18 episodes

Barn- och elevhälsopodden riktar sig till dig som arbetar inom förskolan och skolan och vill lära dig mer om hur du kan bidra till hälsa bland elever.

Barn- och elevhälsopodden Barnochelevhalsopodden

  • Education

Barn- och elevhälsopodden riktar sig till dig som arbetar inom förskolan och skolan och vill lära dig mer om hur du kan bidra till hälsa bland elever.

  Bildstöd i förskolan

  Bildstöd i förskolan

  Medverkande: Jessica Willner och Marianne Andersson, specialpedagoger (intervjuare) och Gunilla Åberg, specialpedagog på Centrala barn- och elevhälsan i Norrköping


   

  I detta avsnitt möter vi Gunilla Åberg som är specialpedagog på Centrala barn- och elevhälsan, förskoleteamet, i Norrköpings Kommun.
  Vi pratar vi om hur bildstöd kan vara till stor hjälp för alla barn på våra förskolor.
  Det finns barn på förskolan som behöver mer stöd i sin kommunikation och där är bilder hjälpsamt och ibland helt avgörande för att få den förståelse som behövs för att kunna ta till sig sin utbildning.
  ”En bild säger mer än tusen ord”.


   

  Lästips:

  Tydliggörande pedagogik i förskolan – Edfelt, Sjölund m.fl.

  Bättre samspel med socialt bildstöd – Eva-Lotta Heide

  • 11 min
  Silverdansens arbete med hedersrelaterat våld, kränkningar och saknade barn

  Silverdansens arbete med hedersrelaterat våld, kränkningar och saknade barn

    

  Medverkande: Therese Björnstam, leg. psykolog (intervjuare), Pernilla Dahlgren, rektor Silverdansen och Sanna Färnlöf, kurator Silverdansen  När Pernilla Dahlgren började som rektor på Silverdansen hade hon ett tydligt uppdrag att höja kunskapsresultaten på skolan. Det arbetet kom snart att innefatta ett bredare anslag i att arbeta med elevernas närvaro, trygghet och rättigheter på skolan. I avsnittet berättar Pernilla och Sanna om hur Silverdansen utifrån sina lokala förutsättningar har tagit sig an det arbetet, från att skapa gemensamma mål och organisatoriska förutsättningar i arbetet till hur konkreta möten med elever och vårdnadshavare sker både under skolvardagen och genom riktade insatser. De belyser flera framgångsfaktorer i sitt arbete och beskriver hur skolan kan ta ett helhetsgrepp kring dessa områden och att alla som arbetar på skolan har en viktig roll att fylla.

   

  Lästips:

  Att arbeta mot hedersrelaterat våld och förtryck, webbkurs Skolverket

  https://www.skolverket.se/skolutveckling/kurser-och-utbildningar/arbeta-mot-hedersrelaterat-vald-och-fortryck---webbkurs

  • 31 min
  Moa-mottagningen - Att vara ung i Norrköping, droger och alkohol

  Moa-mottagningen - Att vara ung i Norrköping, droger och alkohol

  Medverkande: leg. psykolog Therese Björnstam (intervjuare), Kerstin Jagesten, kurator Moa-mottagningen och Eva Pedersen, kurator Moa-mottagningen


  Kerstin Jagesten och Eva Pedersen är kuratorer anställda av Utbildningskontoret på Moa-mottagningen i Norrköping. De arbetar som en del av sin tjänst på Moa-mottagningen men har också en lång erfarenhet av att vara kuratorer på grund- och gymnasieskolor i Norrköpings Kommun.


  I avsnittet berättar de om Moa-mottagningens uppdrag och arbete. De tar sin utgångspunkt i ungas situation gällande alkohol och droger och hur omgivningen kan upptäcka och möta ungdomar som misstänks använda eller använder droger och alkohol. De belyser vikten av tidig upptäckt, låga trösklar och ger tips på hur man kan prata med unga om droger och alkohol. Vid frågor, funderingar eller för att få ett stöd kring frågor som rör alkohol och droger är du välkommen att ringa Moa-mottagningen på 010-104 00 05, oavsett om du är ung själv, vårdnadshavare eller skolpersonal.


