295 episodes

บ้านบุญวันอาทิตย์ (วิดีโอ)

บ้านบุญวันอาทิตย์ (วิดีโอ) พระอาจารย์ชยสาโร Ajahn Jayasaro (ชยสาโร ภิกขุ ชยสาโรภิกขุ Bhikku)

  • Buddhism

บ้านบุญวันอาทิตย์ (วิดีโอ)

  • video
  2563.02.02 ไม่มีเจ้าของ (วิดีโอ)

  2563.02.02 ไม่มีเจ้าของ (วิดีโอ)

  บ้านบุญวันอาทิตย์ ๒๕๖๓

  • 41 min
  • video
  2563.02.02 นำสมาธิภาวนา (วิดีโอ)

  2563.02.02 นำสมาธิภาวนา (วิดีโอ)

  บ้านบุญวันอาทิตย์ ๒๕๖๓

  • 18 min
  • video
  2563.01.19 ครูลาจาก ลาจากครู (วิดีโอ)

  2563.01.19 ครูลาจาก ลาจากครู (วิดีโอ)

  บ้านบุญวันอาทิตย์ ๒๕๖๓

  • 38 min
  • video
  2563.01.19 นำสมาธิภาวนา (วิดีโอ)

  2563.01.19 นำสมาธิภาวนา (วิดีโอ)

  บ้านบุญวันอาทิตย์ ๒๕๖๓

  • 16 min
  • video
  2563.01.05 ยี่สิบ ยี่สิบ (วิดีโอ)

  2563.01.05 ยี่สิบ ยี่สิบ (วิดีโอ)

  บ้านบุญวันอาทิตย์ ๒๕๖๓

  • 37 min
  • video
  2563.01.05 นำสมาธิภาวนา (วิดีโอ)

  2563.01.05 นำสมาธิภาวนา (วิดีโอ)

  บ้านบุญวันอาทิตย์ ๒๕๖๓

  • 13 min

Top Podcasts In Buddhism

Listeners Also Subscribed To