9 episodes

Nauka hiszpańskiego przy pomocy filmów na platformie Netflix oraz historii ludzi mówiących po hiszpańsku

Hiszpańskie Historie Piotr Borowski

  • Education

Nauka hiszpańskiego przy pomocy filmów na platformie Netflix oraz historii ludzi mówiących po hiszpańsku

  04 - Benito Juárez

  04 - Benito Juárez

  Jeden z moich nauczycieli hiszpańskiego mieszka w Meksyku w miejscowości Puebla de Zaragoza, którą często nazywa się po prostu Pueblą. Niedaleko tego miasta rozegrała się bitwa pod Pueblą. Ta bitwa miała miejsce 5 maja 1862 i właśnie tą rocznicę obchodzą Meksykanie mieszkający w USA. Obchodzą święto “Cinco de Mayo”. My dzisiaj zajmiemy się jednak nie generałem, który wtedy dowodził, a nazywał się Ignacio Zaragoza, ale prezydentem Meksyku, który jest naprawdę ciekawą postacią. Zaczynajmy. Empecemos.

  Benito Pablo Juárez García nació el 21 de marzo de 1806 en el poblado de San Pablo Guelatao.
  Benito Juarez urodził się w 21 marca 1806 roku w miejscowości San Pablo Guelatao. “San Pablo” znaczy święty Paweł, a “Guelatao” to słowo z języka zapotockiego, które znaczy “Noche honda” czyli “Głęboka noc”. Benito Juarez był Zapotekiem.
  Sus padres murieron cuando él tenía cuatro años.
  Jego rodzice umarli, gdy miał 4 lata.
  Trabajó como pastor.
  Pracował jako pasterz.
  Entonces solo conocía el idioma zapoteca.
  Wtedy znał tylko język zapotecki.
  No sabía español y no sabía escribir.
  Nie znał hiszpańskiego i nie umiał też pisać.
  Él era analfabeto.
  Był analfabetą.
  Cuando tenía 12 años, caminó hasta la ciudad de Oaxaca en busca de trabajo y educación.
  Gdy miał 12 lat, poszedł pieszo do pobliskiego miasta Oaxaca (czy. Łahaka)
  Su hermana trabajaba como cocinera en la casa de la familia Maza.
  Jego siostra pracowała tam jako kucharka w domu rodziny Maza.
  El consiguió un trabajo en esta casa. El cuidó de la granja.
  Dostał pracę w tym domu. Zajmował się gospodarstwem.
  La hija adoptiva del señor Maza, Margarita Maza, muchos años después se convertiría en la esposa de Juárez.
  Adoptowana córka pana Maza, Margarita Maza, wiele lat później została żoną Benito. A co z edukacją? Benito Juarez nie przyszedł tam tylko po pracę, ale głównie po edukację.
  Primero asistió al seminario y luego pasó a estudiar derecho.
  Najpierw uczęszczał do seminarium (tam nauczył się czytać), a potem studiował prawo.
  En 1834 se convirtió en abogado.
  W 1834 roku został adwokatem.
  En 1842 en juez.
  W 1842 sędzią. A jak wyglądała sytuacja polityczna w Meksyku.
  Antonio López de Santa Anna fue presidente de México.
  Antonio Lopez de Santa Anna był prezydentem Meksyku.
  Santa Anna perdió la guerra con Estados Unidos.
  Santa Anna przegrał wojnę ze Stanami Zjednoczonymi.
  Benito Juárez se convirtió en Gobernador de Oaxaca.
  W tym czasie Benito Juarez został gubernatorem stanu Oaxaca.
  Tuvo que escapar a Estados Unidos cuando regresó Santa Anna.
  Niestety później musiał uciec do Stanów Zjednoczonych gdy do Meksyku wrócił Santa Anna.
  Benito Juárez trabajaba en la fábrica de puros en Estados Unidos.
  Benito Juarez pracował w fabryce cygar w Stanach Zjednoczonych.
  Cuando regresó a México se convirtió en presidente de México.
  Gdy wrócił do Meksyku został prezydentem tego kraju.
  En 1857 introdujo una nueva constitución.
  W 1857 roku wprowadził nową konstytucję. Wszystko wydawało się iść dobrze, ale Meksyk miał wiele długów. Wierzyciele postanowili najechać na Meksyk.
  Napoleón III invadió México.
  Napoleon III najechał na Meksyk. Wtedy doszło do bitwy, którą wielu Meksykanów świętuje do dzisiaj.
  Los franceses perdieron el 5 de mayo de 1862 la Batalla de Puebla, contra las tropas mexicanas bajo el mando de Ignacio Zaragoza.
  Francuzi przegrali 5 maja 1862 roku Bitwę pod Pueblą, przeciwko wojskom meksykańskim pod dowództwem Ignacego Zaragozy. Z tego powodu obchodzone jest święto zwane “Cinco de Mayo”. Obchodzi się to święto 5 maja w stanie Puebla oraz w Stanach Zjednoczonych.

