59 min

ENGLISH ONBOARD ๑๗ มิ.ย.๖‪๔‬ เสียงจากทหารเรือ รายการ Navy Time

    • News

การใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันที่ใช้สื่อสารกันไม่ถูกต้อง และนำเสนอการใช้ภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง ความรู้พื้นฐานง่าย ๆ ในการสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

การใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันที่ใช้สื่อสารกันไม่ถูกต้อง และนำเสนอการใช้ภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง ความรู้พื้นฐานง่าย ๆ ในการสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

59 min

Top Podcasts In News