20 episodes

Sessió plenària mensual de l’Ajuntament de Deltebre.

Sessió Plenària - Ajuntament de Deltebre Ràdio Delta 107.6 FM

  • Politics

Sessió plenària mensual de l’Ajuntament de Deltebre.

  Sessió Plenària Ajuntament de Deltebre (21-10-2020)

  Sessió Plenària Ajuntament de Deltebre (21-10-2020)

  EDICTE
  D’acord amb les atribucions que m’atorguen l’article 53.1.c) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim
  local de Catalunya, i per a donar compliment al previst a l’article 38 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals (R.O.F.), se us convoca a la sessió ordinària del Ple Municipal, que tindrà lloc el dia 21 d'octubre de 2020, a les 21:30 hores, via telemàtica, d’acord amb l’establert al Decret Llei 7/2020, de 17 de març, per existir situació de força major o de greu risc col·lectiu, sota el següent:
  PART RESOLUTIVA
  1R.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LES SEGÜENTS ACTES:
  - ORDINÀRIA NÚM. 8/2020, DE 16 DE SETEMBRE DE 2020
  - EXTRAORDINÀRIA I URGENT NÚM. 9/2020, DE 28 DE SETEMBRE DE 2020
  2N.- PRESA DE POSSESSIÓ DEL CÀRREC DE REGIDORA DE
  L’AJUNTAMENT DE DELTEBRE DE LA SRA. NECULINA-NICOLETA AUTU.
  #DeltebreEficient
  HISENDA
  3R.- DICTAMEN DE PROPOSTA D'APROVACIÓ INICIAL EXPEDIENT CANVI DE FINANÇAMENT D’INVERSIONS APORTACIÓ MUNICIPAL AMB EXPEDIENTS DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 8/2020 TRASPÀS ENTRE PARTIDES SENSE VINCULACIÓ JURÍDICA I 9/2020 CRÈDIT EXTRAORDINARI MITJANÇANT BAIXES DE CRÈDITS
  4T.- DICTAMEN DE PROPOSTA D'APROVACIÓ INICIAL ORDENANÇA PRESTACIÓ PATRIMONIAL DE CARÀCTER PÚBLIC NO TRIBUTARI PER AL SERVEI D’INFORMACIÓ PÚBLICA LOCAL D’INTERÈS I PER DINAMITZACIÓ
  ECONÒMICA I SOCIAL AMB PANTALLES LED COMPACTES
  5È.- DICTAMEN DE PROPOSTA D'APROVACIÓ INICIAL ORDENANÇA PREU PÚBLIC DEL MARKETPLACE DE DELTEBRE
  6È.- DONAR COMPTE DECRET D'ALCALDIA NÚMERO 1673/2020 D'APROVACIÓ LINIES FONAMENTALS PRESSUPOST 2021.
  GESTIÓ INTERNA
  7È.- DICTAMEN DE PROPOSTA D’APROVACIÓ I INCOACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTE ADMINISTRATIU MIXT DE SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA PER CONNEXIÓ DE XARXA EN MODE AUTOCONSUM A DIVERSOS EDIFICIS PER A L’AJUNTAMENT I D’APROVACIÓ DE LA PLURIANUALITAT CORRESPONENT.
  #DeltebreProjecció
  ACCIÓ COMERCIAL
  8È.- DICTAMEN DE PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT PER A DETERMINAR LES CONDICIONS GENERALS PER A L’ÚS DEL MARKETPLACE DE L’AJUNTAMENT DE DELTEBRE
  9È.- DICTAMEN DE PROPOSTA EN RELACIÓ A LA CREACIÓ DEL REGLAMENT PER A DETERMINAR LES CONDICIONS GENERALS DEL CENS DE LOCALS BUITS DE L’AJUNTAMENT DE DELTEBRE MOCIONS
  10È.- MOCIÓ D'ERC-MD PER A LA INSTAL·LACIÓ D'UN SKATEPARK A DELTEBRE.
  11È.- MOCIÓ D'ERC-MD PER IMPULSAR UN PLA MUNICIPAL D'ESTALVI I REGULACIÓ DE L'ÚS DE L'AIGUA
  PART DE CONTROL
  12È.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA:
  - DE LA NÚM. 1672/2020 A LA NÚM. 1910/2020
  13È.- INFORMES D’ALCALDIA.
  14È.- PROPOSICIONS URGENTS.
  15È.- CONTROL DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ
  -PRECS
  -PREGUNTES
  Deltebre (Delta de l’Ebre), 16 d'octubre de 2020
  L’alcalde,
  Lluís Soler Panisello

  • 1 hr 44 min
  Sessió plenària extraordinària (28-09-2020)

  Sessió plenària extraordinària (28-09-2020)

  Sessió plenària extraordinària de rebuig a la decisió del Tribunal Suprem d'inhabilitació al president de la Generalitat de Catalunya, Quim Torra.

