103 episodes

Audio nahrávka kázne zo Služieb Božích.
Zvukovú nahrávku Vám sprostredkúva Evanjelický cirkevný zbor augsburského vyznania v Hybiach.

Služby Božie | Evanjelický cirkevný zbor v Hybiach CZ ECAV Hybe

  • Religion & Spirituality

Audio nahrávka kázne zo Služieb Božích.
Zvukovú nahrávku Vám sprostredkúva Evanjelický cirkevný zbor augsburského vyznania v Hybiach.

  Tri lekcie pre tri skupiny

  Tri lekcie pre tri skupiny

  5. 3. 2023 - 2. nedeľa pôstna
  Mgr. Stanislav Grega - zborový farár ECAV Hybe

  Kázňový text: Mt 15,21-28

  „21 Potom odišiel Ježiš a utiahol sa do krajov Týru a Sidonu. 22 A hľa, kanaánska žena prišla z oných končín a kričala: Zmiluj sa nado mnou, Pane, Syn Dávidov! Dcéra sa mi strašne trápi, posadnutá démonom. 23 On jej však neodpovedal ani slovo. I pristúpili učeníci a prosili Ho: Odbav ju, lebo kričí za nami. 24 Odvetil: Ja som poslaný len k strateným ovciam domu izraelského. 25 Ale ona prišla, padla Mu k nohám a prosila: Pane, pomôž mi! 26 On však odvetil: Nie je dobré vziať deťom chlieb a hodiť šteňatám. 27 Odpovedala Mu: Áno, Pane, ale veď aj šteňatá jedávajú z omrviniek, ktoré padajú zo stola ich pánov. 28 Na to jej povedal Ježiš: Ó, žena, veľká je tvoja viera. Nech sa ti stane, ako chceš! A ozdravela jej dcéra v tú hodinu.“

  • 25 min
  Nedeľa po Deviatniku

  Nedeľa po Deviatniku

  12.2.2023 - Nedeľa po Deviatniku

  Mgr. Stanislav Grega - zborový farár ECAV Hybe

  • 30 min
  Predpôstna nedeľa

  Predpôstna nedeľa

  19. 2. 2023 - Predpôstna nedeľa

  Mgr. Stanislav Grega - zborový farár ECAV Hybe

  • 30 min
  5. nedeľa po Zjavení

  5. nedeľa po Zjavení

  05.02.2023 - 5. nedeľa po Zjavení

  Mgr. Stanislav Grega - zborový farár ECAV Hybe

  Kázňový text:

