2 episodes

1- Oro waye ninu waasi yi lori Itumo gbolohun Islam ati alaye bi o se je wipe ijosin Ojise Olohun, iwa re ati ise re je apejuwe ti o daju fun itumo paapaa esin Islam. Oro si tun waye lori bi ’waayi’ se maa n so kale fun Ojise Olohun.
2- Ninu awon Ewa esin Islam ti oniwaasi menu ba ninu apa keji yi ni bi Islam se je esin gbogbo abgaye, ti o tun je esin ti o pe perepere, bakannaa ti o si je esin ti o rorun julo.

Die Ninu Awon Ewa Islam Abdul-jeleel Alagufon

  • Islam

1- Oro waye ninu waasi yi lori Itumo gbolohun Islam ati alaye bi o se je wipe ijosin Ojise Olohun, iwa re ati ise re je apejuwe ti o daju fun itumo paapaa esin Islam. Oro si tun waye lori bi ’waayi’ se maa n so kale fun Ojise Olohun.
2- Ninu awon Ewa esin Islam ti oniwaasi menu ba ninu apa keji yi ni bi Islam se je esin gbogbo abgaye, ti o tun je esin ti o pe perepere, bakannaa ti o si je esin ti o rorun julo.

  Die Ninu Awon Ewa Islam - 1

  Die Ninu Awon Ewa Islam - 1

  Die Ninu Awon Ewa Islam - 1

  • 51 min
  Die Ninu Awon Ewa Islam - 2

  Die Ninu Awon Ewa Islam - 2

  Die Ninu Awon Ewa Islam - 2

  • 51 min

Top Podcasts In Islam