9 min

EP9. 金曲33私心得獎名‪單‬ 老編愛亂聊

    • Music Commentary

老編愛亂聊
EP9. 金曲33私心得獎名單
聊聊老編第33屆金曲獎7個獎項
想要看到得獎的是…
《 年度歌曲獎 》
《 最佳華語專輯獎 》
《 最佳華語男歌手獎 》
《 最佳華語女歌手獎 》
《 最佳樂團獎 》
《 最佳演唱組合獎 》
《 最佳新人獎 》

老編愛亂聊
EP9. 金曲33私心得獎名單
聊聊老編第33屆金曲獎7個獎項
想要看到得獎的是…
《 年度歌曲獎 》
《 最佳華語專輯獎 》
《 最佳華語男歌手獎 》
《 最佳華語女歌手獎 》
《 最佳樂團獎 》
《 最佳演唱組合獎 》
《 最佳新人獎 》

9 min