5 episodes

Miljön och Juridiken är en podcast som ges ut av David Langlet, professor i miljörätt vid Uppsala universitet, och Aron Westholm, doktor i offentlig rätt vid Göteborgs universitet. I podcasten diskuterar vi aktuella frågor som rör juridik och miljö. Det kan röra sig om nya rättsfall, utredningar, ny lagstiftning eller forskning. Angreppssättet är brett och ofta har vi med gäster med specialkunskap om det ämne vi diskuterar i ett specifikt avsnitt. Podcasten riktar sig till alla som är intresserade av de många kopplingarna mellan miljö och juridik. Målsättningen är att det ska gå bra att lyssna på den här podcasten även utan att vara skolad jurist.

Miljön och Juridiken Miljön och Juridiken

  • Society & Culture

Miljön och Juridiken är en podcast som ges ut av David Langlet, professor i miljörätt vid Uppsala universitet, och Aron Westholm, doktor i offentlig rätt vid Göteborgs universitet. I podcasten diskuterar vi aktuella frågor som rör juridik och miljö. Det kan röra sig om nya rättsfall, utredningar, ny lagstiftning eller forskning. Angreppssättet är brett och ofta har vi med gäster med specialkunskap om det ämne vi diskuterar i ett specifikt avsnitt. Podcasten riktar sig till alla som är intresserade av de många kopplingarna mellan miljö och juridik. Målsättningen är att det ska gå bra att lyssna på den här podcasten även utan att vara skolad jurist.

  5. "The End Of The Beginning" - Om Regeringens Beslut Om Ett Slutförvar För Använt Kärnbränsle

  5. "The End Of The Beginning" - Om Regeringens Beslut Om Ett Slutförvar För Använt Kärnbränsle

  I januari i år gav regeringen grönt ljus till uppförande och drift av ett slutförvar för använt kärnbränsle. Beslutet hade föregåtts av ett drygt decennium av beredning enligt både miljöbalken och kärntekniklagen och kommer även att följas av fortsatt rättslig hantering under lång tid. Verksamhetens omfattning och de tidsskalor som måste beaktas gör det till en unik rättslig prövning. I det femte avsnittet av Miljön och juridiken diskuterar vi såväl principiella som mer konkret rättsliga utmaningar med att hantera en verksamhet som bara i sin aktiva fas förväntas pågå omkring 70 år, och som därefter kan ha konsekvenser för miljön och människors hälsa i åtminstone 100.000 år. Till vår hjälp har vi statsvetaren Urban Strandberg, som ägnat en stor del av sin forskargärning åt frågor med koppling till hanteringen av använt kärnbränsle och annat radioaktivt avfall.

  Vill ni komma i kontakt med oss som gör podcasten kan ni skicka ett mail till aron.westholm@law.gu.se

  • 51 min
  4. Skog, Fåglar och EU-rätt

  4. Skog, Fåglar och EU-rätt

  I det fjärde avsnittet av Miljön och juridiken försöker vi förstå varför reglerna om artskydd i skogen ger upphov till så mycket debatt och ibland också förvirring. Vi som gör detta är som vanligt David Langlet och Aron Westholm och till vår hjälp har vi Maria Forsberg, lektor i miljörätt vid Uppsala universitet, som ägnat många år åt frågor om artskydd och andra miljöhänsyn i skogen och landskapet. Utöver att försöka ge en överblick över regelverket om artskydd och hur det tolkas och tillämpas i relation till skog och skogsbruk diskuterar vi bland annat om det faktiskt finns ett rättsligt krav på att inte störa enskilda fågelindivider och hur skyddet för fåglar generellt skiljer sig från det skydd som gäller för listade arter av andra djur. Vi diskuterar också gränserna mellan vad som följer av EU-rättslig reglering och vad som kan beslutas på nationell nivå angående artskydd. Vidare uppmärksammas till artskyddet kopplade frågor om kunskapskrav och ersättningsrätt som kan vara av stor betydelse bland annat för enskilda skogsägare.

