6 min

معرفی تکنیک‌هایی به منظور بهینه‌سازی مسائل کنترل بهینه در فضاهای با ابعاد بال‪ا‬ Kalami Q/A

    • Mathematics

معرفی تکنیک‌هایی به منظور بهینه‌سازی مسائل کنترل بهینه در فضاهای با ابعاد بالا  

معرفی تکنیک‌هایی به منظور بهینه‌سازی مسائل کنترل بهینه در فضاهای با ابعاد بالا  

6 min