  • 20 min
  Sessió Plenària Ajuntament de Deltebre (16-09 2020)

  Sessió Plenària Ajuntament de Deltebre (16-09 2020)

  DECRET D’ALCALDIA
  D’acord amb les atribucions que m’atorguen l’article 53.1.c) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i per a donar compliment al previst a
  l’article 38 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals (R.O.F.), se us convoca a la sessió ordinària del Ple Municipal, que tindrà lloc el dia 16 de setembre de 2020, a les 21:30 hores, via telemàtica d’acord amb l’establert al Decret Llei 7/2020, de 17 de març, per existir situació de força major o de greu risc col·lectiu, sota el següent:
  ORDRE DEL DIA
  PART RESOLUTIVA
  1R.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA SEGÜENT ACTA:
  - ORDINÀRIA NÚM. 7/2020, D’1 DE JULIOL DE 2020
  2N.- DONAR COMPTE DE LA RENÚNCIA DEL CÀRREC DE REGIDOR DE L’AJUNTAMENT DE DELTEBRE PER PART DEL SR. RAFA FLORES ANDREU DEL GRUP MUNICIPAL ERC-MD.
  #DeltebreEficient
  HISENDA
  3R.- DONAR COMPTE INFORMACIÓ TRAMESA AL MINISTERI D'HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES ARTICLE 16 ORDRE HAP/2105/2012 2N TRIMESTRE DE 2020.
  4T.- DONAR COMPTE PERíODE MIG DE PAGAMENT 2N TRIMESTRE DE 2020 D'ACORD AMB EL RD 635/2014 DE 25 DE JULIOL DE 2014 TRAMÈS AL MINISTERI D'HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES.
  5È.- DONAR COMPTE DE L'OBLIGACIÓ DE LA TRAMESA DE LA LLEI DE MOROSITAT CORRESPONENT AL 2N TRIMESTRE DE 2020 TRAMÈS AL MINISTERI D'HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES.
  6È.- DONAR COMPTE DE LA JUSTIFICACIÓ DEL SEGUIMENT DEL PLA D'AJUST 2N TRIMESTRE DE 2020 AL MINISTERI D'HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES.
  7È.- DICTAMEN DE PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL EXERCICI 2019
  8È.- DICTAMEN DE PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL REGLAMENT PER A DETERMINAR LA CONDICIÓ D'HABITATGE DESOCUPAT AMB CARÀCTER PERMANENT, A L'EFECTE D'INCENTIVAR LA SEVA INCORPORACIÓ AL MERCAT DE LLOGUER PERSONAL
  9È.- DICTAMEN DE PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE LA PLANTILLA DE PERSONAL PER A L’EXERCICI 2020
  GESTIÓ INTERNA
  10È.- DICTAMEN DE PROPOSTA D'APROVACIÓ FESTES LOCALS PER A L'ANY 2021
  #DeltebreProjecció
  ACCIÓ COMERCIAL
  11È.- DICTAMEN DE PROPOSTA EN RELACIÓ A LA CREACIÓ DEL REGLAMENT PER A DETERMINAR LES CONDICIONS GENERALS PER A L’ÚS DEL MARKETPLACE DE L’AJUNTAMENT DE DELTEBRE SERVEI A LES PERSONES
  12È.- DICTAMEN DE PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE LES BASES REGULADORES PER L’ATORGAMENT D’AJUTS SOCIALS EXTRAORDINARIS I URGENTS PER LA SITUACIÓ CAUSADA PEL CORONAVIRUS (COVID-19) – EURODELTA
  #DeltebreTerritori
  CIUTADANIA I SEGURETAT
  13È.- DICTAMEN DE PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT D'INTERIOR DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA I L'AJUNTAMENT DE DELTEBRE PER A L'ADHESIÓ A LA XARXA DE RADIOCOMUNICACIONS I EMERGÈNCIES
  DE SEGURETAT DE CATALUNYA (RESCAT).
  #DeltebreActiu
  IGUALTAT I GÈNERE
  14È.- DICTAMEN DE PROPOSTA D’APROVACIÓ PLA D’IGUALTAT DE
  L’AJUNTAMENT DE DELTEBRE 2020-2023.
  MOCIONS
  15È.- MOCIÓ D’ENLAIREM DELTEBRE PER A LA SUFICIÈNCIA FINANCERA DELS ENS LOCALS
  16È.- MOCIÓ D’ERC-MD PER RETIRAR ELS HONORS A JOAN CARLES I PER REPROVAR L’ACTUACIÓ DEL GOVERN ESPANYOL EN LA SEVA FUGIDA
  17È.- MOCIÓ D’ERC-MD DE POSICIONAMENT EN CONTRA LA PRÒRROGA O AMPLIACIÓ DE LES CONCESSIONS DE LES AUTOPISTES AP2 I AP7
  18È.- MOCIÓ D’ERC-MD DE DENÚNCIA DE L’ESPIONATGE POLÍTIC I PER DEMANAR ACLARIR ELS FETS DEL “CATALANGATE” PART DE CONTROL
  19È.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA:
  - DE LA NÚM. 1108/2020 A LA NÚM. 1671/2020
  20È.- INFORMES D’ALCALDIA.
  A).- DONAR COMPTE PLA REACTIVACIÓ SOCIOECONÒMICA
  AJUNTAMENT DE DELTEBRE.
  21È.- PROPOSICIONS URGENTS.
  22È.- CONTROL DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ
  - PRECS
  - PREGUNTES

