17 min

《無量壽經》第四集 (9之4‪)‬ 聖嚴法師經典學院

    • Buddhism

《無量壽經》:淨土思想的本源經典。
阿彌陀佛在修行菩薩道時,曾發四十八大願,最後依願修行成佛,成就了西方極樂世界,救濟一切眾生。
經中指引我們,只要能發慈悲心,修種種善行,以至誠之心念佛、願生彼國,就能親見阿彌陀佛,往生極樂淨土。
---
主講者:聖嚴法師
---
第四集 (9之4):步上修行之道

《無量壽經》:淨土思想的本源經典。
阿彌陀佛在修行菩薩道時,曾發四十八大願,最後依願修行成佛,成就了西方極樂世界,救濟一切眾生。
經中指引我們,只要能發慈悲心,修種種善行,以至誠之心念佛、願生彼國,就能親見阿彌陀佛,往生極樂淨土。
---
主講者:聖嚴法師
---
第四集 (9之4):步上修行之道

17 min