  Benito Juarez jest bardzo inspirującą osobą. Nie umiał czytać do 12 roku życia, a mimo to został prawnikiem, później gubernatorem, a w końcu prezydentem Meksyku. Benito był socjalistą, na jego cześć...

  • 8 min
  03 - Izydor Borowski

  03 - Izydor Borowski

  Dziś będziemy mówić o człowieku, który miał takie samo nazwisko jak ja, ale raczej nie jest moim krewnym. Ja nazywam się Piotr Borowski, a dzisiaj omówimy sobie postać Izodora Borowskiego. Miał on duży wpływ na historię kilku krajów Ameryki Łacińskiej. Wrócimy też dzisiaj trochę do króla Ferdynanda VII, o którym wspominałem w pierwszym odcinku. Zaczynajmy. Empecemos.

  Izydor Borowski urodził się w trudnym dla Polski okresie.
  Izydor Borowski nació en Polonia en 1776, cuatro años después de la primera partición de Polonia.
  Borowski urodził się w Polsce w 1776 roku, cztery lata po pierwszym rozbiorze.
  Tenía 17 años cuando, en 1793, ocurrió la segunda partición de Polonia.
  Miał 17 lat, gdy w 1793 roku nastąpił drugi rozbiór.
  Más tarde, cuando tenía 18 años, participó en la insurrección de Kościuszko.
  Później, gdy miał 18 lat, wziął udział w insurekcji kościuszkowskiej.
  Polonia perdió esta rebelión y desapareció del mapa después de la tercera partición en 1795.
  Polska przegrała to powstanie i zniknęła z mapy po trzecim rozbiorze w 1795 roku.

  Izydor Borowski escapó a Italia en 1797.
  W 1797 Borowski uciekł do Włoch.
  Napoleón permitió la creación de legiones polacas en Italia, prometiéndoles que luego liberarían Polonia.
  Napoleon pozwolił na utworzenie Legionów Polskich we Włoszech, obiecując, że później wyzwolą Polskę.
  Sin embargo, el francés envió a los soldados polacos a luchar contra los insurgentes en Haití.
  Jednak Francuzi wysłali polskich żołnierzy aby walczyli przeciwko powstańcom na Haiti.
  Izydor y sus compañeros no querían pelear con los esclavos en Haití.
  Na tej wyspie zbuntowali się niewolnicy. Izydor i jego koledzy nie chcieli z nimi walczyć.
  Les dieron comida a las personas hambrientas y después se unieron a los insurgentes.
  Polscy żołnierze najpierw dzielili się z powstańcami jedzeniem, a później dołączyli do ich powstania.

  Haiti nie było jedynym miejscem, w którym ludzie walczyli o niepodległość.
  Izydor conoció a Francisco de Miranda en 1806 y luchó con él por la independencia de América Latina.
  Izydor poznał Francisco de Miranda w 1806 roku i walczył z nim o niepodległość Ameryki Łacińskiej.
  Cuando Miranda perdió sus batallas, Izydor Borowski se unió a Simón Bolívar.
  Gdy Miranda przegrał swoje bitwy, Borowski dołączył do Simona Bolivara.
  ¿Cómo se conocieron Bolívar y Borowski?
  Jak się poznali?

