300 episodes

Short sentences in Irish with English translations

Learn Irish with daily podcasts V H

  • Language Learning

Short sentences in Irish with English translations

  20201022_IRISH_08_25

  20201022_IRISH_08_25

  jQuery(document).ready(function(){ cab.clickify(); });

  Original Podcast with clickable words

  https://tinyurl.com/yyzc793m  Another rise in Covid-19 outbreaks in schools.

  Ardú eile ar ráigeanna covid 19 i scoileanna.

  Outbreaks of Covid-19 disease in schools across the country have risen for the second week in a row, according to the latest figures from the European Center for Disease Prevention and Control.

  Tá ardú tagtha don dara seachtain as a chéile ar an méid ráigeanna den ghalar covid 19 i scoileanna na tíre, de réir na bhfigiúirí is deireanaí ón Lárionad Eorpach um Ghalair a Chosc agus a Rialú.

  46 outbreaks of the disease were recorded last week, both primary and secondary schools.

  46 ráig den ghalar a taifeadadh an tseachtain seo caite, idir bhunscoileanna agus scoileanna dara leibhéal.

  25 outbreaks recorded the previous week and twelve the previous week again.

  25 ráig a taifeadadh an tseachtain roimhe sin agus dhá cheann déag an tseachtain roimhe sin arís.

  An outbreak is two - or more - cases of the virus that are linked to each other.

  Is é is ráig ann dhá chás - nó níos mó - den víreas a bhfuil baint acu lena chéle.

  118 outbreaks recorded in schools to date.

  118 ráig a taifeadadh i scoileanna go dtí seo.

  In a statement, the Health Service Executive said the spread of the virus in schools needs to be tackled more quickly.

  I ráiteas, dúirt Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte go gcaithfear dul i ngleic níos tapúla le leathadh an víris i scoileanna.

  The statement said Covid-19 tests have been carried out by public health to date on over 10,500 people - both students and teachers - in 414 schools.

  Dúradh sa ráiteas go bhfuil tástálacha covid 19 déanta ag lucht sláinte poiblí go dtí seo ar os cionn 10,500 duine - idir dhaltaí agus mhúinteoirí - i 414 scoil.

  246 of them had the disease but that amount is much lower than the national rate, it was said.

  Bhí an galar ar 246 díobh ach tá an méid sin i bhfad níos ísle ná an ráta náisiúnta, a dúradh.

  The national rate is over 7%, 2.3% in schools.

  Os cionn 7 faoin gcéad atá sa ráta náisiúnta, 2.3 faoin gcéad i scoileanna.

  • 3 min
  20201022_IRISH_07_36

  20201022_IRISH_07_36

  jQuery(document).ready(function(){ cab.clickify(); });

  Original Podcast with clickable words

  https://tinyurl.com/y4jcogaj  Any Which Way You Can is a 1980 American action comedy film directed by Buddy Van Horn and starring Clint Eastwood, with Sondra Locke, Geoffrey Lewis, William Smith, and Ruth Gordon in supporting roles.

  Scannán grinn gníomhaíochta Mheiriceá 1980 is ea Any Which Way You Can faoi stiúir Buddy Van Horn agus Clint Eastwood ar stáitse, le Sondra Locke, Geoffrey Lewis, William Smith, agus Ruth Gordon i róil tacaíochta.

  The film is the sequel to the 1978 hit comedy Every Which Way but Loose.

  Is é an scannán an seicheamh don greann grinn 1978 Every Which Way but Loose.

  Two years after throwing his fight with Tank Murdock, Philo Beddoe is still fighting in underground bare-knuckle boxing matches to make money on the side.

  Dhá bhliain tar éis dó a throid le Tank Murdock a chaitheamh, tá Philo Beddoe fós ag troid i gcluichí dornálaíochta lom-chnuic faoi thalamh chun airgead a dhéanamh ar an taobh.

  Philo decides to retire when he realizes that he has started to enjoy the pain.

