139 episodes

นำ "โจทย์" จากชีวิตจริงมาวิเคราะห์แจกแจง, เปิดประเด็นปัญหา ขุดคุ้ยคำตอบที่ซ่อนอยู่ แล้วปรับสมดุลย์ด้วยสัจจะธรรม เพื่อให้เห็นเส้นทางดำเนินต่อไปในชีวิต ในช่วง "สมการชีวิต".
New Episode ทุกวันจันทร์ เวลา 05:00, Podcast นี้เป็นส่วนหนึ่งของรายการธรรมะรับอรุณ ออกอากาศทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย (สวท.) มีคำถาม/ข้อเสนอแนะ หรือสมัครติดตามฟังทั้ง 7 รายการ ที่ donhaisok.fm

1 สมการชีวิ‪ต‬ วัดป่าดอนหายโศก

  • Health & Fitness
  • 5.0 • 2 Ratings

นำ "โจทย์" จากชีวิตจริงมาวิเคราะห์แจกแจง, เปิดประเด็นปัญหา ขุดคุ้ยคำตอบที่ซ่อนอยู่ แล้วปรับสมดุลย์ด้วยสัจจะธรรม เพื่อให้เห็นเส้นทางดำเนินต่อไปในชีวิต ในช่วง "สมการชีวิต".
New Episode ทุกวันจันทร์ เวลา 05:00, Podcast นี้เป็นส่วนหนึ่งของรายการธรรมะรับอรุณ ออกอากาศทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย (สวท.) มีคำถาม/ข้อเสนอแนะ หรือสมัครติดตามฟังทั้ง 7 รายการ ที่ donhaisok.fm

  ความหมายของชีวิต [6447-1u]

  ความหมายของชีวิต [6447-1u]

  คิดว่าชีวิตไม่มีความหมาย ก็เลยจะจบชีวิตลง แต่ถ้าเห็นชีวิต ‘ตามความเป็นจริง’ สุขก็มีทุกข์ก็มี มีเหตุมีปัจจัยมา เข้าใจชีวิตอย่างถูกต้อง มันก็ทุกข์ไม่มาก แต่ถ้าเข้าใจคลาดเคลื่อนจากที่มันเป็น มันก็จะทุกข์มาก

  “มองไปรอบ ๆ สิ ยังมีคนที่เขารักเราอยู่ไหม มีสิ แต่บางทีนึกไม่ถึง ตั้งสติไว้จะค่อย ๆ เห็น” เหตุการณ์ต่าง ๆ ในชีวิต เป็นเครื่องเตือนสติเราทั้งสิ้น ชีวิตมันเป็น 2 ด้านอย่างนี้แหละ มีสุขมีทุกข์ เมื่อเข้าใจแล้ว ตัดสินใจเลยในการที่จะดำรงชีวิตให้มีคุณค่า ให้มีความอดทน ให้มีเมตตา มีการให้อภัย เอื้อเฟื้อเกื้อกูล เห็นตามความเป็นจริง ให้มีปัญญาให้เกิดขึ้นได้ เราใส่อะไรลงไปในชีวิต ชีวิตเราก็มีค่ามีราคาตามสิ่งนั้นขึ้นมา

  • 56 min
  กำหนดชะตาตน [6446-1u]

  กำหนดชะตาตน [6446-1u]

  ที่ต้องดูดวงเพราะไม่มั่นใจ ความมั่นใจในทางคำสอน คือ ศรัทธา ซึ่งวิธีที่พระพุทธเจ้าทำนาย คือ ประกอบด้วยเหตุและผล เป็น “ศรัทธาที่ไม่งมงาย แต่ประกอบด้วยปัญญา” ส่วนการอธิษฐาน คือ การตั้งใจมั่นอย่างแรงกล้าในการจะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ไม่ใช่การอ้อนวอนขอร้อง 

  ดังนั้น ให้เราเป็นคนที่กำหนดดวงชะตาของตัวเราเอง มีความมั่นใจแล้วสร้างเหตุปัจจัย ตามกำลังความเพียร ผลเราได้แน่ด้วยการอธิษฐานที่ถูกต้อง

  • 57 min
  ตัดเกม (กาม) [6445-1u]

  ตัดเกม (กาม) [6445-1u]

