37 min

Forward! Kadima Prayer - Yom Shabbat - Av 6, 5777/ July 29, 2017 Messianic Jewish Teachings: David Levine

Parshat Devarim – Words
Deuteronomy 1:1–3:22
Haftarah: Isaiah 1:1-27
B’rit haChadasha: 1 Timothy 3

Parshat Devarim – Words
Deuteronomy 1:1–3:22
Haftarah: Isaiah 1:1-27
B’rit haChadasha: 1 Timothy 3

37 min