  Socraíonn Philo dul ar scor nuair a thuigeann sé gur thosaigh sé ag baint taitneamh as an bpian.

  Jack Wilson, a new breed of fighter from the East Coast who mixes martial arts with boxing, is a dominant new fighter.

  Is trodaire ceannasach nua é Jack Wilson, pór nua trodaire ón gCósta Thoir a mheascann na healaíona comhraic le dornálaíocht.

  He is so effective at maiming his opponents that his handlers cannot book fights for him.

  Tá sé chomh héifeachtach ag maíomh a chéile comhraic nach féidir lena lucht láimhseála troideanna a chur in áirithe dó.

  The Black Widows, the biker gang with a long-running grudge against Philo, return.

  Filleann na Baintreacha Dubha, an gang biker le gríos fada i gcoinne Philo.

  They still want revenge for the destruction of their bikes.

  Tá díoltas fós ag teastáil uathu as a gcuid rothair a scriosadh.

  However, Philo bests them in a chase that runs through an asphalt machine during a road-paving project.

  Mar sin féin, is fearr le Philo iad a ruaig a ritheann trí mheaisín asfalt le linn tionscadail pábhála bóthair.

  After a fight between a mongoose and a rattlesnake, one of the handlers realizes that if Philo, king of the West Coast brawlers, agreed to fight Wilson, then it would be the biggest draw in the history of bare-knuckle boxing.

  Tar éis troid idir mongóis agus rattlesnake, tuigeann duine de na láimhseálaithe dá n-aontódh Philo, rí brawlers an Chósta Thiar, troid a dhéanamh ar Wilson, ansin bheadh sé ar an tarraingt is mó i stair na dornálaíochta lom-chnuic.

  The handlers, led by handicapper Jimmy Beekman, in conjunction with the Mafia, kidnap Philos girlfriend, country-western singer Lynn Halsey-Taylor, in order to coerce Philo to agree to the fight.

  Gabhann na láimhseálaithe, faoi stiúir an lámhcheardaithe Jimmy Beekman, i gcomhar leis an Mafia, leannán cailín Philo, an t-amhránaí tír-iarthar Lynn Halsey-Taylor, d’fhonn iallach a chur ar Philo aontú leis an troid.

  The fight is to take place near Jackson, Wyoming.

  Tá an troid le tarlú in aice le Jackson, Wyoming.

  The Black Widows follow Philo there.

  Leanann na Baintreacha Dubha Philo ansin.

  (It is unclear how they learned where Philo was heading.) Wilson, however, is a prize fighter with morals.

  (Níl sé soiléir conas a d’fhoghlaim siad cá raibh Philo ag dul.) Is trodaire duaise le moráltacht é Wilson, áfach.

  After learning of the plot, and helping Philo and Orville rescue Lynn, he decides that they really do not need to fight.

  Tar éis dó an plota a fhoghlaim, agus cabhrú le Philo agus Orville Lynn a tharrtháil, socraíonn sé nach gá dóibh troid i ndáiríre.

  However, both fighters personal pride makes them wonder who would have won.

  • 9 min
  20201022_SPANISH_08_12

  20201022_SPANISH_08_12

  jQuery(document).ready(function(){ cab.clickify(); });

  Original Podcast with clickable words

  https://tinyurl.com/y364ejag  Any Which Way You Can is a 1980 American action comedy film directed by Buddy Van Horn and starring Clint Eastwood, with Sondra Locke, Geoffrey Lewis, William Smith, and Ruth Gordon in supporting roles.

  Any Which Way You Can es una película de comedia de acción estadounidense de 1980 dirigida por Buddy Van Horn y protagonizada por Clint Eastwood, con Sondra Locke, Geoffrey Lewis, William Smith y Ruth Gordon en papeles secundarios.

  The film is the sequel to the 1978 hit comedy Every Which Way but Loose.

  La película es la secuela de la exitosa comedia de 1978 Every Which Way but Loose.

  Two years after throwing his fight with Tank Murdock, Philo Beddoe is still fighting in underground bare-knuckle boxing matches to make money on the side.

