1 hr 8 min

10 ปีของชูใจ ครีเอทีฟเอเจนซี่ที่ทำมากกว่าการขายของ | a day talk EP.09 a day Podcast

    • Arts

เม้ง-ประสิทธิ์ วิทยสัมฤทธิ์ Creative Director ผู้ร่วมก่อตั้งชูใจ กะ กัลยาณมิตร เอเจนซี่ที่อยากทำโฆษณาให้เป็นมากกว่าการขายของ สื่อสารเพื่อเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ้น ดำเนินรายการโดย เอี่ยว-ศิวะภาค เจียรวนาลี บรรณาธิการบริหาร a day 

เม้ง-ประสิทธิ์ วิทยสัมฤทธิ์ Creative Director ผู้ร่วมก่อตั้งชูใจ กะ กัลยาณมิตร เอเจนซี่ที่อยากทำโฆษณาให้เป็นมากกว่าการขายของ สื่อสารเพื่อเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ้น ดำเนินรายการโดย เอี่ยว-ศิวะภาค เจียรวนาลี บรรณาธิการบริหาร a day 

1 hr 8 min

Top Podcasts In Arts

NPR
iHeartPodcasts and Pushkin Industries
The Moth
Roman Mars
iHeartPodcasts
Fantasy Fangirls