  “เกมคือผัสสะ คือ วัตถุกามอันวิจิตรพิศดารที่สร้างสรรค์ปรุงแต่ง” จะแกะปมแก้ปัญหาเด็กติดเกม หรือแม้แต่ผู้ใหญ่ที่ติดการทำงาน ติดการพนัน ติดสื่อลามก ก็ลักษณะเดียวกันไม่ต่างกัน เพราะมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไป แล้วเริ่มมีการเบียดเบียนตัวเอง จนถึงมีปัญหากับคนรอบข้างเบียดเบียนผู้อื่น

  “การที่จะให้เขาตั้งอยู่ในความดีได้ ไม่ได้ด้วยอาชญา ไม่ได้ด้วยศาสตรา” จะไปตี ไปด่าว่าไม่ได้ จะเอาเครื่องมือของมารไปแก้ไขจิตใจที่เป็นมาร ยิ่งเป็นการเอาอาวุธให้เขาด้วยซ้ำ แต่ต้องหาช่องให้เจอ ต้องละเอียดรอบคอบนุ่มนวลแยบคาย จิตใจต้องงดงามมีความกรุณา ในเวลาที่เหมาะสม

  • 59 min
  สลายความเครียดด้วยธรรมเครื่องปรุงแต่ง [6444-1u]

  สลายความเครียดด้วยธรรมเครื่องปรุงแต่ง [6444-1u]

  เมื่อต้องเผชิญหน้ากับวิกฤตชีวิตอย่างใดอย่างหนึ่ง อย่าเพิ่งตกใจ ให้ตั้งสติเอาไว้ก่อนเลย ทำจิตให้มั่นคง อย่าไหลไปตามกระแสของข่าวสาร แต่ให้ติดตามหาข้อมูลด้วยปัญญาให้ดี เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจ และทำความเข้าใจในวิกฤตที่เกิดขึ้นนั้นว่าย่อมมีความเปลี่ยนแปลง ชีวิตของเราไม่เหมือนเดิมแน่ เราจึงต้องยอมรับ และมีการปรับเปลี่ยนจากจุดที่เป็นอยู่ (แม้ในจุดที่ตกต่ำ) ให้ไปในทางที่ดีขึ้นได้ พระพุทธเจ้าจึงตรัสถึง "วุฒิธรรม 4" คือ ธรรมะแห่งความเจริญงอกงาม

  เวลาที่เราเจอผัสสะเรื่องราวต่าง ๆ มากระทบ ในที่นี้คือ "ธรรมเครื่องปรุงแต่ง" เช่น เป้าหมายที่เราตั้งเอาไว้บ้าง หรือวิกฤตชีวิตต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นบ้าง ซึ่งถ้าเพื่อว่าเราเจริญอิทธิบาท 4 ได้ไม่ถูก เราจะมีความเครียดแน่นอน เราจะไม่เครียด จะสลายความเครียดไปได้ เราจึงต้องเจริญอิทธิบาท 4 ให้ถูก ด้วยธรรมเครื่องปรุงแต่ง และสมาธิที่อาศัยฉันทะฯ เป็นหลักเป็นประธาน เพราะเวลาผัสสะมันมากระทบถูกจิตเราแล้ว ถ้าจิตเราไม่มีสมาธิ จิตเราจะแตกได้ จิตเราจะเครียดได้ 

  หลักธรรมที่จะนำไปสู่การพัฒนาตนเองให้ดียิ่งขึ้น โดยพิจารณาใน 2 เรื่อง คือ ความดี (กุศลธรรม) และความไม่ดี (อกุศลธรรม) ว่ามีเกิดขึ้นในตัวเราหรือไม่ มันเพิ่มขึ้นหรือมันลดลง เพราะถ้าความดียังไม่มี เราสามารถที่จะทำให้มันเกิดขึ้นได้ไหม หรือถ้าความไม่ดีมีเกิดขึ้น เราสามารถละมันได้ไหม

  การทำบุญให้ทานนั้น จะได้ผลบุญมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขปัจจัยของจิตทั้งของผู้ให้และผู้รับ ใน 3 วาระ ที่ผู้ให้มีจิตศรัทธาเสื่อมใสก่อนให้ ระหว่างให้ และหลังให้ และส่วนผู้รับที่เป็นผู้ที่กำลังทำความเพียรเผากิเลสอยู่ มีกิเลสเ

