8 min

७१ हे परमप्रभु, म तपाईंमाथि भरोसा राख्छु; मलाई कहिल्यै शर्ममा पर्न नदिनुहोस्‪!‬ Lord Your GOD

    • Self-Improvement

७१

हे परमप्रभु, म तपाईंमाथि भरोसा राख्छु; मलाई कहिल्यै शर्ममा पर्न नदिनुहोस्!

७१

हे परमप्रभु, म तपाईंमाथि भरोसा राख्छु; मलाई कहिल्यै शर्ममा पर्न नदिनुहोस्!

8 min