7 episodes

ระบบหมุนเวียนเลือด ระบบน้ำเหลือง และระบบภูมิคุ้มกัน Chulalongkorn University

  • Science

  • video
  ระบบหมุนเวียนเลือดแบบเปิดและแบบปิด

  ระบบหมุนเวียนเลือดแบบเปิดและแบบปิด

  ระบบหมุนเวียนเลือดแบบเปิด (open circulatory system) และแบบปิด (closed circulatory system)

  • 8 min
  • video
  หัวใจของสัตว์มีกระดูกสันหลัง

  หัวใจของสัตว์มีกระดูกสันหลัง

  • 25 min
  • video
  หลอดเลือดและความดันเลือด

  หลอดเลือดและความดันเลือด

  • 27 min
  • video
  องค์ประกอบของเลือด หมู่เลือด และ การแข็งตัว

  องค์ประกอบของเลือด หมู่เลือด และ การแข็งตัว

  • 18 min
  • video
  การป้องกันตนเองของร่างกายและภูมิคุ้มกัน

  การป้องกันตนเองของร่างกายและภูมิคุ้มกัน

  การป้องกันตนเองของร่างกายและระบบภูมิคุ้มกัน

  • 20 min
  • video
  กลไกการสร้าง และการทำงานของแอนติบอดี

  กลไกการสร้าง และการทำงานของแอนติบอดี

  • 19 min

Top Podcasts In Science

Listeners Also Subscribed To

More by Chulalongkorn University