  Mk 1,11
  "a z neba zaznel hlas: Ty si môj milovaný Syn, v Tebe sa mi zaľúbilo.“

  Mk 9,7
  „Toto je môj milovaný Syn: Jeho poslúchajte;“

  Mk 15,39
  „Tento človek bol naozaj Syn Boží!“

  • 27 min
  2. nedeľa po Zjavení

  2. nedeľa po Zjavení

  15.01.2023 - 2. nedeľa po Zjavení

  Mgr. Stanislav Grega - zborový farár ECAV Hybe

  Kázňový text: 2M 3,1-15

  "1 Keď Mojžiš pásol ovce u svojho tesťa, midjánskeho kňaza Jetru, a hnal stádo za púšť, prišiel až k Božiemu vrchu Chóreb. 2 Vtedy sa mu zjavil Hospodinov anjel v ohnivom plameni zo stredu kra; keď sa pozrel, videl, že ker horel plameňom, ale nezhorel. 3 Vtedy si Mojžiš povedal: Odbočím z cesty a pozriem si tento veľký jav, prečo ker nezhorel. 4 Keď Hospodin videl, že odbočuje pozrieť sa, zavolal Boh na neho uprostred kra: Mojžiš, Mojžiš! On odpovedal: Tu som. 5 Potom riekol: Nepribližuj sa sem, zobuj si obuv z nôh, lebo miesto, na ktorom stojíš, je posvätná pôda. 6 Riekol ďalej: Ja som Boh tvojho otca, Boh Abrahámov, Boh Izákov a Boh Jákobov. Vtedy si Mojžiš zakryl tvár, lebo sa bál pozrieť na Boha. 7 I riekol Hospodin: Dobre som videl biedu môjho ľudu v Egypte a počul som jeho volanie o pomoc pred jeho poháňačmi, lebo poznám jeho bolesti. 8 Zostúpil som, aby som ho vytrhol z moci Egypta a aby som ho vyviedol z tejto krajiny do dobrej a rozsiahlej krajiny, do krajiny oplývajúcej mliekom a medom, do krajiny Kanaáncov, Chetejcov, Amorejcov, Perizejcov, Chivijcov a Jebúsejcov. 9 Teraz, hľa, volanie Izraelcov o pomoc došlo ku mne a videl som, ako ich Egypťania utláčajú. 10 Choď teraz, pošlem ťa k faraónovi a vyvedieš môj ľud, Izraelcov z Egypta. 11 Mojžiš však odpovedal Bohu: Kto som ja, aby som šiel k faraónovi a aby som vyviedol Izraelcov z Egypta? 12 I riekol mu: Veď ja budem s tebou a toto ti bude znamením, že som ťa poslal: Keď vyvedieš ľud z Egypta, budete Bohu slúžiť na tomto vrchu. 13 I povedal Mojžiš Bohu: Ak pôjdem k Izraelcom a poviem im: Boh vašich otcov ma poslal k vám, a oni sa ma opýtajú: Aké je jeho meno? Čo im poviem? 14 Boh riekol Mojžišovi: SOM, KTORÝ SOM. Riekol ďalej: Tak povedz Izraelcom: Poslal ma k vám SOM. 15 Boh ešte riekol Mojžišovi: Takto povedz Izraelcom: Hospodin, Boh vašich otcov, Boh Abrahámov, Boh Izákov, Boh Jákobov ma poslal k vám. Toto je moje meno naveky a takto ma budú spomínať z pokolenia na pokolenie.“

  • 28 min
  1. nedeľa po Zjavení

  1. nedeľa po Zjavení

  08.01.2023 - 1. nedeľa po Zjavení

  Mgr. Stanislav Grega - zborový farár ECAV Hybe

  Kázňový text: 1M 28,10-19
  "10 Jákob odišiel z Beér-Šeby a šiel do Cháránu. 11 Došiel na posvätné miesto a prenocoval tam, lebo slnko už zapadalo. Vzal jeden z kameňov onoho posvätného miesta, položil si ho pod hlavu a ľahol si na tom mieste. 12 Snívalo sa mu, že na zemi stál rebrík, ktorý vrchným koncom siahal po nebo, a Boží anjeli vystupovali a zostupovali po ňom. 13 A hľa, Hospodin stál nad ním a hovoril: Ja som Hospodin Boh tvojho otca Abraháma a Boh Izákov; zem, na ktorej ležíš, dám tebe a tvojim potomkom. 14 Tvojho potomstva bude ako prachu zeme; rozmôžeš sa na západ a na východ, na sever i na juh, a v tebe i v tvojom potomstve budú požehnané všetky čeľade zeme. 15 Ajhľa, ja som s tebou a budem ťa ochraňovať všade, kadiaľ pôjdeš, dovediem ťa späť do tejto krajiny, lebo ja ťa neopustím, kým nesplním, čo som ti zasľúbil. 16 Keď sa Jákob prebudil zo spánku, povedal: Naozaj Hospodin je na tomto mieste, a ja som o tom nevedel. 17 Dostal strach a povedal: Aké hrozné je toto miesto! Nie je tu nič iné ako Boží dom a tu je nebeská brána. 18 Včasráno vzal Jákob kameň, ktorý si položil pod hlavu, vztýčil ho ako posvätný stĺp a zvrchu ho polial olejom. 19 To miesto pomenoval Bételom; predtým meno toho mesta bolo Lúz.“

  • 29 min

Top Podcasts In Religion & Spirituality

Ascension
Tara-Leigh Cobble
Ascension
Mark Driscoll
Joel Osteen, SiriusXM
Ally Yost