  • 2 hr 42 min
  Sessió plenària Ajuntament de Deltebre (01-07-2020)

  Sessió plenària Ajuntament de Deltebre (01-07-2020)

  ORDRE DEL DIA
  PART RESOLUTIVA
  1R.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA SEGÜENT ACTA:
  - ORDINÀRIA NÚM. 6/2020, DE 27 DE MAIG
  #DeltebreEficient
  HISENDA
  2N.- DICTAMEN DE PROPOSTA D’APROVACIÓ BONIFICACIÓ DE L’IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS INSTAL·LACIONS I OBRES SOL·LICITADA PER LA CONFRARIA PESCADORS SANT JOAN DELTEBRE
  3R.- DICTAMEN DE PROPOSTA D'APROVACIÓ INICIAL DELS
  EXPEDIENTS DE CANVI DE FINANÇAMENT INVERSIONS PRÉSTEC PRESSUPOST 2020, EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 5/2020 TRASPÀS ENTRE PARTIDES SENSE VINCULACIÓ JURÍDICA I NÚM. 6/2020 DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS MITJANÇANT CRÈDIT
  EXTRAORDINARI PER GENERACIÓ D'INGRÈS FINALISTE I BAIXA DE CRÈDITS.
  #DeltebreProjecció
  ENSENYAMENT
  4T.- DICTAMEN DE PROPOSTA DE RATIFICACIÓ DEL DECRET D’ALCALDIA NÚM. 937/2020 D’ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA PEL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA FINANÇAMENT ESCOLES DE MÚSICA CURS 2017-2018
  #DeltebreTerritori
  PLANIFICACIÓ TERRITORIAL
  5È.- DICTAMEN DE PROPOSTA D’APROVACIÓ TEXT REFÓS DEL PLA ESPECIAL URBANÍSTIC DESENVOLUPAMENT "RIUMAR, ANTIGA DEPURADORA" (Exp. 1/2018) -Segons acord de la Comissió d’urbanisme de les Terres de l’Ebre de 12 de febrer de 2020.
  6È.- DICTAMEN DE PROPOSTA D'APROVACIÓ PROVISIONAL DEL PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE DELTEBRE
  MOCIONS
  7È.- MOCIÓ D'ED-JUNTS, ERC-MD i SD-CP PER A DONAR SUPORT I AJUDAR A LES RAMADERIES DE BOUS BRAUS DE CATALUNYA.
  8È.- MOCIÓ D'ERC-MÉS DELTEBRE PER A LA CREACIÓ DEL CONSELL D’INFANTS DE DELTEBRE
  9È.- MOCIÓ D'ERC-MÉS DELTEBRE EN CONMEMORACIÓ DEL 28J, DIA INTERNACIONAL DE L’ALLIBERAMENT O L’ORGULL LGTBI
  10È.- MOCIÓ D'ERC-MÉS DELTEBRE DE SUPORT A LES LLUITES PER A L’ELIMINACIÓ DE LA DISCRIMINACIÓ RACIAL
  11È.- MOCIÓ D'ERC-MÉS DELTEBRE PER TAL DE DONAR COMPLIMENT A LA MOCIÓ PER LA CREACIÓ D’UNA XARXA D’HORTS SOCIALS APROVADA PEL PLE DE DATA 15/10/2015
  12È.- MOCIÓ D'ERC-MÉS DELTEBRE DE REBUIG A QUALSEVOL TRANSVASAMENT D'AIGUA DE L'EBRE FORA DE LA SEVA CONCA NATURAL.
  13È.- MOCIÓ DE SD-CP PER DEMANAR ACTUACIONS D’URGÈNCIA QUE MILLORIN L’ACTIVITAT DEL SECTOR PESQUER I MARISQUER DEL NOSTRE MUNICIPI
  PART DE CONTROL
  14È.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA:
  - DE LA NÚM. 842/2020 A LA NÚM. 1107/2020
  15È.- INFORMES D’ALCALDIA.
  16È.- PROPOSICIONS URGENTS.
  17È.- CONTROL DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ
  - PRECS
  - PREGUNTES

