیات بدوی، اگر در مورد بدهی صادر شده باز هم اعتراضی داشتید، باز هم هیات تجدید نظر می‌توانید بروید و این بار 20 روز وقت دارید. پس از گذشت این زمان، بدهی از نظر سازمان تأمین اجتماعی قطعی تلقی می‌گردد اما باز هم در این نقطه به پایان نمی‌رسد. شما می‌توانید بدهی را با سازمان تسویه کنید اما مابقی بدهی را به دیوان عدالت اداری ببرید و با کمک یک وکیل موضوعات را پیش ببرید.شما باید در هیات ها حتماً مبنایی را که برای حق بیمه‌ها در نظر گرفته شده است را ببینید که حق بیمه کارکنان چگونه محاسبه شده است. مورد بعدی محسباتی است که در ذیل بخشنامه 14 وجود دارد. همچنین در زمان اعتراض باید بدانید این بدهی‌های برآوردی تا چقدر قابل اعتراض است. بدهی‌هایی هم که ناشی از حسابرسی است از مواردی است که شما می‌توانید نسبت به آن اعتراض کنید.در مورد بدهی‌های اولیه یک نکته‌ای وجود دارد که از تاریخ ابلاغ به کارفرما تا 30 روز مشمول تأخیر نیستید. اگر بعد از آن اعتراض بزنید وارد هیات می‌شوید اما اگر این 30 روز گذشت و شما متوجه نشدید، ماهی 20 درصد جریمه تأخیر به آن تعلق می‌گیرد و اگر پرداخت نشود، مطابق ماده 50 تأمین اجتماعی که بحث اجرائیات است، از شما مطالبه خواهد شد.تمامی موارد گفته شده در ماده 42 تأمین اجتماعی  قابل مشاهده است. این قانون می‌گوید : در صورتی که کارفرما به میزان حق‌بیمه و خسارات تأخیر تعیین شده از طرف سازمان معترض باشد می‌تواندظرف سی روز از تاریخ ابلاغ ، اعتراض خود را کتباً به سازمان تسلیم‌نماید. سازمان مکلف است اعتراض کارفرما را حداکثر تا یک ماه پس‌از دریافت آن در هیات بدوی تشخیص مطالبات مطرح نماید در صورت عدم اعتراض کارفرما ظرف مدت مقرر تشخیص سازمان قطعی و میزان‌حق بیمه و خسارات تعیین شده طبق ماده ۵۰ این قانون وصول خواهدشد.اما اعتراض کتبی به چه شکلی است؟ شما وقتی برگه بدهی را گرفتید باید از شعبه مربوطه یک فرمی را دریافت کنید که نام آن فرم اعتراض به محاسبه حق بیمه است. آن را گرفته و تکمیل و مهر و امضا کنید و حتماً شماره بدهی را بنویسید و کدکارگاهی و آدرس نوشته شده و تسلیم شعبه می‌شود. در کادری در قسمت پایین آن روز تاریخ هیات بدوی را برای شما مشخص می‌کنند.در روز تشکیل هیات شما باید بدانید هیات بدوی تا چقدر می‌تواند به شما کمک کند. این هیات ها با حضور نمایندگانی از سازمان، اتاق بازرگانی، یک نماینده از کارگران در محل شعبه برگزار خواهد شد و اختیارات خاصی دارد.ماده 43 قانون تأمین اجتماع

28 min

Top Podcasts In Education