18 min

Radio Zheen E03 زبان بش‪ر‬ پادکست فارسی Radio Zheen

    • Life Sciences

موضوع این اپیزود از رادیو ژین زبانه، میخواهیم بررسی کنیم زبان
بشریت از کجا اومده و کلا چه چیزایی از قدرت تکلم انسان میدونیم
radiozheen@gmail.com
گوینده: صبری عبداللهی

موضوع این اپیزود از رادیو ژین زبانه، میخواهیم بررسی کنیم زبان
بشریت از کجا اومده و کلا چه چیزایی از قدرت تکلم انسان میدونیم
radiozheen@gmail.com
گوینده: صبری عبداللهی

18 min