36 min

Episode 17. عزت نفس چیست؟ چه فرقی با اعتماد به نفس دارد؟ چه ویژگی هایی دارد؟ 4 تمرین برای افزایش عزت نف‪س‬ ذهن من دوست من (My Mind My Friend)

    • Self-Improvement

این اپیزود به موضوع عزت نفس میپزدازد. تفاوت ان را با اعتماد به نفس توضیح میدهد.6 ویژگی کسانی که عزت نفس بالایی را دارند معرفی میکند که بر اساس ان میتوانیم عزت نفس خود را محک بزنیم.راهمار عملی و 4 تمرین که با بکارگیری انها میتواینم عزت نفس خود را بالا...

این اپیزود به موضوع عزت نفس میپزدازد. تفاوت ان را با اعتماد به نفس توضیح میدهد.6 ویژگی کسانی که عزت نفس بالایی را دارند معرفی میکند که بر اساس ان میتوانیم عزت نفس خود را محک بزنیم.راهمار عملی و 4 تمرین که با بکارگیری انها میتواینم عزت نفس خود را بالا...

36 min