28 min

โรงหมอ EP. 512: สมุนไพรดีต่อปอด กินก่อนโรคถามห‪า‬ โรงหมอ

    • TV & Film

ทุกวันนี้ ความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อม มลพิษ และเชื้อโรค ทำให้ระบบทางเดินหายใจและปอด ซึ่งเป็นอวัยวะสำคัญเสียหายหนัก เสี่ยงต่อการเกิดโรคและเสื่อมสมรรถภาพมากขึ้น ซึ่งแหล่งอาหาร 10 ชนิดเมื่อกินเป็นประจำจะส่งผลดีต่อการทำงานของปอด มีอะไรบ้าง ฟังจากรายการโรงหมอค่ะ

ทุกวันนี้ ความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อม มลพิษ และเชื้อโรค ทำให้ระบบทางเดินหายใจและปอด ซึ่งเป็นอวัยวะสำคัญเสียหายหนัก เสี่ยงต่อการเกิดโรคและเสื่อมสมรรถภาพมากขึ้น ซึ่งแหล่งอาหาร 10 ชนิดเมื่อกินเป็นประจำจะส่งผลดีต่อการทำงานของปอด มีอะไรบ้าง ฟังจากรายการโรงหมอค่ะ

28 min

Top Podcasts In TV & Film

Dear Media
Apple TV+
Kate Casey
iHeartPodcasts
Karina Longworth
The Ringer