548 episodes

ห้องเรียนฟ้ากว้าง

ห้องเรียนฟ้ากว้า‪ง‬ Thai PBS Podcast

  • TV & Film
  • 5.0 • 1 Rating

ห้องเรียนฟ้ากว้าง

  ห้องเรียนฟ้ากว้าง EP. 333: ประสานงานกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอย่างไร เมื่อต้องจัดการเรี

  ห้องเรียนฟ้ากว้าง EP. 333: ประสานงานกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอย่างไร เมื่อต้องจัดการเรี

  เจาะประเด็นการประสานงานกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อดำเนินการเรื่องการจัดการเรียนรู้และวัดประเมินผลสำหรับเด็กโฮมสคูล พร้อมแบ่งปันข้อมูลเพื่อให้รู้จักกับใบ ปพ. ของเด็กโฮมสคูล จะสามารถใช้งานหรือมีศักดิ์และสิทธิ์เหมือนในระบบโรงเรียนหรือไม่

  • 29 min
  ห้องเรียนฟ้ากว้าง EP. 332: การเรียนรู้นอกห้องเรียน ผ่านกิจกรรมสีข้าวและเปิดตลาดนัดเด็กประถม

  ห้องเรียนฟ้ากว้าง EP. 332: การเรียนรู้นอกห้องเรียน ผ่านกิจกรรมสีข้าวและเปิดตลาดนัดเด็กประถม

  ห้องเรียนฟ้ากว้าง ชวนฟังกิจกรรมนอกห้องเรียนที่ช่วยเสริมสร้างทักษะชีวิตและอาชีพให้กับนักเรียน เช่น กิจกรรมสีข้าวของนักเรียนชั้นประถมศึกษาในจังหวัดตรัง เพื่อปลูกฝังและรับรู้ถึงคุณค่าของข้าว และโรงเรียนระดับประถมศึกษา ในจังหวัดสิงห์บุรี เปิดตลาดนัดเพื่อฝึกทักษะอาชีพ โดยให้นักเรียนนำของมาเหลือใช้มาขายเพื่อสร้างรายได้ให้กับตนเอง

  • 27 min
  ห้องเรียนฟ้ากว้าง EP. 331: การจัดการเรียนรู้ระดับชั้นมัธยมฯ ของบ้านเรียนมะโนแสง

  ห้องเรียนฟ้ากว้าง EP. 331: การจัดการเรียนรู้ระดับชั้นมัธยมฯ ของบ้านเรียนมะโนแสง

  การจัดการศึกษาโดยครอบครัว สามารถเลือกดำเนินการได้ตั้งแต่ระดับปฐมวัย (อนุบาล) ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ห้องเรียนฟ้ากว้างชวนฟังแนวทางการจัดการศึกษาในระดับชั้นมัธยมปลายของบ้านเรียนมะโนแสง ที่คุณธราพงษ์ เกิดศรี (พ่อพงษ์) และครอบครัว จัดการเรียนรู้ให้กับนางสาวนันทรัตน์ มะโนแสง (ฟาดา) เน้นตามความถนัดของผู้เรียนเป็นสำคัญ และเหมาะสมกับวิถีชีวิต วิถีศาสนา

  • 26 min
  ห้องเรียนฟ้ากว้าง EP. 330: โฮมสคูล การศึกษาทางเลือกที่ครอบครัวเลือกได้

  ห้องเรียนฟ้ากว้าง EP. 330: โฮมสคูล การศึกษาทางเลือกที่ครอบครัวเลือกได้

  การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว หรือ Home School บางคน อาจเรียกว่า "บ้านเรียน" เป็นอีกทางเลือก ที่ได้รับความนิยมในช่วงหลายปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะเมื่อมีสถานการณ์โควิด-19 พบว่า จำนวนเด็กๆที่เรียนในรูปแบบนี้ เพิ่มขึ้นเท่าตัว ขณะเดียวกันหลายครอบครัวกำลังเผชิญกับปัญหา เรื่องสนับสนุนที่ไม่เท่าเทียมกับโรงเรียน ไปจนถึงการประเมินจากผู้ที่กำกับดูแล ที่อาจไม่สอดคล้องกับสิ่งที่เด็กได้เรียนรู้จากหลักสูตรที่บ้าน

  • 26 min
  ห้องเรียนฟ้ากว้าง EP. 329: เครื่องมือการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ที่เหมาะสมกับเด็กโฮมสคูล

  ห้องเรียนฟ้ากว้าง EP. 329: เครื่องมือการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ที่เหมาะสมกับเด็กโฮมสคูล

  การเรียนรู้ของเด็กในโรงเรียนใช้การสอบเป็นเครื่องมือในการวัดและประเมินผลผู้เรียน แต่สำหรับเด็กโฮมสคูลที่มีรูปแบบการเรียนรู้ที่แตกต่างหลากหลายจะมีวิธีการวัดและประเมินผลอย่างไร ห้องเรียนฟ้ากว้างมีคำแนะนำเกี่ยวกับเครื่องมือการวัดและประเมินผลอย่างหลากหลาย จากคู่มือแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551เพื่อปรับใช้ให้เหมาะสมกับรูปแบบการเรียนรู้ของผู้เรียนและครอบครัว

  • 26 min
  ห้องเรียนฟ้ากว้าง EP. 328: "เล่านิทานประกอบท่าทาง" กิจกรรมพัฒนาทักษะสมองเด็กก่อนวันเรียน

  ห้องเรียนฟ้ากว้าง EP. 328: "เล่านิทานประกอบท่าทาง" กิจกรรมพัฒนาทักษะสมองเด็กก่อนวันเรียน

  เด็กอายุ 2-6 ปี ถือเป็นช่วงที่สมองกำลังมีพัฒนาการเรียนรู้ ด้านบุคลิกและทัศนคติ ก่อนจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ ห้องเรียนฟ้ากว้างชวนฟังกิจกรรมเล่านิทานประกอบท่าทาง ที่จะทำให้เด็ก ๆ มีพัฒนาการด้านนี้อย่างสมวัย ซึ่งต้องมีผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการเรียนรู้ด้วย

  • 24 min

Customer Reviews

5.0 out of 5
1 Rating

1 Rating

Top Podcasts In TV & Film

PodcastOne
Lala Kent | Cumulus Podcast Network
Apple TV+
CBS
Hannah Berner & Paige DeSorbo
Ben Mandelker & Ronnie Karam | Wondery