93 episodes

Hak Dini Kur'an Dili (Orijinal Elmalı Tefsiri) Meali ve Tefsiri (Elmalı Hamdi Yazır) ve Hasan Basri Çantay KHMK meali

Kur'an Mealleri Eyüp Sabri Kartal

  • Arts

Hak Dini Kur'an Dili (Orijinal Elmalı Tefsiri) Meali ve Tefsiri (Elmalı Hamdi Yazır) ve Hasan Basri Çantay KHMK meali

  27. NEML suresi Hasan Basri Çantay KHMK sesli meali sayfa: 376 cüz: 19

  27. NEML suresi Hasan Basri Çantay KHMK sesli meali sayfa: 376 cüz: 19

  .

  • 21 min
  26. Şuara suresi (Arapça: سورة الشعرا Hasan Basri Çantay KHMK sesli meali Sayfa: 366 cüz :19

  26. Şuara suresi (Arapça: سورة الشعرا Hasan Basri Çantay KHMK sesli meali Sayfa: 366 cüz :19

  Şuara suresi (Arapça: سورة الشعراء) adını, 224. ayetinde geçen ve "şairler" anlamına gelen "Şuarâ" kelimesinden almıştır. Müşrikler, Kur'an'ın bir şair tarafından meydana getirilmiş olduğunu iddia ediyorlardı.

  Bu surede, Hz. Peygamber'in (s.a.a) öğretisi ile daha önceki peygamberlerin öğretilerinin özde birleştiği ve Kur'an'ın bir şair eseri olmadığı ispat edilerek, bu iddia çürütülmekte ve reddedilmektedir. Sure 227 ayettir. Mekke'de, Vâkıa suresinden sonra inmiştir. Mushaf’taki resmi sırası itibarıyla 26, iniş sırasına göre ise 47. suredir

  Surenin bir diğer adı ise “Camia”dır, zira çeşitli ve farklı konulardan bahsettiği gibi bazı peygamberlerin, kavimlerin ve milletlerin durumundan da bahsetmektedir. Mushaf’taki resmi sıralamada yirmi altıncı, nüzul sırasına göre ise kırk yedinci suredir. Kufe, Şam ve Medine karilerine göre 227 ayet, başka karilere göre ise 226 ayettir, ancak birinci görüş daha doğru ve meşhurdur. Kelime sayısı 1.223, harf sayısı ise 5.630’dır. Boyut olarak mesani ve orta surelerdendir. Tam olarak yarım cüzdür.[4] Şuara suresi, Mukatta harfleri olan ‘‘Ta-Sin-Mim’’ ile başladığı için ‘‘Tavasin’’ surelerinden sayılmaktadır.[5]

  İçeriği

  Bu sure, farklı ve çeşitli konuları içermektedir. Örneğin: tevhit, ahiretten korku, Hz. Muhammed’e (s.a.a) vahyin tasdiki, peygamberi tekzip etmeninin dünya ve ahiretteki akıbetinden sakındırılması ve herkesin koşarak Resulullah’a (s.a.a) iman etmesi gerektiği beyan edilmektedir.

  El-Mizan tefsiri, surenin asıl hedefinin; kavminin yalanlama ve iftiraları karşısında Peygamber Efendimiz’e (s.a.a) teselli vermek olduğuna inanıyor. El-Mizan tefsirinin yazdığına göre; sure, geçmiş peygamberlerin öykülerini, peygamberlere düşman olanların akıbetini ve peygamberi inkâr edenlere uyarı niteliği taşımaktadır. [6] Tefsir-i Numune, Şuara suresinin içeriğini üç ayrı bölümde ele almıştır:

  Birinci Bölüm: Kur’an’ın azameti, Peygamberi teselli etmek, Tevhid ve Allah’ın sıfatları;

