45 min

החללית #4 חורים שחורים 31/8/2013 החללית - תכנית אינטרנט על החלל

    • Science

התכנית הפעם עוסקת בחורים שחורים:
מהו חור שחור וכיצד הוא נוצר?
כיצד "רואים" חורים שחורים?
מה יקרה לאסטרונאוט שייפול לחור שחור?
האם חורים שחורים מסכנים את כדור הארץ?
האם ניתן לייצר חורים שחורים מיקרוסקופיים במאיצי חלקיקים?

התכנית הפעם עוסקת בחורים שחורים:
מהו חור שחור וכיצד הוא נוצר?
כיצד "רואים" חורים שחורים?
מה יקרה לאסטרונאוט שייפול לחור שחור?
האם חורים שחורים מסכנים את כדור הארץ?
האם ניתן לייצר חורים שחורים מיקרוסקופיים במאיצי חלקיקים?

45 min

Top Podcasts In Science