59 min

3G - Vikku Vinayakaram, V. Selva Ganesh, Swaminathan set 18 12PM #332 NYC Radio Live

    • Music Interviews

This live set is from Ragas Live Festival 2020


Chennai, Tamil Nadu, India


Vikku Vinayakaram  - ghatam


V. Selvaganesh  - drum kit


Swaminathan - Kanjira, konnokol

This live set is from Ragas Live Festival 2020


Chennai, Tamil Nadu, India


Vikku Vinayakaram  - ghatam


V. Selvaganesh  - drum kit


Swaminathan - Kanjira, konnokol

59 min