3 min

【5岁+进阶版】《闻王昌龄左迁龙标遥有此寄》唐-李白-杨花落尽子规啼 宝宝巴士·国学启蒙:奇妙古诗词

    • Kids & Family

《闻王昌龄左迁龙标遥有此寄》


唐·李白
杨花落尽子规啼,闻道龙标过五溪。
我寄愁心与明月,随风直到夜郎西。

【拼音版】


《wén wáng chāng líng zuǒ qiān lóng biāo yáo yǒu cǐ jì 》
《闻王昌龄左迁龙标遥有此寄》
táng · lǐ bái


[唐] 李白
yáng huā luò jìn zǐ guī tí


杨花落尽子规啼


wén dào lóng biāo guò wǔ xī


闻道龙标过五溪
wǒ jì chóu xīn yǔ míng yuè


我寄愁心与明月


suí fēng zhí dào yè láng xī


随风直到夜郎西

译文:杨花落尽,杜鹃鸟悲啼,我听说你要越过五条溪流到龙标县做官。我把对你的担忧和思念都寄托给明月,让它随风一直陪伴你到达夜郎以西吧。

《闻王昌龄左迁龙标遥有此寄》


唐·李白
杨花落尽子规啼,闻道龙标过五溪。
我寄愁心与明月,随风直到夜郎西。

【拼音版】


《wén wáng chāng líng zuǒ qiān lóng biāo yáo yǒu cǐ jì 》
《闻王昌龄左迁龙标遥有此寄》
táng · lǐ bái


[唐] 李白
yáng huā luò jìn zǐ guī tí


杨花落尽子规啼


wén dào lóng biāo guò wǔ xī


闻道龙标过五溪
wǒ jì chóu xīn yǔ míng yuè


我寄愁心与明月


suí fēng zhí dào yè láng xī


随风直到夜郎西

译文:杨花落尽,杜鹃鸟悲啼,我听说你要越过五条溪流到龙标县做官。我把对你的担忧和思念都寄托给明月,让它随风一直陪伴你到达夜郎以西吧。

3 min

Top Podcasts In Kids & Family