  Fernando VII envió tropas españolas a América con el fin de recuperarla.
  Król Ferdynand VII wysłał hiszpańskie wojska do Ameryki aby ją odzyskać.
  Al ser derrotado, Bolívar huyó a Jamaica y luego a Haití.
  Bolivar też został pokonany i uciekł na Jamajkę, a potem na Haiti.
  Y fue en este lugar en donde se conocieron Bolívar y Borowski en 1815.
  I właśnie w tym miejscu w 1815 roku poznali się Bolivar i Borowski.
  En 1816, Bolívar desembarcó en la costa de Venezuela.
  W 1816 roku Bolivar wylądował na wybrzeżu dzisiejszej Wenezueli.
  Un año después, conquistó la ciudad de Angostura, que hoy se llama Ciudad Bolívar.
  Rok później zdobył miasto Angostura, które dzisiaj nazywa się Miasto Bolivara.
  Durante este tiempo, se estableció la República de Venezuela por tercera vez.
  W tym czasie po raz trzeci powstała Republika Wenezueli. Jak to mówią do trzech razy sztuka.
  Más tarde, Bolívar comenzó a liberar otros países: Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia.
  Później Bolivar rozpoczął wyzwalanie innych państw: Wenezueli, Kolumbii, Ekwadoru, Peru oraz Boliwii. To ostatnie państwo czyli Boliwia dostało swoją nazwę właśnie od Bolivara.
  Izydor Borowski fue uno de sus generales y le ayudó a cruzar los Andes.
  Borowski był jednym z jego generałów i pomógł w przekroczeniu Andów.
  Borowski tuvo también un importante papel en la Batalla de Boyacá, siendo uno de los generales que comenzó el ataque.
  Borowski...

  • 10 min
  02 - Enrique y Teresa

  02 - Enrique y Teresa

  Witam was w już drugim odcinku podkastu Hiszpańskie Historie. Uczymy się tutaj języka hiszpańskiego przy pomocy historii Hiszpanii oraz historii Ameryki Łacińskiej. Dzisiaj będziemy jednak mówić dużo o kraju, w którym się wcale nie mówi po hiszpańsku. O tym jednak za chwilę.
  W nagraniach pomaga mi mój nauczyciel hiszpańskiego - Andrés, który z wykształcenia jest historykiem. Zaczynajmy.

  W średniowieczu pierworodny syn dostawał dziedzictwo po ojcu, drugi syn dostawał wysoką godność kościelną, trzeci syn nie dostawał niczego.
  Enrique de Borgoña (Henryk Burgundzki) era el nieto del duque Roberto I de Borgoña.
  Henryk Burgundzki był wnukiem księcia Roberta I Burgundzkiego.
  Él tuvo dos hermanos mayores que recibieron una herencia de su padre mientras que él no obtuvo nada.
  Henryk miał dwóch starszych braci, którzy otrzymali dziedzictwo od swojego ojca, podczas gdy on nie dostał niczego.
  Por esta razón, Enrique necesitaba encontrar algo de valor para sí [sí mismo].
  Z tego powodu Henryk sam musiał znaleźć coś dla siebie. Jak to więc bywa w opowieściach rycerskich wyruszył szukać przygód, żony oraz dziedzictwa.

