56 min

รู้​ทันแผนการเมืองของประยุทธ์​ปี​ 65​ ประยุทธ์​จะรอดหรือไม่รอด - ไทกร พลสุวรรณ 30ธันวาคม 2564 ‪ค‬ Thai Human Rights

    • Government

รู้ทันแผนการเมืองของประยุทธ์ปี 65ประยุทธ์ จะรอดหรือไม่รอด - ไทกร พลสุวรรณ 30ธันวาคม 2564 เวลา 10.53 น. ทาง FB Live “thaikornofficial” ความยาว 00:56:56 เริ่มบรรยาย 00:00:30 และทาง สถานี YouTube “ก้าวหน้า ผู้คนและการเดินทาง” ความยาว 00:56:48 เริ่มบรรยาย 00:00:25

รู้ทันแผนการเมืองของประยุทธ์ปี 65ประยุทธ์ จะรอดหรือไม่รอด - ไทกร พลสุวรรณ 30ธันวาคม 2564 เวลา 10.53 น. ทาง FB Live “thaikornofficial” ความยาว 00:56:56 เริ่มบรรยาย 00:00:30 และทาง สถานี YouTube “ก้าวหน้า ผู้คนและการเดินทาง” ความยาว 00:56:48 เริ่มบรรยาย 00:00:25

56 min