  • 2 hr 21 min
  Sessió plenària Ajuntament de Deltebre (27-05-2020)

  Sessió plenària Ajuntament de Deltebre (27-05-2020)

  DECRET D’ALCALDIA
  D’acord amb les atribucions que m’atorguen l’article 53.1.c) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i per a donar compliment al previst a l’article 38 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals (R.O.F.), se us convoca a la sessió ordinària del Ple Municipal, que tindrà lloc el dia 27 de maig de 2020, a les 21:30 hores, via telemàtica, d’acord amb l’establert al Decret Llei 7/2020, de 17 de març, per existir situació de força major o de greu risc col·lectiu de conformitat amb la declaració de
  l’estat d’alarma aprovat pel Reial Decret 463/2020 de 14 de març, sota el següent:
  ORDRE DEL DIA
  PART RESOLUTIVA
  1R.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LES SEGÜENTS ACTES:
  - ORDINÀRIA NÚM. 4/2020, DE 4 DE MARÇ
  - EXTRAORDINÀRIA NÚM. 5/2020, DE 29 D’ABRIL

  #DeltebreEficient
  HISENDA
  2N.- DONAR COMPTE INFORMACIÓ TRAMESA AL MINISTERI D'HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES ARTICLE 16 ORDRE HAP/2105/2012 1R TRIMESTRE DE 2020.
  3R.- DONAR COMPTE PERIODE MIG DE PAGAMENT 1R TRIMESTRE DE 2020 D'ACORD AMB EL RD 635/2014 DE 25 DE JULIOL DE 2014 TRAMÈS AL MINISTERI D'HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES.
  4T.- DONAR COMPTE DE L'OBLIGACIÓ DE LA TRAMESA DE LA LLEI DE MOROSITAT CORRESPONENT AL 1R TRIMESTRE DE 2020 TRAMÈS AL MINISTERI D'HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES.
  5È.- DONAR COMPTE DE LA JUSTIFICACIÓ DEL SEGUIMENT DEL PLA D'AJUST 1R TRIMESTRE DE 2020 AL MINISTERI D'HISENDA I
  ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES.
  6È.- DONAR COMPTE DE L’INFORME DEL RESUM PLA ANUAL CONTROL FINANCER 2019.
  7È.- DICTAMEN DE PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL COMPTE DE
  RECAPTACIÓ EXERCICI 2019.
  8È.- DICTAMEN PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL MODIFICACIÓ BASES D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST EXERCICI 2020.
  9È.- DICTAMEN DE PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL MODIFICACIÓ ORDENANCES FISCALS 2020.
  10È.- DICTAMEN DE PROPOSTA D'APROVACIÓ INICIAL EXPEDIENTS DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 3/2020 TRASPÀS ENTRE PARTIDES SENSE VINCULACIÓ JURÍDICA I NÚM. 4/2020 PER CRÈDITS EXTRAORDINARIS.
  11È.- DICTAMEN DE PROPOSTA EN RELACIÓ A LA CREACIÓ DEL
  REGLAMENT PER A DETERMINAR LA CONDICIÓ D'HABITATGE
  DESOCUPAT AMB CARÀCTER PERMANENT, A L'EFECTE D'INCENTIVAR LA SEVA INCORPORACIÓ AL MERCAT DE LLOGUER.
  GESTIÓ INTERNA
  12È.- DICTAMEN DE PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT MUNICIPAL PEL QUAL ES REGULA EL PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ MENOR I EL REGISTRE D’EMPRESES LICITADORES DE DELTEBRE (RELDE)
  RELACIONS INSTITUCIONALS
  13È.- DICTAMEN DE PROPOSTA D’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE DELTEBRE A L’ASSOCIACIÓ TAULA DE CONSENS PEL DELTA I
  D’APROVACIÓ DELS SEUS ESTATUTS
  #DeltebreProjecció
  REVALORITZACIÓ ECONÒMICA
  14È.- DICTAMEN DE PROPOSTA D'APROVACIÓ INICIAL DE LA
  MODIFICACIÓ DE LES BASES REGULADORES DE LA CONCESSIÓ
  D’INCENTIUS A LA DINAMITZACIÓ ECONÒMICA, OCUPACIONAL I A LA MILLORA DE LA IMATGE DE POBLE DEL MUNICIPI DE DELTEBRE EXERCICI 2020-15È.- DICTAMEN DE PROPOSTA D'APROVACIÓ INICIAL DE BASES
  REGULADORES DE LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER AL
  PATROCINI PUBLICITARI DEL MUNICIPI DE DELTEBRE- EXERCICI 2020.
  16È.- DICTAMEN DE PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL BASES
  REGULADORES DE LA CONCESSIÓ D’INCENTIUS PER AL TEIXIT
  EMPRESARIAL DEL MUNICIPI DE DELTEBRE AMB MOTIU DE LA
  SITUACIÓ GENERADA PEL COVID-19 PER A L’EXERCICI 2020
  SERVEI A LES PERSONES.
  17È.- DICTAMEN DE PROPOSTA D'APROVACIÓ INICIAL DE LA
  MODIFICACIÓ DE LES BASES REGULADORES D'AJUTS SOCIALS
  SOBRE DETERMINATS TRIBUTS MUNICIPALS I ACTIVITATS
  EXTRAESCOLARS TIPIFICADES PER A L'EXERCICI 2020.
  18È.- DICTAMEN DE PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE LA
  MODIFICACIÓ DE LES BASES REGULADORES PER L’ATORGAMENT D’AJUTS SOCIALS DE CARÀCTER ECONÒMIC I PUNTUAL PER A ATENDRE SITUACIONS D’URGÈNCIA SOCIAL I NECESSITATS BÀSIQUES DE S

