107 episodes

นิทานชาดก ได้รับการสนับสนุนโดย คุณบุญชัย เบญจรงคกุล

คนในโลกนี้อยากทำดี อยากเป็นคนดีทุกคน แต่เพราะไม่มีต้นแบบดีๆ เป็นแบบอย่าง จึงต่างคิดหามาตรฐานทำความดี ต่างๆ กันไป ที่พอมีปัญญาก็ทำดีถูกวิธีได้สั่งสมความดีเป็นบารมี ไม่เสียทีที่ได้เกิดมาเป็นคน แต่ที่มีปัญญาน้อย เห็นผิดเป็นชอบก็หลงทาง ขาดทุนไปชาติหนึ่ง
ด้วยเหตุนี้เราจึงควรศึกษาต้นแบบการทำความดีจาก "ชาดก" เพื่อเป็นแบบอย่าง ในการศึกษาปลูกฝังศีลธรรมผ่านเรื่องราวของบรมครูผู้เป็นต้นแบบคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อครั้งท่านเป็นพระโพธิสัตว์ ในเรื่องราวของชาดก

นิทานชาดก 072

  • Stories for Kids

นิทานชาดก ได้รับการสนับสนุนโดย คุณบุญชัย เบญจรงคกุล

คนในโลกนี้อยากทำดี อยากเป็นคนดีทุกคน แต่เพราะไม่มีต้นแบบดีๆ เป็นแบบอย่าง จึงต่างคิดหามาตรฐานทำความดี ต่างๆ กันไป ที่พอมีปัญญาก็ทำดีถูกวิธีได้สั่งสมความดีเป็นบารมี ไม่เสียทีที่ได้เกิดมาเป็นคน แต่ที่มีปัญญาน้อย เห็นผิดเป็นชอบก็หลงทาง ขาดทุนไปชาติหนึ่ง
ด้วยเหตุนี้เราจึงควรศึกษาต้นแบบการทำความดีจาก "ชาดก" เพื่อเป็นแบบอย่าง ในการศึกษาปลูกฝังศีลธรรมผ่านเรื่องราวของบรมครูผู้เป็นต้นแบบคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อครั้งท่านเป็นพระโพธิสัตว์ ในเรื่องราวของชาดก

  อัตถัสสทวารชาดก ประตูแห่งประโยชน์ ชาดกว่าด้วย คุณธรรม ๖ ประการ

  อัตถัสสทวารชาดก ประตูแห่งประโยชน์ ชาดกว่าด้วย คุณธรรม ๖ ประการ

  อัตถัสสทวารชาดก ประตูแห่งประโยชน์ ชาดกว่าด้วย คุณธรรม ๖ ประการ

  • 16 min
  สัตปัตตชาดก ชาดกว่าด้วย ความสำคัญผิด

  สัตปัตตชาดก ชาดกว่าด้วย ความสำคัญผิด

  สัตปัตตชาดก  ชาดกว่าด้วย  ความสำคัญผิด

  • 17 min
  มัจฉทานชาดก ชาดกว่าด้วย การให้ข้าวเป็นทานแก่ปลา

  มัจฉทานชาดก ชาดกว่าด้วย การให้ข้าวเป็นทานแก่ปลา

  มัจฉทานชาดก  ชาดกว่าด้วย  การให้ข้าวเป็นทานแก่ปลา

  • 17 min
  พระมหาสีลวะชาดก ชาดกว่าด้วย ความสำเร็จเกิดจากความพยายาม

  พระมหาสีลวะชาดก ชาดกว่าด้วย ความสำเร็จเกิดจากความพยายาม

  พระมหาสีลวะชาดก  ชาดกว่าด้วย  ความสำเร็จเกิดจากความพยายาม

  • 17 min
  ปัญจาวุธชาดก ชาดกว่าด้วย การบรรลุธรรมอันเกษม

  ปัญจาวุธชาดก ชาดกว่าด้วย การบรรลุธรรมอันเกษม

  ปัญจาวุธชาดก  ชาดกว่าด้วย  การบรรลุธรรมอันเกษม

  • 17 min
  นันทิวิสาลชาดก โคนันทิวิสา ชาดกว่าด้วย การพูดดี

  นันทิวิสาลชาดก โคนันทิวิสา ชาดกว่าด้วย การพูดดี

  นันทิวิสาลชาดก  โคนันทิวิสา  ชาดกว่าด้วย  การพูดดี

  • 17 min

Top Podcasts In Stories for Kids

Listeners Also Subscribed To