  Dos años después de lanzar su pelea con Tank Murdock, Philo Beddoe sigue luchando en combates clandestinos de boxeo a puño limpio para ganar dinero.

  Philo decides to retire when he realizes that he has started to enjoy the pain.

  Philo decide retirarse cuando se da cuenta de que ha comenzado a disfrutar del dolor.

  Jack Wilson, a new breed of fighter from the East Coast who mixes martial arts with boxing, is a dominant new fighter.

  Jack Wilson, una nueva generación de luchadores de la costa este que mezcla las artes marciales con el boxeo, es un nuevo luchador dominante.

  He is so effective at maiming his opponents that his handlers cannot book fights for him.

  Es tan eficaz para mutilar a sus oponentes que sus manejadores no pueden reservarle peleas.

  The Black Widows, the biker gang with a long-running grudge against Philo, return.

  Las Viudas Negras, la pandilla de motociclistas con un rencor de larga data contra Philo, regresan.

  They still want revenge for the destruction of their bikes.

  Todavía quieren venganza por la destrucción de sus bicicletas.

  However, Philo bests them in a chase that runs through an asphalt machine during a road-paving project.

  Sin embargo, Philo los supera en una persecución que atraviesa una máquina de asfalto durante un proyecto de pavimentación de carreteras.

  After a fight between a mongoose and a rattlesnake, one of the handlers realizes that if Philo, king of the West Coast brawlers, agreed to fight Wilson, then it would be the biggest draw in the history of bare-knuckle boxing.

  Después de una pelea entre una mangosta y una serpiente de cascabel, uno de los manejadores se da cuenta de que si Philo, rey de los peleadores de la costa oeste, aceptaba pelear contra Wilson, entonces sería el mayor atractivo en la historia del boxeo a puño limpio.

  The handlers, led by handicapper Jimmy Beekman, in conjunction with the Mafia, kidnap Philos girlfriend, country-western singer Lynn Halsey-Taylor, in order to coerce Philo to agree to the fight.

  Los manipuladores, liderados por el handicap Jimmy Beekman, junto con la mafia, secuestran a la novia de Philo, la cantante de country-western Lynn Halsey- Taylor, para obligar a Philo a aceptar la pelea.

  The fight is to take place near Jackson, Wyoming.

  La pelea tendrá lugar cerca de Jackson, Wyoming.

  The Black Widows follow Philo there.

  Las Viudas Negras siguen a Philo allí.

  (It is unclear how they learned where Philo was heading.) Wilson, however, is a prize fighter with morals.

  (No está claro cómo supieron hacia dónde se dirigía Philo.) Wilson, sin embargo, es un boxeador con moral.

  After learning of the plot, and helping Philo and Orville rescue Lynn, he decides that they really do not need to fight.

  Después de enterarse de la trama y ayudar a Philo y Orville a rescatar a Lynn, decide que realmente no necesitan luchar.

  However, both fighters personal pride makes them wonder wh...

  • 8 min
  20201022_CHINESE_07_35

  20201022_CHINESE_07_35

  jQuery(document).ready(function(){ cab.clickify(); });

  Original Podcast with clickable words

  https://tinyurl.com/y5kgshwz  Any Which Way You Can is a 1980 American action comedy film directed by Buddy Van Horn and starring Clint Eastwood, with Sondra Locke, Geoffrey Lewis, William Smith, and Ruth Gordon in supporting roles.

