83 episodes

นำ "โจทย์" จากชีวิตจริงมาวิเคราะห์แจกแจง, เปิดประเด็นปัญหา ขุดคุ้ยคำตอบที่ซ่อนอยู่ แล้วปรับสมดุลย์ด้วยสัจจะธรรม เพื่อให้เห็นเส้นทางดำเนินต่อไปในชีวิต ในช่วง "สมการชีวิต".

New Episode ทุกวันจันทร์ เวลา 05:00, Podcast นี้เป็นส่วนหนึ่งของรายการธรรมะรับอรุณ ออกอากาศทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย (สวท.) มีคำถาม/ข้อเสนอแนะ หรือสมัครติดตามฟังทั้ง 7 รายการ ที่ donhaisok.fm

1 สมการชีวิต วัดป่าดอนหายโศก

  • Health & Fitness
  • 5.0 • 2 Ratings

นำ "โจทย์" จากชีวิตจริงมาวิเคราะห์แจกแจง, เปิดประเด็นปัญหา ขุดคุ้ยคำตอบที่ซ่อนอยู่ แล้วปรับสมดุลย์ด้วยสัจจะธรรม เพื่อให้เห็นเส้นทางดำเนินต่อไปในชีวิต ในช่วง "สมการชีวิต".

New Episode ทุกวันจันทร์ เวลา 05:00, Podcast นี้เป็นส่วนหนึ่งของรายการธรรมะรับอรุณ ออกอากาศทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย (สวท.) มีคำถาม/ข้อเสนอแนะ หรือสมัครติดตามฟังทั้ง 7 รายการ ที่ donhaisok.fm

  เห็นโทษตามจริง จึงละได้

  เห็นโทษตามจริง จึงละได้

  จะทำอย่างไร เมื่อคนใกล้ตัวติดอบายมุข ...คนที่ติดอบายมุข เขาจะไม่ได้เห็นคุณของสิ่งดีเลย แต่กลับเห็นคุณของสิ่งไม่ดี (เห็นกงจักรเป็นดอกบัว) พอเห็นสิ่งไม่ดีคืออบายมุขว่าเป็นสิ่งที่คุณจะต้องทำมากๆ แต่เห็นสิ่งดี ๆ เช่น ศีล สมาธิ ภาวนา ว่าเป็นสิ่งไม่ได้มีประโยชน์อะไร ถ้าเราจะพูดถึงประโยชน์ ๆ คนไม่มีศีล เขาไม่ชอบฟังคนพูดเรื่องศีล คนไม่ดี เขาไม่ชอบฟังเรื่องดี ๆ ที่เรามาคอยจ้ำจี้จ้ำไช พูดอย่างนั้นอย่างนี้ มันจะคุยกันไม่รู้เรื่อง เพราะเขายังเห็นประโยชน์เห็นความดีในอบายมุขนั้น เขาจึงยังทำอยู่ ฉะนั้น จึงให้เราเป็นกัลยาณมิตรของเขา คอยชักจูงให้ข้อมูลด้วยมีเมตตา แสดงให้เห็นโทษของอบายมุขอย่างนั้น ๆ และถ้าหากพูดแล้วเขาจะแตก พูดแล้วเขาจะไม่ฟัง เราอย่าเพิ่งพูด แต่ให้พูดในเวลาที่เขาจะฟัง พูดในเวลาที่จะให้ความดีมันเกิดขึ้นได้ คือหาช่องชี้แจ้งที่จะให้เขาเห็นโทษ และแนะนำหากิจกรรมที่เป็นประโยชน์เพื่อทดแทนเวลาที่เขาจะใช้ไปในทางอบายมุข ซึ่งพอเขามีปัญญาในระดับที่น้อมเข้าสู่จิตใจของตนเองได้แล้ว ก็จะสามารถเห็นโทษของหนทางแห่งความเสื่อมนี้ด้วยภาวนามยปัญญา คือ การพัฒนาจิตให้เรามีความรู้ในข้อนี้เกิดขึ้น ซึ่งตรงนี้เป็นจุดสำคัญที่ว่า “ถ้าเราเห็นโทษของอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่ง อะไรที่มันแย่ขนาดไหน ก็ตาม มันละได้หมด” ในเอพิโสดนี้ จึงนำเรื่องราวเหตุการณ์ปัจจุบันมาสนทนาพูดคุยกันเพื่อแก้สมการได้ถูกต้องตามหลักคำสอนของพระพุทธศาสนา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่ครูอาจารย์ลงโทษลูกศิษย์ด้วยการดุด่าว่าตี การปรับตัวต่อสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การที่มีค