  W tym czasie większa część Hiszpanii była zajęta przez Arabów. Zdołano jednak już odbić Leon, Galicję oraz Kastylię. Przy okazji warto wspomnieć, że język hiszpański to español, ale używa się też nazwy castellano, bo współczesny hiszpański to dialekt z Kastylii. Kto wtedy rządził w tych królestwach?
  Alfonso VI, llamado «el Bravo», era el rey de León, de Galicia y de Castilla.
  Alfons VI, zwany odważnym, był właśnie królem Leonu, Galicji oraz Kastylii. Niestety wojna nie szła mu dobrze.
  Alfonso perdió la batalla de Zalaca contra los árabes.
  Alfonso przegrał bitwę pod Zalakką z Arabami. Przydałaby mu się pomoc. Papież zakazał rycerzom hiszpańskim udawać się na krucjatę, aby walczyli w Hiszpanii i odbili kolejne tereny z rąk Arabów, ale przydaliby się także rycerze z innych regionów takich jak Burgundia, która wtedy była księstwem, a dzisiaj jest jedną z prowincji we Francji. Ale dlaczego Burgundczycy mieliby przybywać do Kastyli?
  Su mujer, Constanza de Borgoña, era la tía de Enrique.
  Żona Alfonsa miała na imię Konstancja i pochodziła właśnie z Burgundii. Z tego powodu nazywa się ją Konstancją Burgundzką. Była też ona ciotką Henryka.
  Enrique vino a ayudar al rey y peleó contra los árabes.
  Henryk Burgundzki przybył pomóc królowi Kastylii w walce z Arabami. Alfonos miał ze swoją żoną, ciotką Henryka, córkę Urrakę. Miał on jednak też inną córkę.
  Alfonso tenía una hija de su amante, Teresa, la cual se la dio en matrimonio a Enrique.
  Alfons oprócz żony miał też kochankę. Urodziła mu ona córkę o imieniu Teresa. Właśnie ją dał Henrykowi za żonę.
  Ambos se casaron en 1093.
  Pobrali się w 1093 roku.
  Alfons VI postanowił, że jego królestwo po jego śmierci dostanie legalna córka czyli Urraka. Czy miał coś także dla Teresy i jej męża Henryka?
  En 1095, Alfonso les concedió un lugar que en latin se llamaba Portus Cale.
  W 1095 roku Alfons przekazał im miasto Portus Cale oraz okoliczne ziemie.
  Portus Cale significa Puerto de Cale, que más tarde derivó en el nombre moderno de Portugal.
  Nazwa Portus Cale jest łacińska, po hiszpańsku to Puerto de Cale. Puerto oczywiście znaczy port. Od tej nazwy, czyli od nazwy Portus Cale, powstała nazwa Portugalia. Miasto zaś straciło swój drugi człon i jest dzisiaj nazywane Porto. Jest to drugie co do wielkości miasto w Portugalii, zaraz za Lizboną.

  Dopóki żył ojciec stosunki między siostrami były poprawne. Co jednak będzie po jego śmierci?
  En 1109 murió Alfonso VI.
  W 1109 roku umarł król Alfons VI.
  Su hija Urraca se convirtió en la reina de León.
  Jego córka Urraka odziedziczyła po nim królestwo Leonu, później także Kastylii.
  Urraca y Teresa eran hermanastras.
  Przypomnijmy, że Urraka i Teresa były siostram

  • 9 min
  01 - Fernando VII

  01 - Fernando VII

  Witam was w pierwszym odcinku podkastu Hiszpańskie Historie. Będziemy się tutaj uczyć języka hiszpańskiego przy pomocy historii Hiszpanii oraz historii Ameryki Łacińskiej. Powiedziałem będziemy się uczyć ponieważ ja sam też uczę się teraz hiszpańskiego. W nagraniach będzie mi pomagać mój nauczyciel hiszpańskiego, który z wykształcenia jest historykiem. Zaczniemy od historii Hiszpanii z czasów Napoleońskich. To co się wtedy wydarzyło miało ogromny wpływ nie tylko na Hiszpanię, ale także na Amerykę Łacińską.