  《 rèn hé fāng shì dōu kě yǐ 》 shì yī bù yóu bā dí · fàn · huò ēn (Buddy Van Horn) yuán chuàng , yóu kè lín tè · yī sī tè wǔ dé (Clint Eastwood) zhǔ yǎn de 1980 nián měi guó dòng zuò xǐ jù diàn yǐng , yóu sāng dé lā · luò kè , jié fú lǐ · liú yì sī , wēi lián · shǐ mì sī hé lù sī · gē dēng dān rèn pèi jué。

  《任何方式都可以》是一部由巴迪·范·霍恩(Buddy Van Horn)执导,由克林特·伊斯特伍德(Clint Eastwood)主演的1980年美国动作喜剧电影,由桑德拉·洛克,杰弗里·刘易斯,威廉·史密斯和露丝·戈登担任配角。

  The film is the sequel to the 1978 hit comedy Every Which Way but Loose.

  běn nián diàn yǐng shì 1978 nián rè mén xǐ jù 《 chú sōng sǎn wài de qí tā fāng shì 》 de xù jí。

  这部电影是1978年热门喜剧《除松散外的其他方式》的续集。

  Two years after throwing his fight with Tank Murdock, Philo Beddoe is still fighting in underground bare-knuckle boxing matches to make money on the side.

  zài yǔ tǎn kè · mò duō kè (Tank Murdock) bó dòu le liǎng nián zhī hòu , fēi luò · bèi duō (Philo Beddoe) réng zài cān jiā dì xià luǒ quán bǐ sài , yǐ zhuàn qián 。

  在与坦克·默多克(Tank Murdock)搏斗了两年之后,菲洛·贝多(Philo Beddoe)仍在参加地下裸拳比赛,以赚钱。

  Philo decides to retire when he realizes that he has started to enjoy the pain.

  dāng Philo yì shí dào zì jǐ yǐ jīng kāi shǐ xiǎng shòu tòng kǔ shí , tā jué dìng tuì xiū 。

  当Philo意识到自己已经开始享受痛苦时,他决定退休。

  Jack Wilson, a new breed of fighter from the East Coast who mixes martial arts with boxing, is a dominant new fighter.

  jié kè · wēi ěr · wēi ěr (Jack Wilson) shì yī zhǒng lái zì dōng hǎi àn de xīn xíng zhàn dòu jī , jiāng wǔ shù yǔ guó jì guó jì fā , shì yī zhǒng zhàn tǒng zhì dì wèi de xīn xíng zhàn dòu jī。

  杰克·威尔逊(Jack Wilson)是一种来自东海岸的新型战斗机,将武术与拳击相结合,是一种占统治地位的新型战斗机。

  He is so effective at maiming his opponents that his handlers cannot book fights for him.

  tā zài gōng jī duì shǒu fāng miàn fēi cháng yǒu xiào , yǐ zhì yú jīng lǐ rén wú fǎ wèi tā yù dìng zhàn dòu。

  他在攻击对手方面非常有效,以至于经理人无法为他预订战斗。

  The Black Widows, the biker gang with a long-running grudge against Philo, return.

  qí zì xíng chē de tuán huǒ hēi guǎ fu (Black Widows) duì Philo huái yǒu cháng qī de chóu hèn , tā huí lái le 。

  骑自行车的团伙黑寡妇(Black Widows)对Philo怀有长期的仇恨,他回来了。

  They still want revenge for the destruction of their bikes.

  tā men réng rán xiǎng bào chóu yǐ huǐ huài zì jǐ de zì xíng chē。

  他们仍然想报仇以毁坏自己的自行车。

  However, Philo bests them in a chase that runs through an asphalt machine during a road-paving project.

  dàn shì , zài dào lù pū shè xiàng mù qī jiān ,Philo zài zhuī zhú lì qīng jī shàng hòu zhuī zhú le tā men , cóng ér jiāng qí jī bài 。

  但是,在道路铺设项目期间,Philo在追逐沥青机的过程中追逐了他们,从而将其击败。

  After a fight between a mongoose and a rattlesnake, one of the handlers realizes that if P

  • 8 min
  20201022_GERMAN_07_35

  20201022_GERMAN_07_35

  jQuery(document).ready(function(){ cab.clickify(); });

  Original Podcast with clickable words

  https://tinyurl.com/y489bqyd  Any Which Way You Can is a 1980 American action comedy film directed by Buddy Van Horn and starring Clint Eastwood, with Sondra Locke, Geoffrey Lewis, William Smith, and Ruth Gordon in supporting roles.