  • 54 min
  แก้เครียดคลายเหงาด้วยอาศัยกัลยาณมิตร

  แก้เครียดคลายเหงาด้วยอาศัยกัลยาณมิตร

  ไม่ว่าจะเป็น “ความเครียด” หรือ “ความเหงา” ต่างก็เป็นปัญหาที่พบเจอกันได้มากในสังคมยุคปัจจุบัน ที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของตัวเองและผู้คนรอบข้าง ทั้งในเรื่องของปัญหาครอบครัว การทำงาน ญาติมิตร ซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาอื่น ๆ ตามมาอีกมากมาย เพราะความที่เหตุของมันคือ ตัณหา และ ตัณหาก็คือปัญหา ในเอพิโสดนี้ จึงได้ยกเอาทั้ง 2 ประเด็นนี้ มาทำความรู้จักเข้าใจถึงสาเหตุและผลที่เกิดขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหาความสับสนหรือเข้าใจผิด ปรับสมดุลชีวิต เพิ่มความรู้ความเข้าใจในวิธีแก้เครียดคลายเหงาได้อย่างถูกต้อง

  • 55 min
  อย่าออกจากมรรคเพียงเพราะเหตุแห่งทรัพย์

  อย่าออกจากมรรคเพียงเพราะเหตุแห่งทรัพย์

  จะทำอย่างไรดี เมื่อลูกหนี้ยืมเงินแล้วไม่ยอมคืน  “นี่แหละมันเป็นความยากลำบากของการที่ต้องครองเรือน ที่ว่ามันต้องมีเรื่องเกี่ยวกับด้วยเงินทอง จึงอันดับแรก สิ่งที่ต้องการจะแนะนำก็คือ ถ้าเราจะใช้อกุศลธรรมเพื่อให้เขาคืนเงินอันนี้มันเป็นบาป เราไม่ควรทำ อย่างเช่น โทรไปด่าเขา หรือว่าฆ่าเขาขู่เขา เบียดเบียนในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง อันนี้ไม่ควรทำ คือ ไม่ควรที่จะออกนอกมรรคด้วยเหตุแห่งทรัพย์สินเพียงเล็กน้อยแบบนี้ อาจจะไม่เล็กน้อย อาจจะมาก แต่ว่ามันไม่คุ้มค่ากันถ้าเผื่อว่าเราจะต้องทำผิดศีลธรรม เพราะฉะนั้น ก็ค่อย ๆ พูด ค่อย ๆ จากันเอา อาจจะต้องอดทนในเบื้องต้น ค่อยพูดค่อยจา แล้วก็รู้จักแบ่งจ่ายตรงนั้น ปรับตรงนี้ อาจจะหาคนช่วยเหลือจุดนั้นจุดนี้ มันก็จะค่อยเป็นไปได้” ในเอพิโสดนี้ ได้นำเอาคำถามจากท่านผู้ฟังในเรื่องของ “หนี้สิน” ที่เน้นมาในส่วนของเจ้าหนี้ โดยจะมีเกณฑ์ในการพิจารณาก่อนการให้ยืมอย่างไร หรือเมื่อหลังให้ยืมไปแล้ว ถ้าเขาไม่ยอมคืน จะทำอย่างไร นอกจากนี้ ก็ยังมีประเด็นอื่น ๆ ที่น่าสนใจ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการทำบุญ (คุณ) กับคนไม่ขึ้น เรื่องของดวง เรื่องของการสักยันต์ ที่มาของศาลพระภูมิเจ้าที่ เรื่องของเจ้ากรรมนายเวร และคำถามที่มักถามกันบ่อย ๆ ก็คือเรื่องของนักปฏิบัติกับการตบยุง มาสนทนาแก้สมการกัน

