16 min

Podcast số 38 – Đối Phó với Tương Lai bằng Đức Tin – Russell M. Nelson Phúc Âm Trọn Vẹn

    • Christianity

Bài của Chủ Tịch Russell M. Nelson Chủ Tịch Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô Lẽ thật, các giao ước và các giáo lễ của Ngài có thể giúp chúng ta khắc phục nỗi sợ hãi và đối diện tương lai với đức tin! Các anh chị em […]

Bài của Chủ Tịch Russell M. Nelson Chủ Tịch Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô Lẽ thật, các giao ước và các giáo lễ của Ngài có thể giúp chúng ta khắc phục nỗi sợ hãi và đối diện tương lai với đức tin! Các anh chị em […]

16 min