  W 1789 we Francji wybucha rewolucja francuska. W 1795 po trzecim rozbiorze z mapy Europy zniknęła Polska. A w 1804 Napoleon zostaje cesarzem Francuzów. Co w tym czasie dzieje się w Hiszpanii? Dla ułatwienia będziemy używać czasu teraźniejszego.
  Fernando VII de España es hijo de Carlos IV y María Luisa de Parma.
  W Hiszpanii na tronie zasiada Karol IV (Carlos cuarto). Ma syna o imieniu Ferdynand, który będzie znany jako Ferdynand VII (Fernando septimo). Ma on pewne związki z Polską.
  Su tatarabuelo es el rey de Polonia Stanisław Leszczyński.
  Po hiszpańsku dziadek to abuelo, pradziadek to bisaubelo, a prapradziadek to tatarabuelo. Prapradziadkiem Ferdynanda VII był Stanisław Leszczyński, król Polski. Jego córka Maria Leszczyńska była żoną króla Francji Ludwika XV, tak więc można powiedzieć, że jego pradziadkiem (bisabuelo) był król Francji Ludwik XV. Jak Ferdynand VII doszedł do władzy?
  En 1808 Carlos IV abdica y Fernando VII se convierte en el rey de España.
  Ferdynand spiskował przeciwko swojemu ojcu licząc na pomoc Napoleona. Ostatecznie w 1808 roku Karol IV abdykuje i królem zostaje Ferdynand VII. Miał on bardzo dobre stosunki z Napoleonem. Przynajmniej tak mu się wydawało.
  Él piensa que Napoleón es su amigo pero Napoleón lo obliga a abdicar
  y convertir a su hermano José (el Rey Intruso) en el Rey de España.
  On myśli, że Napoleon jest jego przyjacielem, ale Napoleon zmusza go do abdykacji i królem Hiszpanii robi swojego brata Józefa Bonaparte. Hiszpanie tego nowego króla nazywają królem intruzem (el Rey Intruso).
  Działo się to wszystko w 1808 roku. Ferdynand VII został królem, potem stracił władzę, na rzecz Józefa, brata Napoleona.
  Los soldados polacos ayudan a Napoleón en sus conquistas.
  W armii Napoleona byli także Polacy, którzy pomagali mu w jego podbojach.
  Por ejemplo, ganan la batalla de Somosierra en 1808
  Na przykład Polacy pomogli Napoleonowi wygrać bitwę pod Somosierrą. Jest możliwe, że bez tej wygranej Napoleon nie podbiłby Hiszpanii, a tak cała Hiszpania wpadła w jego ręce. Cała z wyjątkiem miasta Kadyks, które znajduje się na półwyspie. Kadyks po hiszpańsku to Cádiz. Wydarzyło się tam coś ważnego, ale nie wyprzedzajmy faktów.
  Polacy pomagali Napoleonowi aż do końca.
  y ayudan a Napoleón el emperador de Francia en la invasión de Rusia en 1812.
  W 1812 polskie wojsko pomagało Napoleonowi podczas inwazji na Rosję, która skończyła się klęską.
  Co się wtedy dzieje w Hiszpanii?
  En 1813, Fernando VII recupera el trono.
  W 1813 roku Ferdynand odzyskuje tron Hiszpanii. W międzyczasie wydarzyły się jednak dwie rzeczy.
  en el intertanto suceden dos cosas
  Jakie dwie rzeczy się wydarzyły?
  En 1810, muchos países de América comenzaron sus procesos de independencia.
  Ferdynand był w niewoli od 1808 do 1813, w tym czasie, w roku 1810 w wielu krajach Ameryki Łacińskiej powstały miejscowe rządy. W taki sposób rozpoczął się proces zdobywania przez te kraje niepodległości. Ale w 1812 roku wydarzyło się coś dużo ważniejszego.
  En 1812 diputados de espana y america crean la Constitución politi’ca de la monarqui’a espanola más conocida como la Constitución de Cádiz o simplemente como la Pepa.
  My Polacy mamy swoją Konstytucję 3 maja, a Hiszpanie i Latynosi Konstytucję z Kadyksu, którą się nazywa la Pepa. W 1812 roku całą Hiszpania była jeszcze w rękach Francuzów. Ni