  İkinci Bölüm: Hz. Nuh (a.s), Hz. İbrahim (a.s), Hz. Lut (a.s), Hz. Hud (a.s), Hz. Salih (a.s), Hz. Şuayb (a.s) ve özellikle de Hz. Musa (a.s) gibi peygamberlerin öyküsü, peygamberleri inkâr edenlerin yanlış mantık yürütmeleri ve onların yürüttüğü yanlış mantığın Allah Resulü’nü (s.a.a) inkâr edenlerin yürütmüş olduğu yanlış mantığa benzemesi ve geçmiş peygamberleri inkar edenlerin akıbeti;

  Üçüncü Bölüm: Önceki bölümlerden sonuç alınması, Peygamber Efendimiz’e (s.a.a) İslam dinine davet ve müminlere karşı nasıl davranması gerektiği noktasında tavsiyeler, peygamberi teselli etmek ve müminlere müjde. [7]

  Ayrıca Hz. Musa (a.s) ve Hz. Harun’un (a.s) Firavun ve büyücülerle mücadelesi, Hz. İbrahim’in (a.s) babası (amcası) ve kavmi ile mücadelesi, Hz. Salih’in (a.s) Semud kavmi ile mücadelesi ve deve olayı, Hz. Nuh (a.s) ve gemi yapımı, Hz. Lut (a.s) ve kavminin durumu, Hz. Hud (a.s) ve Ad kavminin durumu ele alınmaktadır.[8]

  [göster]Şu'ara Suresi'nin İçeriği[9]

  Meşhur Ayetler

  İnzar Ayeti

  وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ

  Ve en yakın hısımlarını korkut. (Şu'arâ Suresi / 214) Sünni ve şia kitaplarında bu ayet-i kerime hakkında birçok rivayet nakledilmiştir. Şiiler, bu ayet-i kerimenin nüzulünün ardından Allah Resulü’nün (s.a.a) İmam Ali (a.s) hakkında söylemiş olduğu hadis-i şerifi, kendi mezheplerinin hak oluşuna kanıt olarak sunmaktalar. [10] Bu ayet-i kerimenin iniş zamanını, Peygamber Eefendimiz’in (s.a.a) peygamberliğe seçildiği ilk 3 yıl içinde olduğuna inanmaktadırlar. [11]

  Bu ayet-i kerimenin nazil olmasın

  • 26 min
  TAKDİM: Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim (Hasan Basri Çantay) sesli meali takdimi

  TAKDİM: Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim (Hasan Basri Çantay) sesli meali takdimi

  TAKDİM: Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim (Hasan Basri Çantay) sesli meali takdim

  • 6 min
  25. FURKAN suresi Hasan Basri Çantay sesli meali Kur'an sayfa 358 Cüz; 17 ve 18

  25. FURKAN suresi Hasan Basri Çantay sesli meali Kur'an sayfa 358 Cüz; 17 ve 18

  .

  • 18 min
  24. Nur Suresi (Arapça: سورة النور) Hasan Basri Çantay sesli meali

  24. Nur Suresi (Arapça: سورة النور) Hasan Basri Çantay sesli meali

  Nur Suresi (Arapça: سورة النور), adını Allah'ın nurunu tasvir eden şu ayetten almıştır: "Allah, göklerin ve yerin nurudur. O'nun nurunun temsili, içinde lamba bulunan bir kandil gibidir. O lamba kristal bir fanus içindedir; o fanus da sanki inciye benzer bir yıldız gibidir ki, doğuya da, batıya da nispet edilemeyen mübarek bir ağaçtan, yani zeytinden tutuşturulur. Onun yağı, neredeyse, kendisine ateş değmese dahi ışık verir. Nur üstüne nurdur. Allah dilediği kimseyi nuruna eriştirir. Allah, insanlara (işte böyle) temsiller getirir. Allah her şeyi bilir." (35. ayet) Sure 64 ayettir. Surenin tamamı Medine'de ve Beyyine Suresi'nden sonra inmiştir. Mushaf’taki resmi sıralamada 24 ve iniş tarihine göre ise, 102. suredir.