  • 53 min
  มากับดวง

  มากับดวง

  “ในความโชคดีมีโชคร้าย ในความโชคร้ายมีโชคดี เหตุปัจจัยบางอย่างที่เกิดขึ้นจากภายในก็ตาม หรือภายนอกก็ตาม มันต้องประกอบกัน เพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ว่าอาศัยความโชคดีอย่างเดียวหรือความโชคร้ายอย่างเดียว ที่ทำให้เวทนาบางอย่างเกิดขึ้น เพราะฉะนั้น สิ่งที่เราต้องทำความเข้าใจในที่นี้ ในฐานะที่ว่าโปรดศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้า ท่านเป็นสัพพัญญูผู้รู้แจกแจงธรรมะต่าง ๆ เราอย่าให้มีทิฐิความเห็นที่เป็นเอกกรณวาทะ ด้วยความที่ว่าเหตุเดียว ปัจจัยเดียวแล้วก็ขึ้นเป็นอย่างนี้ อาศัยฉันอย่างเดียวหรืออาศัยภายนอกอย่างเดียว คุณจะผิดพลาดทันที คุณจะมีความทุกข์ขึ้นมาทันที เราจึงต้องปรับเหตุปัจจัยเงื่อนไข ปัจจัยภายนอกก็มี ภายในก็มี ถ้าเราคิดว่าเงื่อนไขปัจจัยเกิดจากภายในเท่านั้น คุณคิดผิด คุณจะมีความทุกข์เกิดขึ้นในภายในนั้นได้ ทั้ง ๆ ที่มีสุขเวทนานั่นแหละ” ในเอพิโสดนี้ จึงได้นำเอาเรื่องของ “ดวง” มาทำความเข้าใจกัน ไม่ว่าจะด้วยเรื่องลักษณะและเหตุปัจจัยเงื่อนไขที่ทำให้เกิดสุข (ดวงดี) หรือทุกข์ (ดวงไม่ดี) ความเห็นที่ถูกต้องในเรื่องของดวงตามคำสอนของพระพุทธเจ้า และสิ่งสำคัญจะทำให้เราเป็นผู้ที่มากับดวงดีได้

  • 59 min
  แก้ขัดแย้งด้วยหลักธรรม

  แก้ขัดแย้งด้วยหลักธรรม

  “หลักธรรมในที่นี้ ก็คือ ถ้าเราพูดคำอะไรแล้ว จะทำให้เกิดความเบียดเบียน เศร้าหมอง แตกกัน เราอย่าพูด เพราะถ้าพูดแล้วมันจะไม่จบง่าย ๆ มันจะต้องมีคำที่พูดมาก พอพูดมากแล้วมันก็จะฟุ้งซ่าน ฟุ้งซ่านแล้วก็จะไม่สำรวม พอไม่สำรวมจิตก็จะเสื่อมจากสมาธิ พอจิตมันตั้งขึ้นให้เป็นอารมณ์เดียวไม่ได้ การตัดสินใจอะไรบางทีมันผิดพลาดไปหมด เราก็จึงต้องมีเมตตากัน ถ้าเขาจะพูดจาแบบให้ร้าย ด่าว่าเราบ้าง ก็ให้อดทนเอา ซึ่งพอเราอดทนได้แล้ว เราไม่พูดแบบทิ่มแทงเขาแล้ว เราไม่พูดให้ร้ายเขาอีก จิตใจของเขาก็ได้ปลดปล่อย แล้วก็จะเย็นลง ๆ  มันก็จะค่อยพูดจากันรู้เรื่อง” ในเอพิโสดนี้ มีประเด็นที่น่าสนใจมาสนทนากันในหลายเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่รู้สึกรำคาญ เมื่อเวลามีคนมาเรี่ยไร่เงินทำบุญ เรื่องลำดับสมณศักดิ์ของพระสงฆ์ เรื่องความเชื่อและศรัทธา "ไอ้ไข่" ที่วัดเจดีย์ หลักธรรมที่ช่วยแก้ปัญหาการเกี่ยงงาน การเอาเปรียบกัน การอิจฉาริษยากันในที่ทำงาน เรื่องของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในยุคปัจจุบันกับคนสูงวัยหรือคนรุ่นเก่า การไปร่วมกดแชร์ กดไลค์ ให้ความเห็น ในโพสต์ที่มีการด่าว่ากัน  หรือวิธีแก้ไข ที่เมื่อมีความคิดเห็นที่แตกต่างกัน จนเกิดเป็นความขัดแย้ง ก่อเกิดคำพูดที่ทำให้มีความเกลียดชังกันขึ้น ตลอดจนถึงปัญหาครอบครัว ในเรื่องการการนอกใจไปมีเมียน้อย ไปมีมือที่สาม และเรื่องของการควบคุมอารมณ์