  • 8 min
  Hiszpański 05 - Vuelta al futuro

  Hiszpański 05 - Vuelta al futuro

  Dziś kontynuacja "Powrotu do przyszłości" czyli “Vuelta al futuro”.
  Ostatnio skończyliśmy na momencie, gdy Marty chciał użyć telefonu. Powiedział
  tylko, tylko chcę użyć telefonu
  solo, solo quiero usar el teléfono
  Teraz wychodzi i pyta właściciela:
  Czy wie pan gdzie jest ulica
  Sabe dónde está...
  Sabes dónde está…
  Można w ten sposób zapytać o to gdzie jest szpital. Np.
  Czy wie pan gdzie jest szpital?
  ¿Sabe dónde está el hospital?
  Czy wiesz gdzie jest szpital?
  ¿Sabes dónde está el hospital?
  Różnica jest taka, że oficjalna forma to “sabe”, a taka zwykła to “sabes”. Kogoś starszego można zapytać: “Sabe donde esta…”, a kolegę: Sabes donde esta…”.
  Wróćmy do filmu. Właściciel nie odpowiada, ale sam zadaje pytanie:
  Czy zamierzasz coś wypić, chłopcze?
  ¿Vas a tomar algo chico?
  Czasownik “tomar” znaczy “brać”, ale używany jest też często w znaczeniu “pić”. Konstrukcja “vas a tomar” znaczy “ty zamierzasz pić” lub “ty będziesz pić” albo “ty wypijesz”. O sobie możemy powiedzieć “voy a tomar” czyli “ja wypiję”, albo “vamos a tomar un café” czyli “wypijmy kawę”.
  Słowo “algo” oznacza “coś”, a “chico” to “chłopiec”. Tak więc całość:
  ¿Vas a tomar algo chico?
  oznacza “Czy wypijesz coś, chłopcze?” albo “Czy zamierzasz coś wypić, chłopcze?”.
  Marty próbuje zamówić różne napoje, których nie ma w tamtych czasach i w końcu zirytowany mówi:
  Daj mi coś, co nie ma cukru! Dobrze?
  ¡Deme cualquier cosa que no tenga azúcar! ¿Vale?
  ¡Dame cualquier cosa que no tenga azúcar! ¿Vale?
  Zwrot “daj mi” grzecznie powiemy: “deme”, ale do kolegi wystarczy: “dame”.
  Słowo “cosa” to “rzecz”, a “cualquier cosa” to “dowolna rzecz”.
  Zwrot “no tenga azúcar” znaczy “nie ma cukru”.
  Na końcu mamy pytanie: “¿Vale?” czyli pytanie “Dobrze?” albo “OK?”.
  W całości brzmi to: “¡Deme cualquier cosa que no tenga azúcar! ¿Vale?”
  Później właściciel podaje mu kawę, mówiąc:
  Coś bez cukru.
  Algo sin azúcar.
  Słowo “algo” czyli “coś” już pojawiło się wcześniej. Podobnie “azúcar” czyli “cukier”. Nowe słowo to “sin”, które oznacza “bez”. Tak więc “algo sin azúcar” znaczy “coś bez cukru”.
  Wtedy wchodzi Biff i pyta:
  Co robisz?
  ¿Que estas haciendo?
  Ostatnie zdanie na dziś to słowa Biffa:
  Hablo contigo, McFly, insecto grande.
  Można to przetłumaczyć jako:
  Mówię do ciebie, McFly, wielki robalu.
  Hablo to mówię.
  Contigo to jakby dwa słowa, ale po hiszpańsku zapisuje się je jako jedno. Contigo oznacza z tobą. Tak. Więc hablo contigo to dosłownie mówię z tobą albi mówię do ciebie.
  Insecto to oczywiście insekt, a grande znaczy wielki. Trzeba pamiętać, że w hiszpańskim przymiotniki stawia się zwykle po rzeczownikach. Tak wiec insecto grande dosłownie znaczy insekt wielki.
  Na koniec może parę słów o innych podkastach do nauki hiszpańskiego. Ja do nauki języków używam duolingo. Od jakiegoś czasu ten portal ma własnych podkast po hiszpańsku. Nie jest to w zasadzie podkast do nauki. Jest to bardziej podkast przybliżający ludzi, którzy żyją w krajach latynoskich. Można tam się osłuchać z różnymi akcentami i wymową hiszpańskiego - np. ciekawie brzmi ten argentynski hiszpańki. Gdzie literę y oraz ll wymawia się jako sz. Tak więc ja wymawia się szo, a ulicę jako kasze. Dość zabawne.
  https://podcast.duolingo.com/