  Nur Suresi

  Surenin “Nur” olarak adlandırılmasının nedeni, 7 kere “Nur” kelimesinin geçmesinden ve Kur’an’ın en meşhur ve güzel ayetlerinden olan Nur ayetinin (35. ayet) bu surede yer almasından dolayıdır. Bu ayet-i kerime, “Allah” ve “Nur” kelimeleri ile başlamakta ve “nur” kelimesi bu ayette tam olarak 5 kez tekrar edilmektedir.

  Mushaf’taki resmi sıralamaya göre yirmi dördüncü ve nüzul sırasına göre ise, yüz ikinci suredir. Sure, Medine’de nazil olmuştur. Kufe ve Basra karilerine göre 64 ve Medine karilerine göre ise, 62 ayettir; ancak birinci görüş daha meşhur ve yaygındır. Sure, 1.381 kelime ve 5.755 harften oluşmaktadır. Hacim olarak mesani ve orta surelerdendir. Yarım cüz kadardır.

  Konuları

  Bu surede önemli fıkhi hükümler açıklanmıştır. Örneğin: Zina haddi ve zina suçu isnat etmenin (kazf) haddi, lian haddi, kadınlar için örtünmenin farz oluşu, yaşlı ve işten düşmüş kadınların hicap konusunda biraz daha rahat oldukları, zinanın ispatı için dört erkek şahidin gerekliliği, nikâh konusu ve ifk olayı.

  Ayrıca müminlerin bilgileri olmadığı konularda konuşmamaları, iftira, töhmet, bühtan, fehşa işlerin yayılmasına şiddetle karşı çıkılması, başkalarının evlerine girme adabı gibi konular yer almıştır.[1]


  Meşhur Ayetler

  İfk Ayeti (İfk Olayı)

  Kur’an-ı Kerim, Nur Suresi on birinci ayet-i kerimede, Müslümanlardan birine atılan iftiraya işaret ederek, onları bu amellerinden dolayı kınıyor. Tefsirleri ve ayetlerin iniş sebeplerini dikkate almadan, sadece Kur’an-ı Kerim ayetlerinden yola çıkacak olsak dahi, iftira atılan şahsın meşhur ve Peygamber efendimizin (s.a.a) aile fertlerinden biri olduğunu ve iftira atanların ise, halktan bir grup olduğunu rahatlıkla anlayabiliriz.[3] Bu ayetler hakkında iki ayrı iniş sebebi zikredilmiştir: 1. Ben-i Mustalik Gazvesinden dönerken, bazı münafıkların Aişe’ye iftira atması[4] [5] 2. Aişe’nin, Mariye-i Kıbtiye’ye iftira atması [6] [7] Bu ayetlerde iftira atanlar büyük bir azapla tehdit edilmenin yanı sıra, müminler de delilsiz ve araştırma yapmadan dedikoduları kabullenmekten nehiy edilmişlerdir. [8] Nur Ayeti.

  اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِن شَجَرَةٍ مُّبَارَكَةٍ زَيْتُونِةٍ لَّا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُّورٌ عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاء وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

  Allah, ışı

  • 31 min
  23. Mü’minun Suresi ( سورة الموُمنون) Hasan Basri Çantay sesli meali

  23. Mü’minun Suresi ( سورة الموُمنون) Hasan Basri Çantay sesli meali

  Mü’minun Suresi (Arapça: سورة الموُمنون) adını, ilk ayetinde geçen ve "inananlar" anlamına gelen "Mü'minun" kelimesinden alır.Sure, müminlere değinerek (Kad eflehal mu'minûn) ile başlamakta ve onların yüce sıfatlarını açıklanmaktadır.[1]

  Nüzul Sırası ve Yeri

  Sure Mekki surelerdendir. Mushaf’taki sıralamada yirmi üçüncü ve nüzul sırasına göre ise, yetmiş dördüncü suredir.[2]

