31 min

04 - הדרך ללמד את עומק אמיתה של תור‪ה‬ מורה הנבוכים לרמב״ם

    • Courses

כותרת משנה: שיעור 4 – פתיחת המורה, פסקאות 1-4

תאריך: ז מרחשון התש"ף

תקציר: למדנו על שתי השיטות שעל ידם בחר הרמב"ם בספר המורה לחשוף את עומק הסודות המונחים בעומק כוונתם של התורה וספרי הנבואה. א( ביאור המונחים שבכתבי הקודש לעומקם ב( ביאור המשלים החבויים בהם. ע"י שתי דרכים אלו מורה הרמב"ם את פיתרון מבוכות החכמים שרוצים להבין כיצד מסתדרת התורה עם החכמה וע"י "ראשי פרקים" אלו הוא רומז בפניהם את עומק סודות מעשה בראשית ומעשה מרכבה.

כותרת משנה: שיעור 4 – פתיחת המורה, פסקאות 1-4

תאריך: ז מרחשון התש"ף

תקציר: למדנו על שתי השיטות שעל ידם בחר הרמב"ם בספר המורה לחשוף את עומק הסודות המונחים בעומק כוונתם של התורה וספרי הנבואה. א( ביאור המונחים שבכתבי הקודש לעומקם ב( ביאור המשלים החבויים בהם. ע"י שתי דרכים אלו מורה הרמב"ם את פיתרון מבוכות החכמים שרוצים להבין כיצד מסתדרת התורה עם החכמה וע"י "ראשי פרקים" אלו הוא רומז בפניהם את עומק סודות מעשה בראשית ומעשה מרכבה.

31 min