   


  Vidare läsning om Moa-mottagningen och alkohol och droger:


  https://www.norrkoping.se/stod-och-omsorg/vald-eller-missbruk/moa-mottagningen


  https://www.drugsmart.com/


  https://www.cannabishjalpen.se/


   

  • 28 min
  Vad pojkar behöver för att lyckas i skolan av lärare och andra vuxna

  Vad pojkar behöver för att lyckas i skolan av lärare och andra vuxna

  Medverkande: leg. psykolog Therese Björnstam (intervjuare) och Fredrik Zimmerman, universitetslektor på Högskolan i Borås


  Fredrik Zimmerman har forskat kring varför pojkar som grupp presterar sämre än flickor i skolan och vad lärare och andra vuxna i skolan kan göra för att pojkar ska lyckas. Han intresserar sig också för maskulinitetsnormer och dess relation till pojkars prestation i skolan och demokratifrågor i förskola och skolor. Han är idag verksam som universitetslektor på Borås Högskola och undervisar där på förskole- och grundskollärarutbildningen.


  Lästips:
  Pojkar i skolan: vad lärare och andra vuxna behöver veta för att fler pojkar ska lyckas i skolan (Fredrik Zimmerman, 2019)


  10 orsaker till varför pojkar presterar sämre i skolan – och vad vi kan göra åt det! (Kunskapsskolans jubileumsrapport)
  https://www.kunskapsskolan.se/download/18.11ed9dea171ac3dd151124b9/1588684735004/Jubileumsrapport1%20(2).pdf

  • 39 min
  Tysta barn - selektiv mutism

  Tysta barn - selektiv mutism

  Medverkande: Specialpedagogerna Jessica Willner och Marianne Andersson (intervjuare) och Sofia Månsson, leg. psykolog i förskoleteamet på Centrala barn- och elevhälsan i Norrköping.


  Sofia Månsson arbetar som psykolog i Centrala barn- och elevhälsans förskoleteam och handleder bl.a. pedagoger i förskolan som möter tysta barn dvs. där barnet vill prata men inte kan i vissa situationer.
  Många gånger är det svårt att förstå att det hämmade barn vi ser i förskolan är fritt och självsäkert hemma. Då är det lätt som pedagog att tänka att man gjort något fel på förskolan som har orsakat barnets tystnad. Sofia berättar i avsnittet vad detta kan beror på samt hur förskolan och hemmet kan arbeta tillsammans utifrån en metod som heter sliding. Detta för att underlätta barnets möjligheter att kunna delta muntligt i förskolans utbildning.


  Lästips:
  Pratlust och talängslan av Carina Engström
  Selektiv mutism – En handbok för familjer och anhöriga av Johann Syrén och Ebba Zettergren


   

  • 34 min
  Skolfam - En arbetsmodell som hjälper barn i familjehem att lyckas i skolan

  Skolfam - En arbetsmodell som hjälper barn i familjehem att lyckas i skolan

  Medverkande: leg. psykolog Therese Björnstam (intervjuare), Elisabeth Philipsson Hadfy, specialpedagog och Joakim Magnusson, leg. Psykolog verksamma i SkolFam i Norrköpings kommun.


  Elisabeth och Joakim jobbar sedan 2013 tillsammans i SkolFam i Norrköping. De arbetar efter en modell som bygger på förebyggande arbete, tvärprofessionell samverkan, barns delaktighet och mätbarhet för att nå en framgångsrik skolgång för familjeplacerade barn.


  I avsnittet berättar de om elevgruppen och vad skolan behöver förhålla sig till. De beskriver SkolFams modell och resultaten kopplade till sitt arbete. De lyfter också fram vad skolor och pedagoger kan ta med sig av SkolFams arbete in i sin vardag, för att elevgruppen familjehemsplacerade barn ska få så goda förutsättningar som möjligt i sitt lärande. Särskilt betonar de att barnen ges en möjlighet att lyckas i skolan är den i särklass viktigaste skyddsfaktorn mot ett liv i utanförskap.


   


  Länktips


  Läs mer om SkolFam
  https://www.norrkoping.se/skola-och-forskola/barn--och-elevhalsa/information-till-dig-som-ar-myndig-vuxen-vardnadshavare-eller-larare/skolfam---skolsatsning-for-barn-i-familjehem


  http://www.skolfam.se/


  Forskning som tar upp familjehemsplacerade barns skolgång


  https://www.forskning.se/2020/06/11/skolan-kan-forbattra-for-barn-i-samhallets-vard/#


  https://www.allmannabarnhuset.se/produkt/i-foraldrars-stalle/

  • 28 min

Top Podcasts In Education

Dr. Jordan B. Peterson
Lauryn Evarts & Michael Bosstick / Dear Media
TED
Motiversity
Daily Stoic
Duolingo

You Might Also Like

Jenny Strömstedt & Victoria Skoglund
Sveriges Radio
Acast
Sveriges Radio
Perfect Day Media
BingBong AB