  Ayet Sayısı ve Diğer Özellikleri

  Kufe karilerine göre 118, Basra ve Medine karilerine göre ise, 119 ayettir. Ancak birinci görüş daha meşhur ve yaygındır. Sure 1.055 kelime ve 4.486 harften oluşmaktadır. Hacim açısından miun ve orta surelerdendir. Yarım cüzden biraz azdır.[3]

  İçeriği

  Bu sure, iki yerde ve toplam olarak 16 ayette (1. ayetten 11. ayete kadar ve 57. ayetten 61. ayete kadar) müminlerin sıfatlarını beyan etmektedir. Örneğin: namazda huşu, boş ve faydasız söz ve davranışlardan yüz çevirmeleri, iffetli oluşları, emanete riayet, ahde ve sözleşmeye vefa, namaza bağlılık, Allah’ın haşyetinden korku, hayır ve güzel işlerde öncü ve acele etmeleri gibi.

  Müminlerin özelliklerini beyan ettikten sonra, amellerinin akıbet ve sonucuna değinmekte ve onları cennetin varisleri olarak tanıtmaktadır. Hz. Musa ve kardeşi Hz. Harun’un (a.s) hikayeleri, Hz. Nuh (a.s) ve kavminin hikayeleri, insanın yaratılışı, yağmurun yağması ve faydaları, mead konusu ve mead’ı inkâr edenlere karşı Kur’an’ın delil ve burhan ortaya koyması gibi konular surenin diğer konularını oluşturmaktadır.[4]


  Tarihi Rivayetler

  Hz. Nuh’un risaleti, kavminin yalanlaması, gemi yapmaya emredilmesi, hayvanların gemiye bindirilmesi, Hz. Nuh (a.s) tufanı ve zalimlerin helak oluşu, 23-29. ayet-i kerimeler.

  Hz. Salih’in risaleti, kavminin yalanlaması ve onların üzerine azap nazil olması, 31-41. ayet-i kerimeler.

  Hz. Musa (a.s) ve Hz. Harun’un (a.s) risaleti, Firavun’un davet edilmesi, Hz. Musa’nın (a.s) yalanlanması ve Firavun taraftarlarının suda boğularak helak olması, 45-49. ayet-i kerimeler.

  Hz. Meryem (s.a) ve Hz. Musa’nın (a.s) ayet ve nişane olması, 50. ayet-i kerime.

  Meşhur Ayetler

  حَتَّى إِذَا جَاء أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ

  Sonunda, onlardan birine ölüm gelip çattı mı “Rabbim” der, beni geriye, tekrar dünyâya yolla da. (99) Belki iyi işler işlerim ve zâyi ettiğim ömrü telâfî ederim. Hayır, boş bir söz, onun söylediği söz. Onların önlerinde, diriltilip mezarlarından çıkarılacakları güne dek bir berzah var. (100)

  Bu ayetler, müşriklerin ve kötü işler yapanların ölüm anındaki durumlarını anlatmaktadır. İşte o anda, gözlerindeki perde kalkıverir ve sanki kendi başlarına gelecekleri görüverirler ve davranışlarının akıbetine vakıf oluverirler. İşte bundan dolayı, rablerinden amellerini telafi etmek için ikinci kez yeniden hayata döndürmesini istiyorlar ama yaratılış kanunu böyle bir izni kimseye vermemektedir ve artık geri dönüş de yoktur. [6]

  Fazilet ve Özellikleri

  Mü'minun Suresi’ni okumanın fazileti hakkında Allah Resulü’nden (s.a.a) şöyle bir hadis-i şerif nakledilmiştir: Her kim Mü'minun Suresi’ni okursa, melekler onu ölüm meleğinin nazil olduğu esnada ve kıyamet gününde rahat ve huzurlu bir şekilde gözlerinin aydınlanmasına neden olacak şeylerle müjdeleyecektir. [7] İmam Sadık’tan (a.s) ise şöyle bir rivayet nakledilmiştir: Her kim Mü'minun Suresi

  • 21 min

Top Podcasts In Arts