  Any Which Way You Can ist ein amerikanischer Action-Comedy-Film aus dem Jahr 1980 unter der Regie von Buddy Van Horn mit Clint Eastwood und Sondra Locke, Geoffrey Lewis, William Smith und Ruth Gordon in Nebenrollen.

  The film is the sequel to the 1978 hit comedy Every Which Way but Loose.

  Der Film ist die Fortsetzung der 1978 erschienenen Hit-Komödie Every Which Way but Loose.

  Two years after throwing his fight with Tank Murdock, Philo Beddoe is still fighting in underground bare-knuckle boxing matches to make money on the side.

  Zwei Jahre nach seinem Kampf mit Tank Murdock kämpft Philo Beddoe immer noch in unterirdischen Boxkämpfen, um nebenbei Geld zu verdienen.

  Philo decides to retire when he realizes that he has started to enjoy the pain.

  Philo beschließt, sich zurückzuziehen, als er merkt, dass er begonnen hat, den Schmerz zu genießen.

  Jack Wilson, a new breed of fighter from the East Coast who mixes martial arts with boxing, is a dominant new fighter.

  Jack Wilson, eine neue Generation von Kämpfern von der Ostküste, die Kampfkunst mit Boxen verbindet, ist ein dominanter neuer Kämpfer.

  He is so effective at maiming his opponents that his handlers cannot book fights for him.

  Er ist so effektiv darin, seine Gegner zu verstümmeln, dass seine Handler keine Kämpfe für ihn buchen können.

  The Black Widows, the biker gang with a long-running grudge against Philo, return.

  Die Black Widows, die Biker-Bande mit einem langjährigen Groll gegen Philo, kehren zurück.

  They still want revenge for the destruction of their bikes.

  Sie wollen immer noch Rache für die Zerstörung ihrer Fahrräder.

  However, Philo bests them in a chase that runs through an asphalt machine during a road-paving project.

  Philo besiegt sie jedoch bei einer Verfolgungsjagd, die während eines Straßenbauprojekts durch eine Asphaltmaschine läuft.

  After a fight between a mongoose and a rattlesnake, one of the handlers realizes that if Philo, king of the West Coast brawlers, agreed to fight Wilson, then it would be the biggest draw in the history of bare-knuckle boxing.

  Nach einem Kampf zwischen einem Mungo und einer Klapperschlange erkennt einer der Handler, dass wenn Philo, der König der Westküstenschläger, sich bereit erklärt, gegen Wilson zu kämpfen, dies die größte Auslosung in der Geschichte des Boxens mit bloßen Fingern wäre.

  The handlers, led by handicapper Jimmy Beekman, in conjunction with the Mafia, kidnap Philos girlfriend, country-western singer Lynn Halsey-Taylor, in order to coerce Philo to agree to the fight.

  Die Handler, angeführt von Handicapper Jimmy Beekman, entführen in Zusammenarbeit mit der Mafia Philos Freundin, die Country-Western-Sängerin Lynn Halsey-Taylor, um Philo zu zwingen, dem Kampf zuzustimmen.

  The fight is to take place near Jackson, Wyoming.

  Der Kampf soll in der Nähe von Jackson, Wyoming, stattfinden.

  The Black Widows follow Philo there.

  Die Black Widows folgen Philo dort.

  (It is unclear how they learned where Philo was heading.) Wilson, however, is a prize fighter with morals.

  (Es ist unklar, wie sie erfahren haben, wohin Philo wollte.) Wilson ist jedoch ein Preiskämpfer mit Moral.

  After learning of the plot, and helping Philo and Orville rescue Lynn, he decides that they really do not need to fight.

  Nachdem er von der Verschwörung erfahren und Philo und Orville geholfen hat, Lynn zu retten, entscheidet er, dass sie wirklich nicht kämpfen müssen.

