7 min

道出无名亦有名(道德经第一章‪)‬ 入门+领悟|5分钟学懂一章道德经

    • Philosophy

道可道,非常道;名可名,非常名。 

无,天地之始,有,名万物之母

故常无欲,以观其妙,常有欲,以观其徼。 

此两者,同出而异名,同谓之玄,玄之又玄,众妙之门。

道可道,非常道;名可名,非常名。 

无,天地之始,有,名万物之母

故常无欲,以观其妙,常有欲,以观其徼。 

此两者,同出而异名,同谓之玄,玄之又玄,众妙之门。

7 min