12 min

Sozial Medien a Klima Green Deal Lëtzebuerg

    • Education

Kënnen d’Natur an Influencer an de soziale Medien Hand an Hand goen? Oder sinn sozial Medie just do fir Materialismus an Konsumverhalen ze propagéieren amplaz ze hëllefen de Changement an der Gesellschaft deen duerch de Klimawiessel muss kommen, weider ze bréngen?
Dat si Froen ëm déi et dës Kéier am Green Deal EU Podcast an Zesummenaarbecht mam europäeschen Radionetzwierk Euranet Plus geet.

Kënnen d’Natur an Influencer an de soziale Medien Hand an Hand goen? Oder sinn sozial Medie just do fir Materialismus an Konsumverhalen ze propagéieren amplaz ze hëllefen de Changement an der Gesellschaft deen duerch de Klimawiessel muss kommen, weider ze bréngen?
Dat si Froen ëm déi et dës Kéier am Green Deal EU Podcast an Zesummenaarbecht mam europäeschen Radionetzwierk Euranet Plus geet.

12 min

Top Podcasts In Education

Mel Robbins
The Atlantic
Dr. Jordan B. Peterson
Sony Music Entertainment / Jonathan Van Ness
Three Percent Chance
Lauryn Bosstick & Michael Bosstick / Dear Media