26 min

KND736 6 Signs You Might Have Trust Issues | ไม่ว่าใคร ก็ไม่ไว้ใจทั้งนั้‪น‬ คำนี้ดี

    • Language Learning

 Trust Issues เมื่อคุณไม่กล้าเปิดใจ ไม่ไว้ใจ และไม่เชื่อใจใครเลย


 


#Trustissues เป็นธรรมดาก่อนที่เราจะอนุญาตให้ใครสักคนเข้ามาในชีวิตนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย เขาจะต้องผ่านกำแพงภูมิคุ้มกันที่เราสร้างขึ้นมาก่อน แต่ว่าชั้นกำแพงนั้นหนาเกินไปหรือเปล่า? บางครั้งมันอาจจะยากเกินไปหรือเปล่ากว่าที่เราจะยอมเชื่อใจใครสักคน? วันนี้ #คำนี้ดี เอพิโสดนี้อยากพาทุกคนมาเข้าใจถึงปมปัญหาที่อาจอธิบายได้ว่าทำไมคุณถึงไม่เชื่อใจใครง่ายๆ 


 


Source: https://www.mindbodygreen.com/articles/signs-of-trust-issues 


 


ลิงก์ช่อง KND STUDIO: http://bit.ly/kndstudioลิงก์เข้ากลุ่ม ‘ภาษาดี ชีวิตดี โดยคำนี้ดีพอดแคสต์’: https://www.facebook.com/groups/kndgroup/

 Trust Issues เมื่อคุณไม่กล้าเปิดใจ ไม่ไว้ใจ และไม่เชื่อใจใครเลย


 


#Trustissues เป็นธรรมดาก่อนที่เราจะอนุญาตให้ใครสักคนเข้ามาในชีวิตนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย เขาจะต้องผ่านกำแพงภูมิคุ้มกันที่เราสร้างขึ้นมาก่อน แต่ว่าชั้นกำแพงนั้นหนาเกินไปหรือเปล่า? บางครั้งมันอาจจะยากเกินไปหรือเปล่ากว่าที่เราจะยอมเชื่อใจใครสักคน? วันนี้ #คำนี้ดี เอพิโสดนี้อยากพาทุกคนมาเข้าใจถึงปมปัญหาที่อาจอธิบายได้ว่าทำไมคุณถึงไม่เชื่อใจใครง่ายๆ 


 


Source: https://www.mindbodygreen.com/articles/signs-of-trust-issues 


 


ลิงก์ช่อง KND STUDIO: http://bit.ly/kndstudioลิงก์เข้ากลุ่ม ‘ภาษาดี ชีวิตดี โดยคำนี้ดีพอดแคสต์’: https://www.facebook.com/groups/kndgroup/

26 min