3 episodes

Một Podcast chia sẻ kiến thức, chủ đề liên quan đến nghề kiểm toán nội bộ, cũng như các thông tin có liên quan khác.

Internal-audit Internal-audit

  • Education

Một Podcast chia sẻ kiến thức, chủ đề liên quan đến nghề kiểm toán nội bộ, cũng như các thông tin có liên quan khác.

  Part 2.1. Bộ chuẩn mực về đặc điểm nghề KTNB (Attribute Standards)

  Part 2.1. Bộ chuẩn mực về đặc điểm nghề KTNB (Attribute Standards)

  Bộ chuẩn mực về hành nghề KTNB chuyên nghiệp (Attribute Standards).

  • 9 min
  Part 1: Khung Chuẩn mực quốc tế về hành nghề KTNB chuyên nghiệp - IPPF.

  Part 1: Khung Chuẩn mực quốc tế về hành nghề KTNB chuyên nghiệp - IPPF.

  Khung Chuẩn mực quốc tế về hành nghề KTNB chuyên nghiệp - IPPF.

  • 12 min
  #1. Thực hiện kiểm toán nội bộ hiệu quả - Bản tin PwC.

  #1. Thực hiện kiểm toán nội bộ hiệu quả - Bản tin PwC.

  Nguồn. Pwc.com

  • 3 min

Top Podcasts In Education

Mel Robbins
Dr. Jordan B. Peterson
Ashley Corbo
The Atlantic
Rich Roll
Jordan Harbinger