  • 7 min
  Hiszpański 04 - Vuelta al futuro

  Hiszpański 04 - Vuelta al futuro

  W czwartym podkaście poświęconym nauce hiszpańskiego przy pomocy filmów skorzystam z filmu o takim tytule: Vuelta al futuro.
  Czy domyślasz się co to za film. W Hiszpanii ukazał się on pod tytułem “Regreso al futuro”, w Ameryce Łacińskiej jako “Volver al futuro”, a teraz w Netflixsie jako “Vuelta al futuro”.
  pierwsze słówko na dziś to
  la vuelta - powrót
  vuelta a casa - powrót do domu
  vuelta al futuro - powrót do przyszłości
  el futuro - przyszłość
  w tytule to jest typowe połączenie słóweczek a i el, zamiast mówić vuelta a el futuro, hiszpanie skracają i mówią: vuelta al futuro
  teraz przejdźmy do sceny, w której Marty już się przeniósł. Najpierw czyta datę na gazecie, a potem wchodzi do restauracji i spotyka swojego ojca z przeszłości.
  sábado noviembre cinco mil novecientos cincuenta y cinco
  el sábado - sobota
  el noviembre - listopad
  cinco - pięć
  mil - tysiąc
  novecientos - dziewięćset
  cincuenta - pięćdziesiąt
  razem: sábado noviembre cinco mil novecientos cincuenta y cinco
  czyli: sobota piątego listopada tysiąc dziewięćset pięćdziesiątego piątego
  główna różnica polega na tym, że w polskim użyjemy liczebników porządkowych, a w hiszpańskim zwykłych
  po przeczytaniu tej daty Marty mówi:
  esto no puede ser possible
  czyli dosłownie: to nie może być możliwe
  potem wchodzi do baru
  barman mówi:
  oye, tú
  czyli hej, ty
  i dodaje:
  por qué usas ese salvavidas
  czyli: dlaczego używasz tej kamizelki ratunkowej
  kamizelka ratunkowa to chaleco salvavidas, ale tutaj barman użył skrótu i powiedział samo salvavidas
  el chaleco salvavidas - kamizelka ratunkowa
  el salvavidas - ratunkowa
  por qué usas ese salvavidas
  salvavidas to słowo stworzone z czasownika salvar - ratować i rzeczownika la vida - życie, który tutaj jest w liczbie mnogiej - z tych dwóch słów stworzono nowe słowo czyli właśnie salvavidas
  el chaleco to kamizelka, a el chaleco antibalas to kamizelka kuloodporna, która jak wiemy też odegrała pewną rolę w tym filmie
  Marty odpowiada:
  solo, solo quiero usar el teléfono
  tylko, tylko chcę użyć telefonu
  solo, solo quiero usar el teléfono
  quiero usar to zwrot znaczący chcę użyć
  grzecznej byłoby powiedzieć quisiera usar co znaczy chciałbym użyć, ale Marty powiedział:
  quiero usar czyli chcę użyć
  Tyle może na dziś w następnym podkaście wykorzystam resztę tej sceny.
  Czego się dziś nauczyliśmy?
  Często była używana liczba pięć,
  noviembre cinco cincuenta y cinco
  Przydatny jest także zwrot:
  quiero usar el telefono - chcę użyć telefonu.
  Można np. w restauracji powiedzieć po zjedzeniu:
  quiero pagar - chcę zapłacić
  Na koniec wysłuchajmy całej sceny:
  Jak już wspomniałem w następnym odcinku wykorzystamy dalej tą samą scenę.
  A teraz czas się pożegnać: adiós, hasta pronto, nos vemos el próximo lunes, hasta la vista.
  Do następnego poniedziałku można powiedzieć na dwa sposoby: nos vemos el próximo lunes albo hasta el lunes. Tak więc do usłyszenia w następny poniedziałek.

  • 5 min

Top Podcasts In Education

Dr. Jordan B. Peterson
Motiversity
TED
Daily Stoic
Rich Roll
Lauryn Evarts & Michael Bosstick / Dear Media

You Might Also Like