1 hr 23 min

BÀI NÓI CHUYỆN: TTTP 02 - Con Đường Chuyển Hóa Tỉnh Thức Ứng Dụng

    • Buddhism

Xem trên youtube với slides

https://youtu.be/mM58MzRk_io

Bài chia sẻ 02 "Con đường chuyển hóa"

Khóa tu "Con đường chuyển hóa". Tháng 3, 2022

Tại Trung Tâm Thuận Pháp. Houston, Texas.

Xem trên youtube với slides

https://youtu.be/mM58MzRk_io

Bài chia sẻ 02 "Con đường chuyển hóa"

Khóa tu "Con đường chuyển hóa". Tháng 3, 2022

Tại Trung Tâm Thuận Pháp. Houston, Texas.

1 hr 23 min