15 episodes

ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་ཕྲིན་ཁང་གི་ཨ་མདོའི་སྐད་ཀྱི་ཉིན་རེའི་ལས་རིམ།

ཨམ་སྐད་ལས་རིམ། Amdo Radio Free Asia (RFA)

    • News

ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་ཕྲིན་ཁང་གི་ཨ་མདོའི་སྐད་ཀྱི་ཉིན་རེའི་ལས་རིམ།

Listeners Also Subscribed To

More by Radio Free Asia (RFA)