12 min

Có nên trả tiền quảng cáo trên Facebook? Chi phí để promote trên kênh podcast nổi tiếng là bao nhiêu‪?‬ Làm Podcast với The Blue Expat

    • How To

Quảng bá hay promote podcast là một bài toán khó với các podcaster, đặc biệt với những người chưa có một lượng theo dõi từ các nền tảng khác hoặc chỉ mới bắt đầu xây dựng thương hiệu cá nhân.

Trong số podcast này, bạn Huyền từ kênh Huyền Expat đặt câu hỏi về việc promote podcast bằng cách trả tiền cho Facebook để quảng cáo.

Một cách hiệu quả hơn và các podcaster nên bắt tay với nhau để cùng phát triển đó là cross-promoting hay guest-podcasting, nghĩa là tham gia làm khách mời trên các kênh podcast khác và ngược lại.

Chị Huyền cũng có một câu hỏi rất hay “Có nên nhờ các kênh podcast nổi tiếng promote cho mình hay không và làm thế nào để liên lạc với họ?”.

Để tham gia vào network của những podcaster, tìm và kết nối với những bạn đang làm podcast khác ở Việt Nam, bạn có thể tham gia nhóm Facebook: Cộng đồng những người “chơi” podcast ở Việt Nam, được thành lập và quản lý bởi nhóm #podcastviet, là nhóm lớn nhất của podcaster hiện nay.

Để gửi câu hỏi về cho Po, bạn gửi qua bản đăng ký: https://forms.gle/gPbrwy1S5Dq163pA7

Nếu muốn xuất hiện trên podcast với Po với vai trò co-host trong thời gian tới, bạn liên hệ tại: https://lampodcast.com/contact/

Câu hỏi được gửi về từ kênh Huyền Expat: https://open.spotify.com/show/0NasGfEgQeNRYN21PPOgbl

Kết nối với Huyền Expat: https://www.facebook.com/huyenexpa

Quảng bá hay promote podcast là một bài toán khó với các podcaster, đặc biệt với những người chưa có một lượng theo dõi từ các nền tảng khác hoặc chỉ mới bắt đầu xây dựng thương hiệu cá nhân.

Trong số podcast này, bạn Huyền từ kênh Huyền Expat đặt câu hỏi về việc promote podcast bằng cách trả tiền cho Facebook để quảng cáo.

Một cách hiệu quả hơn và các podcaster nên bắt tay với nhau để cùng phát triển đó là cross-promoting hay guest-podcasting, nghĩa là tham gia làm khách mời trên các kênh podcast khác và ngược lại.

Chị Huyền cũng có một câu hỏi rất hay “Có nên nhờ các kênh podcast nổi tiếng promote cho mình hay không và làm thế nào để liên lạc với họ?”.

Để tham gia vào network của những podcaster, tìm và kết nối với những bạn đang làm podcast khác ở Việt Nam, bạn có thể tham gia nhóm Facebook: Cộng đồng những người “chơi” podcast ở Việt Nam, được thành lập và quản lý bởi nhóm #podcastviet, là nhóm lớn nhất của podcaster hiện nay.

Để gửi câu hỏi về cho Po, bạn gửi qua bản đăng ký: https://forms.gle/gPbrwy1S5Dq163pA7

Nếu muốn xuất hiện trên podcast với Po với vai trò co-host trong thời gian tới, bạn liên hệ tại: https://lampodcast.com/contact/

Câu hỏi được gửi về từ kênh Huyền Expat: https://open.spotify.com/show/0NasGfEgQeNRYN21PPOgbl

Kết nối với Huyền Expat: https://www.facebook.com/huyenexpa

12 min