  Vill ni komma i kontakt med oss som gör podden nås vi bäst på: aron.westholm@law.gu.se

  • 48 min
  3. Kommunerna, Dagvattnet Och Klimatet

  3. Kommunerna, Dagvattnet Och Klimatet

  I det tredje avsnittet av podden Miljön och juridiken gästas Aron och David av Jonas Christensen, tidigare forskare i miljörätt och sedan många år konsult som arbetar med miljöjuridiska frågor, ofta med koppling till vatten och ofta på uppdrag av kommuner. Temat, som föranleds av en nyligen tillsatt statlig utredning, är hanteringen av dagvatten. Vi pratar bland annat om relationen mellan kommuner och andra aktörer som fastighetsägare och i vilken mån rätten skapar klara ansvarsförhållanden. Vi diskuterar om lagstiftningen ger kommunerna de rättsliga instrument de behöver för att möta utmaningar kring dagvatten, inte minst i ljuset av klimatförändring och förändrade nederbördsmönster? Och vi försöker också gräva i hur hanteringen av dagvatten kopplar till miljökvalitetsnormer för vatten och om det behövs nya eller ändrade regler för att klara både kvalitetsnormer och hantering av översvämningsrisker.

  Vill ni komma i kontakt med oss nås vi bäst på: aron.westholm@law.gu.se

  • 51 min
  2. Styrmedel För Klimat Och Energi

  2. Styrmedel För Klimat Och Energi

  Temat för det andra avsnittet av Miljön och Juridiken är klimatjuridik. Med vår gäst, professor Maria Pettersson från Luleå tekniska universitet, pratar vi om olika styrmedel som används för att driva omställningen till ett fossilfritt samhälle. Hur fungerar egentligen EU:s handelssystem för utsläppsrätter (EU ETS), och hur går det ihop med andra styrmedel som miljöskatter och elcertifikat? Inspirerad av bland annat utvecklingen kring Preemraff i Lysekil diskuterar vi också vilket utrymme som finns för enskilda länder, som Sverige, att vidta åtgärder vid sidan om de EU-gemensamma styrmedlen för att driva på klimatomställningen.

  Vill ni komma i kontakt med oss som gör podcasten kan ni skicka ett mail till aron.westholm@law.gu.se

  • 46 min
  1. Cementa

  1. Cementa

  Miljön och Juridiken är en podcast som ges ut av David Langlet, professor i miljörätt vid Uppsala universitet, och Aron Westholm, doktor i offentlig rätt vid Göteborgs universitet. I podcasten diskuterar vi aktuella frågor som rör juridik och miljö. Det kan röra sig om nya rättsfall, utredningar, ny lagstiftning eller forskning. Angreppssättet är brett och ofta har vi med gäster med specialkunskap om det ämne vi diskuterar i ett specifikt avsnitt. Podcasten riktar sig till alla som är intresserade av de många kopplingarna mellan miljö och juridik. Målsättningen är att det ska gå bra att lyssna på den här podcasten även utan att vara skolad jurist.
  I det första avsnittet av Miljön och Juridiken pratar vi med Jonas Ebbesson, professor i miljörätt vid Stockholms Universitet, om Cementa-målet och dess efterspel. Några av de frågor vi tar upp är hur förutsebar miljörätten är, regeringsprövningar av tillståndsärenden och hur allmänhetens deltagande i miljöprocesser påverkas när tillståndsfrågan löses genom ny lagstiftning.

  Vill ni komma i kontakt med oss som gör podcasten kan ni skicka ett mail till aron.westholm@law.gu.se

  • 43 min

Top Podcasts In Society & Culture

This American Life
iHeartPodcasts
Glennon Doyle & Cadence13
iHeartPodcasts
New York Times Opinion
Pineapple Street Studios | Wondery | Amazon Music

You Might Also Like

Flashback Forever
Perfect Day Media
Sveriges Radio
Sveriges Radio
Perfect Day Media