4 episodes

پادکست فارسی پی‌ منت چنل یا کانال پرداخت، پادکستی است در مورد موضوعات مهم صنعت بانکداری و پرداخت، مخاطب این پادکست، تک تک عزیزانی هستند که به عنوان عضوی از این جامعه با خدمات و قوانین و ابزارهای این صنعت در تعامل روزمره هستند.
مطالبی نظیر پول، خدمات بانکداری، پرداخت الکترونیک، کارت، چک و ابزارهای مهم دیگر در پیمنت چنل مورد بحث و گفتگو قرار می‌گیرند

+ بخش گفتگو: وحید صیامی و آرش نکویی‌مهر
+ بخش روایت: هاشم مقسومی

پی منت چنل | Payment Channel پی منت چنل

  • Science
  • 4.0 • 1 Rating

پادکست فارسی پی‌ منت چنل یا کانال پرداخت، پادکستی است در مورد موضوعات مهم صنعت بانکداری و پرداخت، مخاطب این پادکست، تک تک عزیزانی هستند که به عنوان عضوی از این جامعه با خدمات و قوانین و ابزارهای این صنعت در تعامل روزمره هستند.
مطالبی نظیر پول، خدمات بانکداری، پرداخت الکترونیک، کارت، چک و ابزارهای مهم دیگر در پیمنت چنل مورد بحث و گفتگو قرار می‌گیرند

+ بخش گفتگو: وحید صیامی و آرش نکویی‌مهر
+ بخش روایت: هاشم مقسومی

  (فصل یک-قسمت چهار) حقوق و پرداخت الکترونیک (۱.4)

  (فصل یک-قسمت چهار) حقوق و پرداخت الکترونیک (۱.4)

  در ادامه‌ی اپیزود قبل، موضوع حقوق پرداخت الکترونیک در جامعه ایران را مورد بحث قرار داریم. مفاهیم پرداخت را در پیوند با موضوعات حقوقی در انواع تبادلات مالی شرح دادیم. گفتگو را با اشاره به موضوعاتی مانند پرداخت ثمن معامله، پرداخت دین و بدهی و عقد بیع و ذکر چندین مثال ادامه دادیم.پول، انواع پول و کارکرد‌های آن در گذشته و حال را با اشاره به تاریخچه‌ی تولد آن، مورد بحث قراردادیم و اهمیت موضوع سواد حقوقی را به عنوان یکی از موضوعات بنیادی صنعت پرداخت تشریح نمودیم.شبکه پرداخت در ایران را با مثال‌هایی از شبکه‌های بین‌المللی مقایسه نموده و شکاف‌های عمیق در صنعت پرداخت الکترونیک کارتی کشور را با نگاه حقوقی تحلیل نمودیم

  • 1 hr 31 min
  (فصل یک-قسمت سه) حقوق و پرداخت الکترونیک (۱.۳)

  (فصل یک-قسمت سه) حقوق و پرداخت الکترونیک (۱.۳)

  در این قسمت موضوع مهم حقوق در پرداخت الکترونیک را مورد بحث قرار دادیم. موضوعی که در انتهای قسمت قبل به اهمیت اون پی بردیم. برای بحث در این خصوص، کمی به مفاهیم و کارکرد‌های علم حقوق اشاره کردیم. با نگاه به حس نارضایتی در جامعه وارد گفتگو شدیم.
  اهمیت وجود ساختار حقوقی به عنوان یکی از پیش‌نیاز‌های وجود نظم رو در یک ساختار اجتماعی مطرح کردیم و در انتها به اهمیت وجود سواد حقوقی در بین افراد و خصوصا بازیگران صنعت پرداخت اشاره کردیم و با ذکر مثال‌ به بررسی بیشتر موضوع پرداختیم.

  • 1 hr 32 min
  (فصل یک-قسمت دو) پرداخت الکترونیکی و مالیات (1.2)

  (فصل یک-قسمت دو) پرداخت الکترونیکی و مالیات (1.2)

  در ادامه قسمت قبلی، در این اپیزود نیز با نگاهی انتقادی به ارتباط میان مالیات ستانی الکترونیکی و نظام پرداخت الکترونیکی کارتی پرداخته‌ایم. موضع مهمی که در این قسمت مورد بحث قرار گرفت، ناکارآمدی کمیته‌ها، اتاق فکرها و کارگروه‌هایی هستند که علیرغم اینکه به هدف تشریک مساعی و استفاده از خرد جمعی در تحلیل و تصمیم‌گیری مسائل مربوط به پروژه مالیات‌ستانی تشکیل می‌گردند ولی کارایی لازم را ندارند.

  • 1 hr 5 min
  (فصل یک-قسمت یک) پرداخت الکترونیکی و مالیات (1.1)

  (فصل یک-قسمت یک) پرداخت الکترونیکی و مالیات (1.1)

  در این اپیزود در خصوص موضوع مهم مکانیزه شدن پروژه مالیات‌ستانی و اتصال آن با شبکه پرداخت الکترونیک و اثرگذاری پنهان و آشکار آن بر سیستم‌های اقتصادی و نظام بانکداری بحث و گفتگو می‌کنیم.
  پروژه‌ای که انجام آن واجب و مطابق با رویکردهای بین‌المللی مدیریت کلان کشور بوده ولی فقدان تفکر سیستمی در برنامه‌ریزی و اجرای آن، تبعات بسیار خطرناکی را به ساختار‌های اقتصادی و کسب و کارها تحمیل کرده است.

  • 1 hr 3 min

Customer Reviews

4.0 out of 5
1 Rating

1 Rating

Top Podcasts In Science

Hidden Brain, Shankar Vedantam
Alie Ward
Neil deGrasse Tyson
PRX and Greater Good Science Center
Jeremy Corbell, George Knapp, Cadence13 and Dark Horse Entertainment
Science Friday and WNYC Studios