9 min

#3 Sakinah Yang Diberikan Kepada Nabi SAW & Abu Bakar RA Mencari Sakinah

Kisah keresahan Abu Bakar RA ketika berhijrah bersama Nabi SAW.

Kisah keresahan Abu Bakar RA ketika berhijrah bersama Nabi SAW.

9 min