  However,

  • 8 min
  20201022_FRENCH_07_35

  20201022_FRENCH_07_35

  jQuery(document).ready(function(){ cab.clickify(); });

  Original Podcast with clickable words

  https://tinyurl.com/y6pxnwzw  Any Which Way You Can is a 1980 American action comedy film directed by Buddy Van Horn and starring Clint Eastwood, with Sondra Locke, Geoffrey Lewis, William Smith, and Ruth Gordon in supporting roles.

  Any Which Way You Can est une comédie d'action américaine de 1980 réalisée par Buddy Van Horn et mettant en vedette Clint Eastwood, avec Sondra Locke, Geoffrey Lewis, William Smith et Ruth Gordon dans des rôles de soutien.

  The film is the sequel to the 1978 hit comedy Every Which Way but Loose.

  Le film est la suite de la comédie à succès de 1978 Every Which Way but Loose.

  Two years after throwing his fight with Tank Murdock, Philo Beddoe is still fighting in underground bare-knuckle boxing matches to make money on the side.

  Deux ans après s'être battu contre Tank Murdock, Philo Beddoe se bat toujours dans des matchs de boxe souterrains à mains nues pour gagner de l'argent sur le côté.

  Philo decides to retire when he realizes that he has started to enjoy the pain.

  Philo décide de prendre sa retraite lorsqu'il se rend compte qu'il a commencé à apprécier la douleur.

  Jack Wilson, a new breed of fighter from the East Coast who mixes martial arts with boxing, is a dominant new fighter.

  Jack Wilson, une nouvelle race de combattant de la côte Est qui mélange les arts martiaux et la boxe, est un nouveau combattant dominant.

  He is so effective at maiming his opponents that his handlers cannot book fights for him.

  Il est si efficace pour mutiler ses adversaires que ses manieurs ne peuvent pas lui réserver de combats.

  The Black Widows, the biker gang with a long-running grudge against Philo, return.

  Les Black Widows, le gang de motards avec une rancune de longue date contre Philo, reviennent.

  They still want revenge for the destruction of their bikes.

  Ils veulent toujours se venger de la destruction de leurs vélos.

  However, Philo bests them in a chase that runs through an asphalt machine during a road-paving project.

  Cependant, Philo les surpasse dans une poursuite qui traverse une machine d'asphalte pendant un projet de pavage de route.

  After a fight between a mongoose and a rattlesnake, one of the handlers realizes that if Philo, king of the West Coast brawlers, agreed to fight Wilson, then it would be the biggest draw in the history of bare-knuckle boxing.

  Après un combat entre une mangouste et un serpent à sonnette, l'un des manieurs se rend compte que si Philo, roi des bagarreurs de la côte ouest, acceptait de combattre Wilson, alors ce serait le plus gros tirage au sort de l'histoire de la boxe aux mains nues.

  The handlers, led by handicapper Jimmy Beekman, in conjunction with the Mafia, kidnap Philos girlfriend, country-western singer Lynn Halsey-Taylor, in order to coerce Philo to agree to the fight.

  Les gestionnaires, dirigés par le handicapeur Jimmy Beekman, en collaboration avec la mafia, kidnappent la petite amie de Philo, la chanteuse country-western Lynn Halsey-Taylor, afin de contraindre Philo à accepter le combat.

  The fight is to take place near Jackson, Wyoming.

  Le combat doit avoir lieu près de Jackson, Wyoming.

  The Black Widows follow Philo there.

  Les Black Widows y suivent Philo.

  (It is unclear how they learned where Philo was heading.) Wilson, however, is a prize fighter with morals.

  (On ne sait pas comment ils ont appris où Philon se dirigeait.) Wilson, cependant, est un combattant de la moralité.

  After learning of the plot, and helping Philo and Orville rescue Lynn, he decides that they really do not need to fight.

  Après avoir appris l'intrigue et aidé Philo et Orville à sauver Lynn, il décide qu'ils n'ont vraiment pas besoin de se battre.

  However,

  • 8 min

Top Podcasts In Language Learning

Listeners Also Subscribed To