2 hr 46 min

همه چیز درباره موارد فنی فرزندان مورتا - رضا هوشنگ‪ی‬ Fancast - فن کست

    • Marketing

رضا هوشنگی برنامه‌نویس رهبر بازی فرزندان مورتا است و در این قسمت با او در مورد نحوه ورودش به بازی‌سازی، چالش‌های فنی بازی فرزندان مورتا و همچنین دغدغه‌های او و بسیاری موارد دیگر صحبت می‌کنیم.
گفتگو با امیرحسین فصیحی

http://childrenofmorta.com

رضا هوشنگی برنامه‌نویس رهبر بازی فرزندان مورتا است و در این قسمت با او در مورد نحوه ورودش به بازی‌سازی، چالش‌های فنی بازی فرزندان مورتا و همچنین دغدغه‌های او و بسیاری موارد دیگر صحبت می‌کنیم.
گفتگو با امیرحسین فصیحی

http://childrenofmorta.com

2 hr 46 min