33 min

รักลูก The Expert Talk EP.25 "7 โรคตาเด็ก รู้เร็ว รักษาเร็ว ลดผลกระทบการเรียนรู้‪"‬ รักลูก PODCAST

    • Parenting

ฟังสัญญาณของ 7 โรคตาที่พบได้บ่อยในเด็กวัยเรียนรู้  บางอาการส่งผลกระทบกับการมองเห็นโดยตรง บางอาการสัมพันธ์กับเรื่องสมอง พ่อแม่ต้องรู้ และสังเกตอาการ เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อพัฒนาการด้านอื่นๆ

โดย นพ.จรินทร์  ศักดิ์ธนะเศรษฐ จักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาโรคตาเด็กตาเหล่ มะเร็งลูกตา โรงพยาบาล BNH


---

Send in a voice message: https://anchor.fm/rakluke/message

ฟังสัญญาณของ 7 โรคตาที่พบได้บ่อยในเด็กวัยเรียนรู้  บางอาการส่งผลกระทบกับการมองเห็นโดยตรง บางอาการสัมพันธ์กับเรื่องสมอง พ่อแม่ต้องรู้ และสังเกตอาการ เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อพัฒนาการด้านอื่นๆ

โดย นพ.จรินทร์  ศักดิ์ธนะเศรษฐ จักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาโรคตาเด็กตาเหล่ มะเร็งลูกตา โรงพยาบาล BNH


---

Send in a voice message: https://anchor.fm/rakluke/message

33 min