24 min

18. فلسفه‌ای برای زندگی Nuance | نوآنس

    • Business

فلسفه رشته دانشگاهی نيست كه در دانشگاه خوانده شود. فلسفه به همه تعلق دارد و همه ما از كودكی سوالاتی طرح می‌كنيم كه جنبه فلسفی آشكاری دارند. اين سوال‌ها و پاسخ‌های آن‌ها راه زندگی هر كس را معين می‌كنند. اين مجموعه به مسائلی فلسفی از همين دست می‌پردازد كه همه ما به نوعی در زندگی با آن مواجهيم، از سوال‌هایی نظير معنای زندگی و خوشبختی گرفته تا مسائل جزئی‌تر نظير درد، بخشودن، ترس، ملال، حسد، عشق، جاودانگی و ... زبان اين كتاب‌ها فنی نيست و همگان می‌توانند آن‌ها را بخوانند.

فلسفه‌ای برای زندگی- انتشارات ققنوس

فلسفه‌ای برای زندگی- نشر گمان

A Guide to the Good Life

فروشگاه اینترنتی جیحون

نظرات و پیشنهادات خود را با نوآنس به اشتراک بگذارید

فلسفه رشته دانشگاهی نيست كه در دانشگاه خوانده شود. فلسفه به همه تعلق دارد و همه ما از كودكی سوالاتی طرح می‌كنيم كه جنبه فلسفی آشكاری دارند. اين سوال‌ها و پاسخ‌های آن‌ها راه زندگی هر كس را معين می‌كنند. اين مجموعه به مسائلی فلسفی از همين دست می‌پردازد كه همه ما به نوعی در زندگی با آن مواجهيم، از سوال‌هایی نظير معنای زندگی و خوشبختی گرفته تا مسائل جزئی‌تر نظير درد، بخشودن، ترس، ملال، حسد، عشق، جاودانگی و ... زبان اين كتاب‌ها فنی نيست و همگان می‌توانند آن‌ها را بخوانند.

فلسفه‌ای برای زندگی- انتشارات ققنوس

فلسفه‌ای برای زندگی- نشر گمان

A Guide to the Good Life

فروشگاه اینترنتی جیحون

نظرات و پیشنهادات خود را با نوآنس به اشتراک بگذارید

24 min

Top Podcasts In Business