  • 55 min
  อธิษฐานสร้างเหตุแห่งโภคทรัพย์ [6443-1u]

  อธิษฐานสร้างเหตุแห่งโภคทรัพย์ [6443-1u]

  การเงินการงานการลงทุน ในขณะที่เรามีเงินอยู่ ควรทำยังไง ถ้าเราไม่มีเงินเลย หรือเป็นหนี้ด้วย เราควรจะรักษาจิตอย่างไร อธิษฐานอย่างไร รวมถึงตอนที่เรากลับมามีเงินทองใหม่ ตั้งตัวได้แล้ว เราจะรักษาจิตให้ไปตลอดรอดฝั่ง มีกำไรได้อย่างไร

  “ความที่เป็นคนค้าขาย เป็นพ่อค้า หรือเป็นนักธุรกิจ ด้วยจิตที่ไม่มีความโลภ ด้วยจิตที่ไม่มีความตระหนี่ จะสามารถเห็นช่องทางในการที่จะหาทรัพย์ให้มากขึ้นได้ คือ เมื่อตั้งจิตให้ดีแล้ว เราจะไม่ถูกหลอกง่าย เราแยกแยะกัลยาณมิตรออกจากเพื่อนชั่วได้ เราจะเห็นช่องทาง จะมีช่องทางในการลงทุนบ้างต่าง ๆ นานา เราก็จะสามารถเรียนรู้จากความผิดพลาดของเราได้”

  • 1 hr 2 min
  กำไรชีวิต [6442-1u]

  กำไรชีวิต [6442-1u]

  ชีวิตจะอยู่เย็นเป็นสุข ในเรื่องการงาน ในที่นี้เน้นมาที่หัวหน้า หรือคนที่มีลูกน้องมีบริวาร ธรรมที่จะเชื่อมองค์​กร ยึดเหนี่ยวจิตใจให้สามัคคีกัน คือ สังคหวัตถุ 4 ซึ่งเจ้านายจะรักษาความเป็นผู้นำได้ต้องมี ‘พรหมวิหาร 4’ และองค์กรจะสำเร็จตามเป้าหมายได้ ต้องมี ‘อิทธิบาท 4’  “งานทุกอย่าง เราสามารถที่จะสร้างกุศลธรรมในงานนั้นให้เกิดขึ้นได้” เพราะอย่างนั้นเราต้องปรับจิตให้เกิดฉันทะในการทำงาน แม้จะไม่ชอบงาน แต่ให้มีความพอใจไว้ในสิ่งที่เราทำ นั่นคือ สันตุฏฐี มีความเห็นอกเห็นใจในหมู่คณะ ทำหน้าที่ที่เป็นเจ้านายลูกน้องให้ดี องค์กรนั้นไปได้แน่นอน  ส่วนการครองเรือน อย่าไปพยายามเปลี่ยนเขาให้เป็นอย่างที่เราอยาก อันนั้นจะทำให้เราทุกข์  แต่ให้อยู่บนพื้นฐานของเมตตา มี ‘ฆราวาสธรรม 4’ ทำหน้าที่ของสามีภรรยาให้ดี จิตใจเป็นกุศล ชีวิตมีกำไรแน่นอน

  • 51 min

Customer Reviews

5.0 out of 5
2 Ratings

2 Ratings

ContemplativeAscetic ,

ไม่เคยรู้มาก่อนเลยครับ!

พอดแคสท์ “สมการชีวิต” ให้ความรู้มากๆ เลยครับ
ก่อนที่จะได้มาฟัง ไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าพระพุทธเจ้าท่านได้สอนเรื่องวิธีการใช้ชีวิต ไว้มากขนาดนี้ เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมาก แต่ก่อนคิดแต่ว่าศาสนาพุทธเป็นศาสนาเกี่ยวกับพระเครื่อง ทำบุญ น้ำมนต์อย่างเดียว แต่ว่าท่านพระอาจารย์มหาไพบูลย์ได้นำคำสอนของพระพุทธองค์มาเทศน์ไว้ได้อย่างเข้าใจง่ายมาก และนำมาอิงกับชีวิตประจำวันได้ดีมากครับ ทำให้คนฟัง สามารถนำไปประยุกต์ในชีวิตได้ไม่ยาก

Top Podcasts In Health & Fitness

You Might Also Like

More by วัดป่าดอนหายโศก