  • 56 min
  ทุกอย่างอยู่ที่ผลประโยชน์

  ทุกอย่างอยู่ที่ผลประโยชน์

  “สิ่งที่จะให้กำลังใจเราได้มาก และคงอยู่ได้ระยะยาวนาน (Long Lasting/Sustainable) สามารถที่จะมีความยั่งยืนได้ มีข้อเสียน้อย มีประโยชน์ใหญ่ ทั้งเพื่อประโยชน์ตนเองและผู้อื่นด้วย นั่นคือผลประโยชน์ทางด้านโลกุตระ ในทางด้านธรรมะ มันจะทำให้เรามีกำลังใจ ชุ่มชื่นใจ ทำให้เราเย็นใจได้ ถ้าเราได้ทำ ถึงแม้ว่าบางทีเราอาจจะเสียด้วย แต่คุณไม่คิดว่ามันเสียงัย  แม้จาคะ ๆ เป็นการสละออก แต่คุณคิด “ได้”  ได้ในที่นี้ คือ  ฉันได้ให้ทาน ได้เสียสละ ได้ทำจุดนั้น ได้ทำจุดนี้ นี่ฉันมีแต่ได้ ฉันมีแต่ได้ คิดเอาแต่ได้ นี่มันดีท่านผู้ฟัง เอาให้มันได้ผลประโยชน์ที่เป็นโลกุตระ มันดี…”  ประเด็นที่ยกขึ้นมาวิเคราะห์กันในเอพิโสดนี้ เป็นเรื่องของ “ผลประโยชน์” เพราะคนเราจะเห็นแก่อะไรสักอย่างใดอย่างนึง ก็เอาผลประโยชน์ขึ้นนำหน้าอยู่เสมอ จึงเป็นเรื่องที่สำคัญที่เมื่อทำความเข้าใจให้ลึกซึ้งแยบคายลงไปในเงื่อนไขข้อมูลตรงนี้ได้ จะทำให้เกิดประโยชน์อย่างมากในการดำเนินชีวิตของเรา  โดยได้ยกเรื่องของนายกาละ บุตรของอนาถบิณฑิกเศรษฐี ขึ้นมาเป็นกรณีตัวอย่าง ที่สามารถปรับสัดส่วนในการเห็นประโยชน์จากส่วนของทางกาม ทางโลก ทางโลกียะ มาเป็น เห็นประโยชน์ในส่วนของมรรค ส่วนของทางธรรมะ ทางโลกุตระ จากคนขี้เกียจขี้คร้าน ได้มาสัมผัสรสแห่งอมตธรรม จนบรรลุเป็นพระอริยบุคคลขั้นโสดาบันได้

  • 57 min

Customer Reviews

5.0 out of 5
2 Ratings

2 Ratings

ContemplativeAscetic ,

ไม่เคยรู้มาก่อนเลยครับ!

พอดแคสท์ “สมการชีวิต” ให้ความรู้มากๆ เลยครับ
ก่อนที่จะได้มาฟัง ไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าพระพุทธเจ้าท่านได้สอนเรื่องวิธีการใช้ชีวิต ไว้มากขนาดนี้ เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมาก แต่ก่อนคิดแต่ว่าศาสนาพุทธเป็นศาสนาเกี่ยวกับพระเครื่อง ทำบุญ น้ำมนต์อย่างเดียว แต่ว่าท่านพระอาจารย์มหาไพบูลย์ได้นำคำสอนของพระพุทธองค์มาเทศน์ไว้ได้อย่างเข้าใจง่ายมาก และนำมาอิงกับชีวิตประจำวันได้ดีมากครับ ทำให้คนฟัง สามารถนำไปประยุกต์ในชีวิตได้ไม่ยาก

Top Podcasts In Health & Fitness

Listeners Also Subscribed To

More by วัดป่าดอนหายโศก