28 min

پادکست چهل و هفتم: اثر تماشاگ‪ر‬ Moniaz Podcast | پادکست فارسی منیاز

    • Self-Improvement

در این پادکست خواهید شنید:


اثر تماشاگر یا bystander effect چیست؟
تفاوت افراد فعال و منفعل در کمک به دیگران از چه چیزی نشأت میگیره؟


اسپانسر: قهوه بُن‌مانو


https://bonmano.com


 


پادکست فارسی منیاز با هدف آگاهی بخشی در جهت ایجاد زندگی بهتر برای مخاطبین فعالیت می‌کند و در آن به بحث های عمومی با هدف رشد فردی افراد پرداخته می‌شود.


حمایت از منیاز


moniazpodcast.com/donate


https://moniazpodcast.com

در این پادکست خواهید شنید:


اثر تماشاگر یا bystander effect چیست؟
تفاوت افراد فعال و منفعل در کمک به دیگران از چه چیزی نشأت میگیره؟


اسپانسر: قهوه بُن‌مانو


https://bonmano.com


 


پادکست فارسی منیاز با هدف آگاهی بخشی در جهت ایجاد زندگی بهتر برای مخاطبین فعالیت می‌کند و در آن به بحث های عمومی با هدف رشد فردی افراد پرداخته می‌شود.


حمایت از منیاز


moniazpodcast.com/donate


https://moniazpodcast.com

28 min