2 min

23-Chinese phrases-mandarin-Clothes Chinese phrasebook's posts

    • Technology

23-Chinese phrases-Mandarin-Clothes
*Notes
Clothes=衣服=yī fú
Suits=西服=xī fú
Casual wear=休闲服=xīu xián fú
Sportswear=运动服=yùn dòng fú
Shirt=衬衣=chèn yī
T-shirt=T 恤= T xù
Short sleeve=短袖=duǎn xìu
Long sleeve=长袖=cháng xìu
Overcoat=大衣=dà yī
Coat=外套=wài tào
Jacket=夹克衫=jiá kè shān
Trousers=长裤=cháng kù
Pants/shorts=短裤=duǎn kù
Jeans=牛仔裤=níu zǎi kù
Jeans shorts=牛仔短裤=níu zǎi duǎn kù
Skirt=裙子=qún zi
Sweater=毛衣=máo yī
Underwear=内衣=nèi yī
Socks=袜子=wà zi
Hat(general)=帽子=mào zi

23-Chinese phrases-Mandarin-Clothes
*Notes
Clothes=衣服=yī fú
Suits=西服=xī fú
Casual wear=休闲服=xīu xián fú
Sportswear=运动服=yùn dòng fú
Shirt=衬衣=chèn yī
T-shirt=T 恤= T xù
Short sleeve=短袖=duǎn xìu
Long sleeve=长袖=cháng xìu
Overcoat=大衣=dà yī
Coat=外套=wài tào
Jacket=夹克衫=jiá kè shān
Trousers=长裤=cháng kù
Pants/shorts=短裤=duǎn kù
Jeans=牛仔裤=níu zǎi kù
Jeans shorts=牛仔短裤=níu zǎi duǎn kù
Skirt=裙子=qún zi
Sweater=毛衣=máo yī
Underwear=内衣=nèi yī
Socks=袜子=wà zi
Hat(general)=帽子=mào zi

2 min

Top Podcasts In Technology