  • 2 hr 59 min
  Sessió plenària extraordinària Ajuntament de Deltebre (29-04-2020)

  Sessió plenària extraordinària Ajuntament de Deltebre (29-04-2020)

  ORDRE DEL DIA
  PART RESOLUTIVA
  #DeltebreEficient
  GESTIÓ INTERNA
  1R.- DONAR COMPTE DE L’INFORME DE LES MESURES SOCIALS I ECONÒMIQUES ADOPTADES PER L’AJUNTAMENT DE DELTEBRE AMB MOTIU DE LA CRISI DEL COVID-19.
  2N.- PROPOSTA DE L’ALCALDIA EN RELACIÓ A L’APROVACIÓ DEL PLA DE REACTIVACIÓ SOCIOECONÒMICA I MANIFEST D’IMPULS DEL MUNICIPI DE DELTEBRE AMB MOTIU DE LA CRISI DEL COVID-19 I DEL TEMPORAL GLÒRIA.
  3R.- DONAR COMPTE DEL DECRET D’ADHESIÓ AL MANIFEST DELS ENS LOCALS DAVANT LA CRISI DEL CORONAVIRUS.
  4T.- DONAR COMPTE DEL DECRET D’ADHESIÓ AL DECÀLEG PER A LARECUPERACIÓ SOCIOECONÒMICA DELS MUNICIPIS DE CATALUNYA.
  MOCIONS
  5È.- MOCIÓ PER UNA RECUPERACIÓ SOCIOECONÒMICA DES DE LA PROXIMITAT.
  HISENDA
  6È.- DONAR COMPTE DEL DECRET D'ALCALDIA NÚMERO 395/2020 D'APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ EXERCICI 2019.
  PERSONAL
  7È.- PROPOSTA DE L’ALCALDIA PER TAL DE QUE EL PLENARI
  EXTRAORDINARI DE DATA 29 D’ABRIL DE 2020 NO SIGUI REMUNERAT AMB MOTIU DE L’ESTAT D’ALARMA I QUE ES DEDUEXI DE L’ASSISTÈNCIA I/O DEL SOU QUE PERCEBEN ELS REGIDORS/ES.

  • 2 hr 31 min

Top Podcasts In Politics