1 hr 3 min

Mandukya Upanishad Gaudapada Karika Part 4, Verse 2 – 12 Mandukya Upanishad Gaudapada Karika Archives - Arsha Bodha Center

    • Hinduism

Mandukya Upanishad Gaudapada Karika Mantra 1

Mandukya Upanishad Gaudapada Karika Mantra 1

1 hr 3 min