31 episodes

Buro de Vries siket it út! Moaie dokumintêres, nijsgjirrige gasten of in ferrassend petear. Buro de Vries nimt je gemoedlik mei de djipte yn. 

Buro de Vries fynst yn dyn podcastapp en op Spotify.

 

 

 

Buro de Vries (Podcast) Omrop Fryslân

  • Politics

Buro de Vries siket it út! Moaie dokumintêres, nijsgjirrige gasten of in ferrassend petear. Buro de Vries nimt je gemoedlik mei de djipte yn. 

Buro de Vries fynst yn dyn podcastapp en op Spotify.

 

 

 

  Wynjewâld: yn 2025 enerzjyneutraal

  Wynjewâld: yn 2025 enerzjyneutraal

  Yn 2025 in enerzjyneutraal doarp wêze. Dat is it doel fan Wynjewâld. In groep doarpsbewenners is drok dwaande om dat foarinoar te krijen. Der bart fan alles en de groep hat sels de priis 'Pioniers van het platteland' fan it programma Tegenlicht fan de VPRO wûn. Se rinne mear as 10 prosint foar op omlizzende doarpen kwa enerzjyneutraliteit. Pieter de Kroon en Frans Pool binne twa leden fan WEN, de koöporaasje Wynjewâld Enerzjy Neutraal. Simone Scheffer gie mei de mannen yn petear oer it wêrom fan it inisjatyf, de doelen en ek de wjerstân tsjin in dongfergister dy't se graach hawwe wolle.

  • 15 min
  Unike histoaryske lûdsfragminten oer de Sterke Yerke III

  Unike histoaryske lûdsfragminten oer de Sterke Yerke III

  Fjouwer freonen begjinne yn 1979 oan in grut aventoer: se meitsje in seereis op in selsboud flot: de Sterke Yerke 3. Nei de Sterke Yerke 1 dêr't se mei op it Fryske wetter fearn hiene, en de Sterke Yerke 2 dêr't se mei nei Ingelân fearn wiene, kaam it echte wurk: de Sterke Yerke 3. Op 1 augustus 1979 wurde se útswaaid út Harns wei; It doel is Kurasao. Dêr soene se yn jannewaris oankomme moatte. Krekt foar dat eindoel giet it mis: yn de nacht fan 14 op 15 desimber slacht it flot op de rotsen by Bonêre. De fjouwer bemanningsleden oerlibje it en jierren letter wurdt it flot wer boppe wetter helle. It is dus hjoed eksakt 40 jier lyn dat de Sterke Yerke oan syn ein kaam.

  Ald Ljouwerter Meindert van der Meulen naam in pear wike lyn kontakt mei ús op. Hy hie op de Sterke Yerke 2 meifearn en wie goed befreone mei de fjouwer jongens dy't no de oerstek nei Kurasao meitsje soene. Hy frege him ôf oft wy fan it Buro ek belangstelling hiene foar audiomateriaal dat hy hie fan dy reis fan de Sterke Yerke 3. No, dêr hoegden wy as redaksje net sa lang oer nei te tinken: fansels! Meindert van der Meulen docht syn ferhaal.

  • 10 min
  Estha Gobes: "Niemand wist het, maar iedereen wist het"

  Estha Gobes: "Niemand wist het, maar iedereen wist het"

  De syktocht nei Joadske bern, dy't yn de Twadde Wrâldoarloch by Fryske pleechfamyljes ûnderbrocht binne, is yn folle gong. Der binne al mear as hûndert reaksjes binnenkaam. Ien fan harren is Estha Gobes, berne yn 1939 yn Amsterdam. Hiel bysûnder: der binne lûdsopnames fan lytse Estha.

   

  • 18 min
  "Wêrom mei ik myn ferhaal net dwaan?" Sandra Rosa fielt har kwetst

  "Wêrom mei ik myn ferhaal net dwaan?" Sandra Rosa fielt har kwetst

  De swarte Pitediskusje is dit jier fûler as ea, ek yn Fryslân. Nei de rasistyske sprekkoaren by de wedstryd fan Den Bosch tsjin Excelsior, krige antidiskriminaasjeburo Tûmba yn in wike tiid 30 meldingen fan rasisme, wylst dat der oars sa'n 4 binne. Ien lûd kaam hiel stevich troch: dat fan Sandra Rosa út de Lemmer. Se is hikke en tein yn Suriname en wennet al 45 jier op'e Lemmer. Nei in post op facebook krige se reaksjes dy't har sear diene. Se melde har by Tûmba en se skreau in brief oan boargemaster Fred Veenstra fan de Fryske Marren. It Buro trof Sandra Rosa op it kantoar fan direkteur Mirka Antolovic fan Tûmba.

  • 11 min
  Flechtlingen yn oarlochstiid yn Eastdongeradiel

  Flechtlingen yn oarlochstiid yn Eastdongeradiel

  Hast 3.000 flechtlingen krigen yn oarlochstiid ûnderdak yn Eastdongeradiel. Fan saneamde 'bleekneusjes' oant hongerflechtlingen en Arnhemse evakuees dy't nei de operaasje Market Garden harren hûs kwyt rekken. Dy lêste stream kaam 75 jier lyn nei it noarden. Fannewike ferskynde dêrom in tsjok boek mei de ferhalen fan flechtlingen en de 1400 húshâldings dêr't se opfongen waarden. Mei de auteurs, Reinder Tolsma en Doede Douma dûkt it Buro dy skiednis yn....

  • 11 min
  Domela Nieuwenhuis, ús ferlosser diel 2

  Domela Nieuwenhuis, ús ferlosser diel 2

  'Us Ferlosser' is moandei eksakt 100 jier lyn ferstoarn. Dat wie de bynamme fan dûmny Ferdinand Domela Nieuwenhuis (1846-1919), de romrofte sosjalistyske en letter anargistyske foarman. Fan ein jierren 1870 ôf besocht Domela as ien fan de earsten mear rjochten foar arbeiders foarinoar te krijen. Yn ús provinsje krige hy in grutte oanhing. Dit jier binne der ferskate aktiviteiten om Domela te betinken en syn gedachteguod yn eare te hâlden. Yn Buro de Vries komme fjouwer gasten oan bar, dy't elts in bân mei de man hawwe, op útinoar rinnende wizen.

  Yn dizze Podcast komme skriuwster Janny van der Molen en Roel Sluiter, boargemaster fan Harns oan it wurd oer ús ferlosser.

   

  • 51 min

Top Podcasts In Politics

Listeners Also Subscribed To