19 episodes

Sgyrsiau bywiog ar bynciau sy'n effeithio addysg, addysgwyr a dysgwyr yng Nghymru heddiw | Lively conversations on topics affecting education, educators and learners in Wales today

Addysg Cymru | Education Wales Llywodraeth Cymru | Welsh Government

  • Education

Sgyrsiau bywiog ar bynciau sy'n effeithio addysg, addysgwyr a dysgwyr yng Nghymru heddiw | Lively conversations on topics affecting education, educators and learners in Wales today

  Mae’r Gymraeg yn perthyn i ni gyd

  Mae’r Gymraeg yn perthyn i ni gyd

  Trigain mlynedd wedi araith Saunders Lewis Tynged yr Iaith, nae’r Gweinidog dros Addysg a’r Gymraeg, Jeremy Miles AS yn amlinellu ei weledigaeth ar gyfer dyfodol y Gymraeg.

  Gallwch weld yr araith ysgrifennedig yma: https://llyw.cymru/maer-gymraeg-yn-perthyn-i-ni-i-gyd.

  Cymraeg belongs to us all: The Minister for Education and Welsh Language, Jeremy Miles MS outlines his vision and direction for Cymraeg sixty years on from Saunders Lewis’ famous speech Tynged yr Iaith. This podcast is available in Welsh only. A translation of the speech is available here: https://gov.wales/cymraeg-belongs-us-all

  • 34 min
  Education Reform in Wales – Minister Jeremy Miles Answers Your Questions

  Education Reform in Wales – Minister Jeremy Miles Answers Your Questions

  In this podcast, the Minister for Education and the Welsh language, Jeremy Miles MS, talks candidly about his vision for the Curriculum for Wales. He gives us his take on the challenges and opportunities that lie ahead as we move towards its implementation in 2022.

  • 18 min
  Diwygio Addysg Cymru- mae’r Gweinidog, Jeremy Miles yn ateb eich cwestiynau.

  Diwygio Addysg Cymru- mae’r Gweinidog, Jeremy Miles yn ateb eich cwestiynau.

  Yn y bennod hon mae’r Gweinidog Addysg a’r Iaith Gymraeg , Jeremy Miles AoS, yn datgelu ei weledigaeth ar gyfer y Cwricwlwm i Gymru. Mae’n siarad yn agored am yr heriau a’r cyfleoedd sydd yn ein hwynebu wrth inni symud ymlaen at ei weithredu o 20022 ymlaen.

  • 20 min
  Professor Charlotte Williams: Bringing Black and Minority Ethnic Histories into the Welsh Curriculum

  Professor Charlotte Williams: Bringing Black and Minority Ethnic Histories into the Welsh Curriculum

  Cymru fydd y genedl gyntaf yn y DU i wneud addysgu hanes Pobl Dduon, Asiaidd ac ethnig lleiafrifol yn orfodol yng nghwricwlwm yr ysgol. Yn y podlediad hwn mae Dr Anita Shaw yn siarad â'r fenyw a chwaraeodd ran bwysig wrth ddod â'r newid nodedig hwn yn ei gylch. Mae'r Athro Charlotte Williams OBE yn ferch i fam Gymraeg a thad o Guyana ac mae hi'n rhannu ei phrofiadau o dyfu i fyny yn Llandudno fel yr unig ddisgybl du yn ei dosbarth. Clywn am ei chenhadaeth i'w gwneud yn hawl pob disgybl i addysg sy'n eu harfogi i ddeall a pharchu eu hanesion, eu diwylliannau a'u traddodiadau eu hunain a'i gilydd. Mae’r podlediad yma’n Saesneg yn unig.

  Wales is set to become the first nation in the UK to make the teaching of Black, Asian and minority ethnic history mandatory in the school curriculum. In this podcast Dr Anita Shaw talks to the woman who played a major part in bringing this landmark change about. Professor Charlotte Williams OBE is the daughter of a Welsh-speaking mother and a father from Guyana and she shares her experiences of growing up in Llandudno as the only black pupil in her class. We hear about her mission to make it the right of all pupils to an education that equips them to understand and respect their own and each other’s histories, cultures and traditions.

  • 32 min
  Beyond Covid: Learning In The Next Phase

  Beyond Covid: Learning In The Next Phase

  Mike Bubbins talks to practitioners about their experiences during Covid. What lessons did they learn, what approaches will they take in the next phase? All part of a ‘national conversation’ on learning and teaching, set to continue as we realise the new curriculum.

  • 26 min
  Addysgu wedi Covid: y camau nesaf

  Addysgu wedi Covid: y camau nesaf

  Mae Ffion Dafis yn sgwrsio gydag ymarferwyr am eu profiadau yn ystod Covid. Pa wersi a ddysgwyd, a pha ddulliau y byddan nhw'n eu defnyddio wrth fynd ymlaen i’r cam nesaf? Mae hwn yn rhan o’r ‘sgwrs genedlaethol’ ar ddysgu ac addysgu, fydd yn parhau wrth inni wireddu’r cwricwlwm newydd.

  • 30 min

Top Podcasts In Education

Mel Robbins
Dr. Jordan B. Peterson
Jordan Harbinger
Duolingo
Incongruity
Duolingo