57 min

โตมร ศุขปรีชา และเรื่องลึกๆ ของความรู้ | a day talk EP.13 a day Podcast

    • Arts

โตมร ศุขปรีชา นักเขียน นักแปล และบรรณาธิการ ปัจจุบันเป็น Chief Creative Director ของ OKMD องค์การที่ทำงานเกี่ยวกับด้านการจัดการความรู้ ทำไมต้องมีการจัดการความรู้ และการจัดการความรู้นั้นทำอย่างไร โตมร ศุขปรีชา จะมาเล่าให้คุณฟัง ใน a day talk EP.13 ดำเนินรายการโดย เอี่ยว-ศิวะภาค เจียรวนาลี บรรณาธิการบริหาร a day

โตมร ศุขปรีชา นักเขียน นักแปล และบรรณาธิการ ปัจจุบันเป็น Chief Creative Director ของ OKMD องค์การที่ทำงานเกี่ยวกับด้านการจัดการความรู้ ทำไมต้องมีการจัดการความรู้ และการจัดการความรู้นั้นทำอย่างไร โตมร ศุขปรีชา จะมาเล่าให้คุณฟัง ใน a day talk EP.13 ดำเนินรายการโดย เอี่ยว-ศิวะภาค เจียรวนาลี บรรณาธิการบริหาร a day

57 min

Top Podcasts In Arts

NPR
The Moth
Snap Judgment
Roman Mars
Super Carlin Brothers
Rusty Quill