56 min

Episode 12: Sống xa nhà là độc lập‪?‬ Podcast Tiệm của Cáo

    • How To

Cuộc sống đại học mở ra là hành trình để khám phá bản thân, thế nhưng nó cũng thật trắc trở khi lần đầu tiên các bạn phải tự bước đi mà không có bất cứ ai dìu dắt. Phải làm sao để tin vào các quyết định của bản thân, bản thân mình sẽ không quyết định sai và mọi thứ sẽ trở nên thật tồi tệ chứ?

Cuộc sống đại học mở ra là hành trình để khám phá bản thân, thế nhưng nó cũng thật trắc trở khi lần đầu tiên các bạn phải tự bước đi mà không có bất cứ ai dìu dắt. Phải làm sao để tin vào các quyết định của bản thân, bản thân mình sẽ không quyết định sai và mọi thứ sẽ trở nên thật tồi tệ chứ?

56 min